Психологічні механізми реалізації тактичних прийомів під час проведення слідчого експерименту за участю неповнолітніх потерпілих із вадами психофізичного розвитку

  • А. Суворова

    аспірант кафедри криміналістики та судової медицини  Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

    https://orcid.org/0000-0001-7508-290X

Анотація

Наукова стаття присвячена висвітленню актуальних питань, що виникають у слідчих підрозділах Національної поліції України під час проведення слідчого експерименту за участю неповнолітніх потерпілих з вадами психофізичного розвитку. Метою статті є дослідження змісту характеристики неповнолітньої потерпілої особи з вадами психофізичного розвитку, розкриття сутності психологічних механізмів реалізації тактичних прийомів за участю неповнолітніх потерпілих з вадами психофізичного розвитку під час проведення слідчого експерименту, а також досягнення наукового результату у вигляді теоретичних положень і практичних рекомендацій їх застосування. Методологічною основою дослідження є діалектичний метод, що сприяв розумінню об’єкта дослідження в контексті поєднання потреб науки та практики; методи формальної логіки (аналіз, синтез, дедукція, індукція, аналогія), завдяки яким вдалося детальніше розглянути психологічні механізми використання тактичних прийомів за участю неповнолітніх потерпілих з вадами психофізичного розвитку під час проведення слідчого експерименту; історико-правовий метод, який застосовувався для висвітлення змісту понять «тактичний прийом», «психологічні механізми», «неповнолітні потерпілі з вадами психофізичного розвитку»; системно-структурний – з метою формулювання завдань, реалізація яких відбувається завдяки психологічним механізмам використання тактичних прийомів за участю зазначеної категорії осіб. Наукова новизна полягає у виокремленні психологічних механізмів реалізації тактичних прийомів за участю неповнолітніх потерпілих з вадами психофізичного розвитку під час проведення слідчого експерименту. Обґрунтовано потребу обов’язкового врахування під час криміналістичного дослідження особи неповнолітнього потерпілого з вадами психофізичного розвитку, її індивідуальних, психічних, фізичних, розумових особливостей, що впливають на процес проведення слідчого експерименту. Висновки. Одним з ефективних інструментів, які можуть забезпечити  науково-прикладні результати під час досудового розслідування за участю неповнолітніх потерпілих з вадами психофізичного розвитку, зокрема під час слідчого експерименту, є ґрунтовне дослідження психологічного механізму реалізації тактичних прийомів. Психологічні механізми передбачають пряму взаємодію між особою, яка проводить слідчу (розшукову) дію, та неповнолітньою потерпілою особою з вадами психофізичного розвитку, а також психологічну спрямованість уповноваженої особи на з’ясування істини та використання нею наукових рекомендацій у процесі відтворення дій з таких наукових галузей, як психологія, антропологія, валеологія.

Ключові слова: кримінальне провадження; криміналістика; тактичний прийом; психологічний механізм; слідчий експеримент; неповнолітня особа; вади психофізичного розвитку.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

А. Суворова

аспірант кафедри криміналістики та судової медицини  Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

Посилання

Єдиний звіт про кримінальні правопорушення: звітність за січень–жовтень 2022 р. URL: https://gp.gov.ua/ua/posts/pro-zareyestrovani-kriminalni-pravoporushennya-ta-rezultati-yih-dosudovogo-rozsliduvannya-2.

Ващук О. П. Тактика використання невербальної інформації при проведенні слідчих (розшукових) дій. Кримінальне право і процес. Правова Держава. 2017. № 25. С. 140–148.

Кочура О. О. Неповнолітній потерпілий як учасник кримінального провадження : монографія / за заг. ред. О. О. Юхна. Харків : НікаНова, 2015. 249 с.

Лукашкіна Т. В. Деякі проблемні питання законодавчого регулювання кримінального провадження щодо неповнолітніх (у світлі дії принципу правової визначеності). Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2019. № 37. С. 134–138. (Серія «Юриспруденція»).

Самченко М. Ю. Кримінологічна характеристика та попередження сімейного насильства щодо неповнолітніх : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2011. 216 с.

