Керівництво для авторів

ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ Й ТЕХНІЧНОГО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

 

У Національній академії внутрішніх справ триває прийом наукових статей для опублікування у фахових виданнях:

·          «Науковий     вісник     Національної    академії    внутрішніх     справ»

(з юридичних наук);

·          «Юридичний   часопис   Національної   академії   внутрішніх    справ»

(з юридичних наук);

 • «Філософські та методологічні проблеми права» (з юридичних наук);
 • «Юридична психологія» (з юридичних і психологічних наук).

 

Загальні вимоги

 

 1. До друку приймаються статті, написані українською, російською або англійською мовами, які раніше не публікувалися і не були передані на розгляд для публікації в інші видання, зокрема електронні.
 2. Статті англійською мовою, які були перекладені з української чи російської, мають супроводжуватися документом з текстом мовою оригіналу, оформленим відповідно до встановлених вимог. Такі статті попередньо проходять у редакції перевірку щодо якості перекладу (у разі неналежної якості рукопис повертають на доопрацювання).
 3. До розгляду приймаються статті у форматі *.doc або *.docx. Усі нетекстові об’єкти мають бути створені вбудованими засобами Microsoft Word (елементи необхідно згрупувати). Графіки та рисунки повинні бути високої якості (600 dpi для графіків і 300 dpi для кольорових і чорно-білих малюнків) і виконані з можливістю їх редагування, а формули створені за допомогою редактора Microsoft Ілюстрації можуть бути розміщені безпосередньо в статті (по центру, обтікання зображення текстом забороняється) або подані у вигляді окремих файлів у форматі JPG. Усі графіки, малюнки, таблиці та формули повинні бути пронумеровані й подані після посилання на них у тексті.
 4. Текст статті й метаданих має бути набраний шрифтом Тimes New Roman, кегль – 12 pt, міжрядковий інтервал – 1,0 pt, поля – 2 см з усіх боків, вирівнювання по ширині, абзацний відступ 1 см.
 5. Обсяг статті (без метаданих) має становити не менше 6 сторінок (від 3000 до 7000 слів), включно з таблицями, графіками, малюнками, а також бібліографічним списком.
 6. Обов’язковою є наявність: УДК (прописується у верхньому лівому кутку сторінки в першому рядку), списку використаних джерел (оформлюється відповідно до ДСТУ 8302:2015) та References (відповідно до стилю АРА).
 7. Стаття обов’язково повинна містити повний обсяг метаданих, наданий трьома мовами (українською, російською та англійською), до яких належать:
 • повністю прописані ім’я, по батькові та прізвище авторів (імʼя та прізвище автора мають бути транслітеровані за вимогами, передбаченими постановою Кабінету Міністрів України «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» від 27 січня 2010 року № 55), науковий ступінь, звання, посада, місце роботи або навчання з обов’язковим зазначенням структурного підрозділу закладу вищої освіти (кафедра/факультет/інститут тощо), ORCID (контент профілю автора повинен містити вичерпний список публікацій та

 

актуальні дані щодо афіляції). Максимальна кількість співавторів – три особи (додаток 1);

 • назва статті (має бути інформативною, актуальною, відображати досліджувану в статті проблему та не повинна перевищувати 90 знаків з пробілами);
 • анотація (не менше ніж 1800 знаків з пробілами, ураховуючи ключові слова; повинна висвітлювати актуальність, мету, методологію аналізу проблеми, результати дослідження, наукову новизну, а також практичну значущість). Анотація не має містити посилань і скорочень, дублювати текст статті (відповідно до вимог міжнародних наукометричних баз реферування та індексування);
 • ключові слова та словосполучення (від чотирьох до семи), що складаються щонайбільше з двох слів через крапку з комою, які стосуються теми дослідження, не дублюють назву статті та не містять загальних слів.

Метадані публікують у журналі, на сайті журналу та зберігаються у відповідних українських і зарубіжних інформаційних та наукометричних базах.

 1. Основний текст дослідження може відповідати структурі IMRAD (вступ, літературний огляд, матеріали та методи, результати й обговорення, висновки) або ж мати структуру оглядових статей (вступ; основна частина, розподілена на логічні підпункти; висновки): introduction (вступ) – не менше ніж п’ять посилань; materials and methods (якщо стаття має експериментальне спрямування) або methodological framework (якщо стаття є теоретичною). Можна виокремити розділ literature review; results (результати); discussions (обговорення). Необхідно зазначити, які дослідники вивчали схожу проблему та які аспекти вони розглядали, у чому полягає новизна дослідження; conclusions (висновки); recommendations (рекомендації, тобто для кого матеріали статті становлять цінність). Назви структурних елементів статті мають бути виділені напівжирним накресленням і розміщені по лівому краю.

