Керівництво для авторів

 

Загальні вимоги

 1. До друку приймаються статті, написані українською або англійською мовами, які раніше не публікувалися і не були передані на розгляд для публікації в інші видання, зокрема електронні.
 2. Статті англійською мовою, які були перекладені з української, мають супроводжуватися документом з текстом мовою оригіналу, оформленим відповідно до встановлених вимог. Такі статті попередньо проходять у редакції перевірку щодо якості перекладу (у разі неналежної якості рукопис повертають на доопрацювання).
 3. До розгляду приймаються статті у форматі *.doc або *.docx. Усі нетекстові об’єкти мають бути створені вбудованими засобами Microsoft Word (елементи необхідно згрупувати). Графіки та рисунки повинні бути високої якості (600 dpi для графіків і 300 dpi для кольорових і чорно-білих малюнків) і виконані з можливістю їх редагування, а формули створені за допомогою редактора Microsoft Equation. Ілюстрації можуть бути розміщені безпосередньо в статті (по центру, обтікання зображення текстом забороняється) або подані у вигляді окремих файлів у форматі JPG. Усі графіки, малюнки, таблиці та формули повинні бути пронумеровані й подані після посилання на них у тексті.
 4. Текст статті й метаданих має бути набраний шрифтом Тimes New Roman, кегль – 12 pt, міжрядковий інтервал – 1,0 pt, поля – 2 см з усіх боків, вирівнювання по ширині, абзацний відступ 1 см.
 5. Обсяг статті (без метаданих) має становити не менше ніж 6 сторінок (від 3000 до 7000 слів) включно з таблицями, графіками, малюнками, а також бібліографічним списком.
 6. Обов’язковою є наявність: УДК (прописується у верхньому лівому кутку сторінки в першому рядку), списку використаних джерел (оформлюється відповідно до ДСТУ 8302:2015) та References (відповідно до стилю АРА).
 7. Стаття обов’язково повинна містити повний обсяг метаданих, наданий двома мовами (українською та англійською), до яких належать:
 • повністю прописані ім’я, по батькові та прізвище авторів (імʼя та прізвище автора мають бути транслітеровані за вимогами, передбаченими постановою Кабінету Міністрів України «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» від 27 січня 2010 року № 55), науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи або навчання з обов’язковим зазначенням адреси та структурного підрозділу закладу вищої освіти (кафедра/факультет/інститут тощо), ORCID (контент профілю автора повинен містити вичерпний список публікацій та актуальні дані щодо афіляції). Максимальна кількість співавторів – три особи;
 • назва статті (має бути інформативною, актуальною, відображати досліджувану в статті проблему та не повинна перевищувати 90 знаків з пробілами);
 • анотація (не менше ніж 1800 знаків з пробілами, ураховуючи ключові слова; повинна висвітлювати актуальність, мету, методологію аналізу проблеми, результати дослідження, наукову новизну, а також практичну значущість). Анотація не має містити посилань і скорочень, дублювати текст статті (відповідно до вимог міжнародних наукометричних баз реферування та індексування);
 • ключові слова та словосполучення (від п’яти до семи), які стосуються теми дослідження, не дублюють назву статті та не містять загальних слів.
 1. Основний текст дослідження може відповідати структурі IMRAD (вступ, огляд літератури, матеріали та методи, результати й обговорення, висновки) або ж мати структуру оглядових статей (вступ; основна частина, розподілена на логічні підпункти; висновки): introduction (вступ) – не менше ніж п’ять посилань; materials and methods (якщо стаття має експериментальне спрямування) або methodological framework (якщо стаття є теоретичною). Можна виокремити розділ literature review; results (результати); discussions (обговорення). Необхідно зазначити, які дослідники вивчали схожу проблему та які аспекти вони розглядали, у чому полягає новизна дослідження; conclusions (висновки); recommendations (рекомендації, тобто для кого матеріали статті становлять цінність). Назви структурних елементів статті мають бути виділені напівжирним накресленням і розміщені по лівому краю (див. схематичний зразок оформлення статті в додатку 1).