Стешенко В. М. Правовий захист прав дітей та підлітків і безпечний інформаційний простір : навч. посіб.

-ге вид., змін. Харків : Право, 2019. 392 с.

Тетерятник Г. К. Гарантії забезпечення прав і законних інтересів неповнолітніх у кримінальному провадженні. Південноукраїнський правничий часопис. 2017. № 1. С. 115–119.

Харченко С. В. Тактика проведення слідчих (розшукових) дій за участю неповнолітніх підозрюваних : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. Київ, 2016. 237 с.

Чорноус Ю. М. Психологічні основи реалізації тактичних прийомів. Юридична психологія. 2020. № 1 (26). С. 13–21. DOI: https://doi.org/10.33270/03202601.13.

Бандурка І. О. Кримінально-процесуальне регулювання слідчих дій за участю неповнолітнього. Наше право. 2021. № 3. С. 43–53. DOI: https://doi.org/10.32782/NP.2021.3.7.

Тищенко М. В., Душейко Г. О. Тактичні особливості реалізації оперативно-розшукової інформації при порушенні кримінальної справи. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. 2002. № 17. С. 3–6. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2002_17_3.

Салтевський В. М. Криміналістика : підручник : у 2 ч. Харків : Консум, 2001. Ч. 2. 588 с.

Гусєва В. О. Формування та реалізація тактичного прийому в слідчій практиці. Jurnalul Juridic naţional: Teorie şi Practică. 2018. № 2 (2). С. 151–154. URL: http://jurnaluljuridic.md/index.php/main/article/view/883.

Сокиран Ф. М., Сокиран М. Ф. Характеристика тактичних прийомів психологічного впливу у криміналістичній діяльності слідчого. Криміналістичний вісник. 2014. № 1 (21). С. 42–52.

Шепітько В. Ю. Криміналістична тактика (системно-структурний аналіз) : монографія. Харків : Харків юрид., 2007. 432 с.

Ніколаєнко С., Ніколаєнко В. Категорія психологічного впливу психології. Світогляд ‒ Філософія ‒ Релігія. 2011. № 1 (1). С. 76‒85. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/39499/ 09Nikolaienko2.pdf?sequence=1.

Про громадянство України : Закон України від 18 січ. 2001 р. № 2235-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2235-14#Text.

Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13 квіт. 2012 р. № 4651-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text.

Тактика проведення слідчого експерименту під час досудового розслідування : метод. рек. / [П. Є. Антонюк, А. О. Антощук, В. В. Пясковський та ін. ]. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2021. 70 с.

Міжнародні стандарти процедури застосування до неповнолітніх ув’язнених заходів дисциплінарного впливу. Пекінські правила. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_211#Text.

Курнаєва К. Г. Психологічні основи проведення слідчого експерименту. Кримінальний процес, криміналістика. 2021. № 5 (40). С. 133–137. DOI: https://doi.org/10.32837/pyuv.v0i5.943.

Коновалова В. Е. Правовая психология. Харьков : Консум, 1997. 160 с.

Хоминич О. Г. Історія фізіономіки. Актуальні питання історії та методології психології. 2015. С. 98–101.

Харченко С. В., Симчук А. С. Залучення законного представника у кримінальних провадженнях за участю неповнолітніх осіб. Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». 2021. Т. 28. С. 137–144. DOI: https://doi.org/10.32837/npnuola.v28i0.707.

Нікітіна-Дудікова Г. Ю. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканості дітей. Juris Europensis Scientia. 2022. № 2. DOI: https://doi.org/10.32837/chern.v0i2.358.

Коновалова В. О., Шепітько В. Ю. Юридична психологія : підручник. Вид. 2-ге, переробл. і доповн. Харків : Право, 2008. 240 с.

Кашпур А. С. Організаційно-тактичні засади взаємодії дізнавача у процесі розслідування кримінальних проступків, вчинених неповнолітніми. Нове українське право. 2021. № 6. С. 207–213. DOI: https://doi.org/10.51989/NUL.2021.6.31.


Переглядів анотації: 24
Завантажень PDF: 30
Опубліковано
2023-03-19
Розділ
Психологічне забезпечення правоохоронної діяльності