 

Вимоги до цитування використаних джерел

 1. У статті автор повинен наводити посилання на джерела, матеріали або окремі результати, які були використані в тексті. Список використаних джерел повинен містити нові джерела (за останні три роки) та на 30 % складатися з наукових робіт, опублікованих у журналах, що індексуються в базах даних Scopus або Web of
 2. Посилання в тексті на джерела слід зазначати у квадратних дужках з послідовною нумерацією, наприклад: «... у роботах [1–3] ...». В одному цитуванні не варто згадувати більше ніж три джерела.
 3. Ігнорування правил запозиченого тексту (відсутність лапок у прямому цитуванні, посилань на джерела тощо) може спричинити те, що деякі фрагменти статті буде розцінено як плагіат, з огляду на що в опублікуванні буде відмовлено.
 4. Редакція рекомендує уникати посилань на праці, опубліковані понад 10 років тому.

 

Вимоги до списку використаних джерел

 1. Список використаних джерел повинен бути наданий українською (російською) та англійською мовами. Бібліографічний список, поданий українською (російською) мовою, оформляють згідно з ДСТУ 8302:2015

«Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та

 

правила складання». Англійський варіант подають згідно з міжнародним бібліографічним стандартом APA 6th Referencing Style (додаток 2).

 1. References і список використаних джерел повинні містити таку кількість бібліографічних описів: для оригінальних статей – 15–30, для оглядових статей – 30–50.
 2. Згідно з рекомендаціями міжнародних баз цитування, у пристатейній бібліографії повинно бути ядро джерел, які визначають розвиток певної галузі науки. 80 % джерел повинні мати DOI, ідентифікатор цифрового об’єкта (за винятком ретровидань – 10 %), який подають через пробіл після бібліографічного опису джерела.
 3. Описи джерел подаються за порядком використання посилань у тексті статті. На кожне джерело в списку літератури повинно бути принаймні одне посилання в тексті. У разі відсутності посилань статтю може бути відхилено.
 4. Посилання на власні роботи авторів статті (самоцитування) можуть становити не більше ніж 10 % від загальної кількості джерел.

 

Для опублікування статті подають:

 • роздрукований варіант статті з підписом автора, що означає повну його відповідальність за якість і наукову значущість поданого матеріалу;
 • електронну версію тексту статті на USB-носії або електронною поштою;
 • витяг із    протоколу   засідання   кафедри   (наукової   лабораторії)   про рекомендацію зазначеної статті до відкритого друку.

 

Увага! Автори несуть повну відповідальність за достовірність викладеного матеріалу, точність наведених цитат, статистичних даних, власних назв, а також за те, що в матеріалах не містяться дані, які не підлягають відкритому опублікуванню. Статті, подані з порушенням зазначених вимог, не приймають до друку. Виявлений редакцією факт плагіату є безумовною підставою для відхилення статті. Редакційна колегія також не розглядає статті, принаймні один з авторів яких не має ORCID.

Адреса для листування: 03035, Україна, м. Київ, пл. Соломʼянська, 1 (відділ підготовки навчально-наукових видань НАВС).

Телефон для довідок: (044) 520-08-47.

Е-mail: rvc@naiau.kiev.ua

З питань розміщення статей у фахових виданнях Національної академії внутрішніх справ слід звертатися:

«Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ» (виходить друком чотири рази на рік) – тел. (044) 520-08-47, e-mail: rvc@naiau.kiev.ua;

«Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ» (виходить друком чотири рази на рік) – тел. (044) 520-08-47, e-mail: rvc@naiau.kiev.ua;

«Філософські та методологічні проблеми права» (виходить друком двічі на рік) – тел. (044) 249-09-69, е-mail: nsmegainsight@ukr.net;

«Юридична психологія» (виходить друком двічі на рік) – тел. (044) 520-08-89, е-mail: lpsychology.j@gmail.com.

 

Додаток 1

 

Відповідники основних посад, наукових ступенів і вчених звань

 

 

Термін українською

 

Рекомендовані варіанти перекладу

доктор юридичних наук

Doctor of Law

кандидат юридичних наук

Ph.D in Law

доктор філософії (з права)

Doctor of Philosophy (in Law)

професор

Professor

доцент

Associate Professor

старший викладач

Senior Lecturer

викладач

Lecturer

провідний/старший/молодший науковий

співробітник

Leading/Senior/Junior Research

Fellow

докторант

Doctoral Student

аспірант, ад’юнкт

Postgraduate Student

здобувач

Researcher

 

 

Додаток 2

 

Поради щодо оформлення References та списку використаних джерел

 

У References, який складається з описів оригінальних англомовних та/або транслітерованих латиницею джерел, та списку використаних джерел (кирилицею) порядок і кількість джерел мають збігатися та залишатися незмінними.

Оформити бібліографічний опис відповідно до стилю APA можна на сайті онлайнового автоматичного формування посилань: Citation Machine (http://www.citationmachine.net/apa/cite-a-book);                http://www.bibme.org/apa/book- citation/manual або іншому.

Офіційну транслітерацію українського алфавіту латиницею затверджено в постанові Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею». Онлайн-транслітератор – http://ukrlit.org/transliteratsiia.

Для російської мови транслітерувати потрібно згідно з вимогами наказу ФМС Росії від 03.02.2010 № 26. Онлайн-транслітератор: http://ru.translit.net/?account= zagranpasport. Якщо вітчизняний журнал видається в перекладі англійською мовою, слід використовувати англійські варіанти назви журналу та статті.

