Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Файл рукопису є документом у форматі Microsoft Word.

 • Авторські акценти виділено в тексті курсивом; всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони мають бути за змістом (а не в кінці документа).

 • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.

 • Рукопис раніше не було опубліковано і не надсилався до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче подано необхідні пояснення).

 • Текст статті відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у 
  Керівництві для авторів  розділу «Для авторів».

Керівництво для авторів

Вимоги до змісту статей

Відповідно до Постанови Президії ВАК України «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» від 15.01.2003 № 7-05/1 і наказу МОН України «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України» від 15.01.2018 № 32, наукові статті мають містити такі необхідні елементи: постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання означеної проблеми і на яких ґрунтується автор; виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячено статтю; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки та перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.

 

Обов’язкові елементи статті

Індекс УДК розташовують перед заголовком статті з вирівнюванням по лівому краю.
Відомості про автора (авторів): прізвище, ім’я та по батькові автора, науковий ступінь, вчене звання, ORCID, посада, місце роботи (навчання) із зазначенням міста. Ці відомості подаються трьома мовами: українською, російською, англійською (див. табл.). Ім’я та прізвище автора мають бути транслітеровані відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» від 27 січня 2010 року № 55. Також обов’язково мають бути зазначені контакти (телефон, електронна пошта).

Таблиця

Відповідники основних посад, наукових ступенів та вчених звань

ТЕРМІН УКРАЇНСЬКОЮ

МОЖЛИВІ ВАРІАНТИ ПЕРЕКЛАДУ

доктор юридичних наук

Doctor of Law*

Doctor of Science of Law

Doctor of Juridical Science

Doctor of Legal Science

кандидат юридичних наук

Ph.D in Law

Candidate of Science of Law

Candidate of Juridical Science

Candidate of Legal Science

Candidate of Law/Laws

доктор філософії (з права)

Doctor of Philosophy (in Law)

Philosophy Doctor (in Law)

професор

Professor

доцент

Associate Professor

Docent

Assistant Professor

старший викладач

Senior Lecturer

викладач

Lecturer

провідний/старший/молодший науковий співробітник

Leading/Senior/Junior Research Fellow

Leading/Senior/Junior Fellow

Leading/Senior/Junior Researcher

докторант

Doctoral Student

аспірант, ад’юнкт

Postgraduate Student

Graduate Student

Graduate

здобувач

Researcher

 * Напівжирним виділенням позначені рекомендовані редакцією варіанти перекладу.

Заголовок (назва) статті подається трьома мовами: українською, російською, англійською. Назва зазвичай не повинна перевищувати 90 символів (ураховуючи пробіли).

Анотація подається трьома мовами: українською, російською та англійською. Обсяг анотації – не менше 1800 знаків. Вона має бути структурована за логікою опису матеріалу в статті та містити такі елементи: мета, теоретичний базис, наукова новизна, висновки. Анотація не має містити посилань і скорочень, а також дублювати текст статті. Відповідальність за англомовний переклад покладається особисто на автора.

Ключові слова – не менше шести й не більше десяти. Подаються українською, російською та англійською мовами.

Текст статті повинен бути структурованим та мати такі елементи: вступ, мета, виклад основного матеріалу, наукова новизна, висновки. Мінімальний обсяг статті – 10–12 сторінок (список літератури, анотації, ключові слова у зазначеному обсязі не враховуються) на папері формату А4, шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал 1,5. Текст статті Електронні варіанти рисунків і таблиць подаються окремими файлами у форматі А5. Посилання на джерела в тексті слід наводити у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідного джерела в порядку наведення посилань у тексті, наприклад: [1, с. 235] або [2, с. 8; 
3, с. 45]. Стаття, що подається англійською мовою, обов’язково має супроводжуватися її україномовним перекладом.

Список використаних джерел подається після тексту та має бути оформлений відповідно до наявних стандартів бібліографічного опису (ДСТУ 7152:2010 «Видання. Оформлення публікацій у журналах і збірниках», ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. «СІБВС. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання», ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання»). Слова і словосполучення скорочуються відповідно до ДСТУ 3582:2013 «Інформація та документація. Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень в українській мові. Загальні вимоги та правила», а також ГОСТ 7.12.93 «СИБИД. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила».

Більша частина джерел повинна відображати сучасний стан наукових досліджень та бути не давнішою 3–4 років (статті із журналів з високим індексом впливовості та базові монографії, що мають DOI, який наводиться через пробіл після бібліографічного опису джерела). DOI видань можна знайти на сайті http://www.crossref.org. Перевагу слід надавати першоджерелам, включеним до Web of Science або Scopus.

Додатково слід оформити бібліографічний опис відповідно до стилю АРА (транслітерований).

Список літератури не повинен перевищувати 12–14 джерел та не містити посилань автора на самого себе.

 

Для опублікування статті подають:

 • роздрукований варіант статті з підписом автора, що означає повну його відповідальність за якість і наукову значущість поданого матеріалу;
 • електронна версія тексту статті на USB-носії або електронною поштою: rvc@naiau.kiev.ua;
 • витяг із протоколу засідання кафедри (наукової лабораторії) про рекомендацію зазначеної статті до відкритого друку;
 • зовнішня рецензія від доктора наук, до кола наукових інтересів якого належить досліджувана в статті проблема (виняток становлять статті, підготовлені докторами наук або за їх співавторства).

Увага! Автори несуть повну відповідальність за достовірність викладеного матеріалу, точність наведених цитат, статистичних даних, власних назв, а також за те, що в матеріалах не містяться дані, які не підлягають відкритій публікації. Статті, подані з порушенням зазначених вимог, не приймаються до друку. Виявлений редакцією факт плагіату є безумовною підставою для відхилення статті.

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказують користувачі сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.