Організаційні й тактико-психологічні засади проведення судово-мистецтвознавчих експертиз у кримінальному провадженні

 • Олександр ШУЛЬГА

  доктор філософії в галузі права, головний спеціаліст-криміналіст відділу криміналістичного забезпечення Головного слідчого управління
  Національної поліції України

  м. Київ, Україна

  https://orcid.org/0000-0002-8404-3061
 • Тетяна ЛЕЛЮК

  доктор філософії в галузі права, докторант кафедри криміналістики та судової медицини Національної академії внутрішніх справ

  м. Київ, Україна

  https://orcid.org/0009-0005-2780-1099

Анотація

Анотація. Діяльність з розслідування кримінальних правопорушень, зокрема у сфері посягання на об’єкти культурної спадщини, культурні цінності, потребує залучення спеціальних знань, передусім у формі проведення експертних досліджень, що своєю чергою сприяє пізнанню події кримінального правопорушення, встановленню обставин його вчинення, збитків, завданих злочинними діями особи правопорушника, а також матеріальної та моральної шкоди, завданої особі потерпілого. Під час проведення експертиз у кримінальному провадженні важливою є належна їх організація, що передбачає конкретну послідовність дій уповноважених на призначення та проведення судових експертиз суб’єктів. Зазначене зумовлює необхідність здійснення ґрунтовного дослідження, що і є метою наукової статті. Наукова новизна полягає у висвітленні організаційних і тактико-психологічних засад проведення судово-мистецтвознавчих експертиз у кримінальному провадженні. Організаційний аспект призначення судово-мистецтвознавчої експертизи передбачає сукупність дій слідчого, дізнавача, прокурора як суб’єкта ініціювання проведення експертного дослідження, а саме: вибір експертної установи, у якій будуть проводити експертизу, чи експерта для призначення судово-мистецтвознавчої експертизи; визначення об’єкта й завдання дослідження; постановка питань експертизи та складання постанови про її призначення; консультування з експертом, який проводить експертне дослідження; оцінка правильності складання висновку експерта. Констатовано, що проведення судово-мистецтвознавчої експертизи є доволі складним процесом, під час якого слідчий, дізнавач, прокурор повинен постійно взаємодіяти з експертною установою чи конкретним експертом, який проводитиме експертне дослідження

 

Ключові слова: організація розслідування; судова експертиза; судово-мистецтвознавча експертиза; культурні цінності; твори мистецтва; тактика; кримінальне провадження

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Олександр ШУЛЬГА

доктор філософії в галузі права, головний спеціаліст-криміналіст відділу криміналістичного забезпечення Головного слідчого управління
Національної поліції України

м. Київ, Україна

Тетяна ЛЕЛЮК

доктор філософії в галузі права, докторант кафедри криміналістики та судової медицини Національної академії внутрішніх справ

м. Київ, Україна

Посилання

Чернявский С. С. Организация расследования преступлений в контексте предмета криминалистики. Сучасні проблеми криміналістики : матеріали Міжнар. наук.-практ конф., присвяч. 100-річчю з дня народж. д.ю.н., проф. В. П. Колмакова. Одеса : Юрид. літ., 2013. С. 338–341.

Чорноус Ю. М. Криміналістичне забезпечення кримінального провадження. Криміналістичний вісник. 2014. № 1 (21). С. 32–37.

Дуфенюк О. М. Забезпечення судово-експертної діяльності у кримінальному провадженні: системна парадигма. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. 2019. Вип. 8. С. 163–173. (Серія «Юридичні науки»). doi: 10.36477/2616-7611-2019-08-18

Головченко Л. М. Проблемні питання законодавчого регулювання судово-експертної діяльності. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2013. № 1. С. 8–10. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bmju_2013_1_4

Кримінальне процесуальне право України : навч. посіб. / за ред. В. Г. Гончаренко, В. А. Колесника. Київ : Юстініан, 2014. 573 с.

Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / за заг. ред. В. Г. Гончаренка, В. Т. Нора, М. Є. Шумила. Київ : Юстініан, 2012. 1224 с.

Каліновська А. Оцінка доказів у кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 11. С. 323–328. doi: 10.32849/2663-5313/2019.11.55

Каткова Т. Г., Каткова Т. В. Особливості розслідування злочинів, пов’язаних із посяганнями на культурну спадщину : практ. посіб. Харків : Право, 2011. 240 с.

Ходченко І. Л. Теоретичні аспекти судової мистецтвознавчої експертизи. Криміналістика і судова експертиза. 2016. Вип. 62. С. 460–465.

Клименко Н. І. Поняття та завдання загальної теорії судової експертології в системі юридичних наук. Криміналістика і судова експертиза. 2019. Вип. 64. С. 48–57. doi: 10.33994/kndise.2019.64.02

Кофанова О. С. Правові підстави та особливості призначення судових експертиз для дослідження культурних цінностей. Адвокат. 2010. № 9. С. 38–42. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/adv_2010_9_6

Кофанова О. С. Теоретичні та практичні аспекти використання спеціальних знань при розслідуванні злочинних посягань на культурні цінності : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. Київ, 2011. 18 с.

Колесник Ю. В. Слідчі та негласні слідчі (розшукові) дії як криміналістичні засоби діяльності слідчого в досудовому розслідуванні : дис.. … канд. юрид. наук : 12.00.09. Київ, 2016. 198 с.

Корж В. П. Оцінка висновку експерта: процесуальні підстави, криміналістичні рекомендації. Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу в умовах воєнного стану. Харків, 2022. С. 229–232. URL: https://dspace.univd.edu.ua/server/api/core/bitstreams/ 88d8aaa1-e4fe-4ebb-9d37-74b8722e0c44/content

Нарожна О. В. Проведення експертизи нотної літератури при розслідуванні правопорушень, пов’язаних із посяганням на культурні цінності. Правова держава. 2021. № 44. С. 119–124. doi: 10.18524/2411-2054.2021.44.245086

Реєстр методик проведення судових експертиз Міністерства юстиції України : [сайт]. URL: http://rmpse.minjust.gov.ua/search.

Пучко Д. В. Належність і допустимість висновку експерта як критерії оцінювання судової експертизи. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. 2020. Вип. 22.

C. 226–239. doi: 10.32353/khrife.2.2020.17

Щербаковский М. Г. Компетенция и компетентность судебного эксперта. Криминалистика и судебная экспертиза. 2013. Вып. 58. Ч. 2. С. 95–104.

Шарай Є. В. Психологічні основи залучення працівників Експертної служби МВС України до досудового розслідування. Юридична психологія. 2022. № 1 (30). С. 103–108. doi: 10.33270/03223001.103

Криміналістика. Академічний курс : підручник / [Т. В. Варфоломеєва, В. Г. Гончаренко, В. І. Бояров та ін.]. Київ : Юрінком Інтер, 2011. 504 с.


Переглядів анотації: 73
Завантажень PDF: 60
Опубліковано
2023-09-05
Розділ
Статті