 

DOI видань можна знайти на сайті http://www.crossref.org.

Підготовлені відповідно до загальноприйнятих вимог References і список використаних джерел матимуть такий вигляд:

 

References

 

 • Gundy A.V., & Baumann-Grau, A. (2016). Women, Incarceration, and Human Rights Violations: Feminist Criminology and Corrections by London: Routledge. Retrieved from ttps://www.taylorfrancis.com/books/9781134778423. doi: https://doi.org/10.4324/9781315546605.
 • Schukking, (2018). Protection of human rights and the Rule of Law in Europe: A shared responsibility. Netherlands Quarterly of Human Rights, 36(2), 152-158. doi: 10.1177/0924051918767967.
 • Walklate, S., McCulloch, J., Fitz-Gibbon, K., & Maher, J. (2019). Criminology, gender and security in the Australian context: Making women’s lives matter. Theoretical Criminology, 23(1), 60-77. doi: https://doi.org/10.1177/1362480617719449.
 • Akimov, O. (2018). Kryminalno-pravova okhorona svobody osoby: problemy ta shliakhy vyrishennia [Criminal defense of individual freedom: problems and solutions]. Naukovyi visnyk Sivershchyny, Scientific herald of Sivershchyna, 1(3), 141-151. doi: https://doi.org/10.32755/sjlaw.2018.01.141.
 • Vdovenko, M. (2013). Derzhavne rehuliuvannia akvakultury v Ukraini [State regulation of aquaculture in Ukraine monohrafiya]. Kyiv: Kondor. doi: 10.25313/2520-2057-2013-5-465.
 • Isaenko, V.N. (2018). Ispolzovanie vozmojnostei kriminalistiki i sudebnoi ekspertizy v prokurorskoi deiatelnosti [Using forensic and forensic capabilities in prosecution activities]. Moscow: Prospekt. doi: https://doi.org/10.31085/9785392284306-2019-152.
 • Kozeratska, O.A. (2018). Analiz statystychnoi dostovirnosti obhruntuvannia kryteriiv "obmezhenoi osudnosti" u osib, yaki skoily seksualni zlochyny [Analysis of the statistical validity of the justification of the criteria of "limited sanity" for persons who committed sexual offenses]. International Academy Journal, 2, 10-14. doi: https://doi.org/10.31435/rsglobal_wos/12072018/5982.
 • Konventsiia pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod: vid 4 lystop. 1950 r. [Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms from November 4, 1950]. (n.d.). rada.gov.ua. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/995_004.
 • Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy: vid 13 kvit. 2012 r. No. 4651-VI [Criminal Procedural Code of Ukraine from April 13, 2012, No. 4651-VI]. (n.d.). rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17.
 • Chernykh, H. (2015). Zlochynnist ta parametry nasyllia v ukrainskomu suspilstvi [Criminality and the parameters of violence in Ukrainian society]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Bulletin of the Taras Shevchenko National University of Kyiv, 6, 32-35. doi: http://dx.doi.org/10.17721/2413-7979/6.8.

 

 

Список використаних джерел

 

 1. Gundy V., Baumann-Grau A. Women, Incarceration, and Human Rights Violations: Feminist Criminology and Corrections by Ashgate. London : Routledge, 2016. 156 р. URL: https://www.taylorfrancis.com/books/9781134778423. doi: https://doi.org/10.4324/9781315546605.
 2. Schukking J. Protection of human rights and the Rule of Law in Europe: A shared responsibility. Netherlands Quarterly of Human 2018. Vol. 36 (2). Р. 152–158. doi: 10.1177/0924051918767967.
 3. Walklate S., McCulloch J., Fitz-Gibbon K., Maher J. Criminology, gender and security in the Australian context: Making women’s lives matter. Theoretical Criminology. № 23 (1). Р. 60– 77. doi: https://doi.org/10.1177/1362480617719449.
 4. Акімов М. О. Кримінально-правова охорона свободи особи: проблеми та шляхи вирішення.

Науковий вісник Сіверщини. 2018. № 1 (3). С. 141–151. doi: https://doi.org/10.32755/sjlaw.2018.01.141.

 

 1. Вдовенко Н. М. Державне регулювання аквакультури в Україні : монографія. Київ : Кондор, 464 с. doi: 10.25313/2520-2057-2013-5-465.
 2. Исаенко В. Н. Использование возможностей криминалистики и судебной экспертизы в прокурорской деятельности. М. :                          Проспект,                  192 с.         doi: https://doi.org/10.31085/9785392284306-2019-152.
 3. Козерацька О. А. Аналіз статистичної достовірності обґрунтування критеріїв «обмеженої осудності» у осіб, які скоїли сексуальні злочини. International Academy Journal. Web of Scholar. № 2. С. 10–14. doi: https://doi.org/10.31435/rsglobal_wos/12072018/5982.
 4. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод : міжнар. док. від 4 листоп. 1950 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/995_004.
 5. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13 квіт. 2012 р. № 4651-VI. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17.
 6. Черних Г. Злочинність та параметри насилля в українському суспільстві. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. № 6. С. 32–35. doi: http://dx.doi.org/10.17721/2413-7979/6.8.