 

Вимоги до цитування використаних джерел

 1. У статті автор повинен наводити посилання на джерела, матеріали або окремі результати, які були використані в тексті. Список використаних джерел повинен містити нові джерела (за останні три роки) та на 30 % складатися з наукових робіт, опублікованих у журналах, що індексуються в базах даних Scopus або Web of Science.
 2. Посилання в тексті на джерела слід зазначати в круглих дужках, наприклад: (Іванов, 2022). В одному цитуванні не варто згадувати більше ніж три джерела.
 3. Ігнорування правил запозиченого тексту (відсутність лапок у прямому цитуванні, посилань на джерела тощо) може спричинити те, що деякі фрагменти статті буде розцінено як плагіат, з огляду на що в опублікуванні буде відмовлено.
 4. Редакція рекомендує уникати посилань на праці, опубліковані понад 10 років тому. Небажано використовувати інтернет-публікації, окрім наукових (джерела мають бути доступними), тези доповідей, звіти, автореферати й дисертації, варто уникати вживання російських джерел та посилань на власні наукові праці (допускається не більше 10 % самоцитування).

 

Вимоги до списку використаних джерел

 1. Список використаних джерел повинен бути наданий українською та англійською мовами. Бібліографічний список, поданий українською мовою, оформляють згідно з ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». Англійський варіант подають згідно з міжнародним бібліографічним стандартом APA 6th Referencing Style (додаток 2).
 2. Список використаних джерел і References мають складатися щонайменще з 25 джерел.
 3. Згідно з рекомендаціями міжнародних баз цитування, у пристатейній бібліографії повинно бути ядро джерел, які визначають розвиток певної галузі науки. 80 % джерел повинні мати DOI, ідентифікатор цифрового об’єкта (за винятком ретровидань – 10 %), який подають через пробіл після бібліографічного опису джерела.
 4. Описи джерел розташовують за алфавітом. На кожне джерело в списку літератури повинно бути принаймні одне посилання в тексті. У разі відсутності посилань статтю може бути відхилено.

 

УВАГА! Автори несуть повну відповідальність за дотримання принципів академічної доброчесності, достовірність викладеного матеріалу, точність наведених цитат, статистичних даних, власних назв, а також за те, що в матеріалах не містяться дані, які не підлягають відкритому опублікуванню. Статті, подані з порушенням зазначених вимог, не приймають до друку. Виявлений редакцією факт плагіату є безумовною підставою для відхилення статті. Редакційна колегія також не розглядає статті, принаймні один з авторів яких не має ORCID.

 

 

З питань розміщення статей у фахових виданнях НАВС звертайтеся:

«Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ» (виходить друком чотири рази на рік) – тел.: (044) 520-08-47; e-mail: rvc@naiau.kiev.ua;

«Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ» (виходить друком чотири рази на рік) – тел.: (044) 520-08-47; e-mail: rvc@naiau.kiev.ua;

«Філософські та методологічні проблеми права» (виходить друком двічі на рік) – тел.: (044) 249-09-69; е-mail: rvc@naiau.kiev.ua;

«Юридична психологія» (виходить друком двічі на рік) – тел.: (044) 520 08 89; е-mail: rvc@naiau.kiev.ua.

 

Адреса для листування: 03035, Україна, м. Київ, пл. Соломʼянська, 1; е-mail: rvc@naiau.kiev.ua (відділ підготовки навчально-наукових видань НАВС).

 

 

Додаток 1

 

УДК (Times New Roman, 12 кегль, вирівнювання по лівому краю)

 

Заголовок статті (Times New Roman, 14 кегль, напівжирний, вирівнювання по центру)

 

Ім’я, Прізвище (Times New Roman, 12 кегль, напівжирний, вирівнювання по центру)

 

Науковий ступінь, учене звання, ORCID

Повна назва закладу вищої освіти (організації, установи)

Поштова адреса закладу вищої освіти (організації, установи)

(Times New Roman, 12 кегль, вирівнювання по центру)

 

Анотація (Times New Roman, 12 кегль, напівжирний, вирівнювання по ширині, без абзацного відступу). Анотація подається англійською та українською мовами з ідентичним змістом (кожна – не менше 250 слів). Анотація має бути інформативною (не містити загальних слів, не дублювати інформацію з інших розділів статті), змістовною та структурованою (відповідати такій структурі: актуальність, мета роботи, перелік використаних методів, основні результати дослідження, практична цінність роботи). Результати досліджень мають становити близько 70 % обсягу анотації. Використання абревіатур, виносок і посилань не допускається. Переклад англійською мовою має бути професійним, без використання засобів «машинного» перекладу.

 

Ключові слова (Times New Roman, 12 кегль, напівжирний, вирівнювання по ширині): подається 5–7 слів або словосполучень, які стосуються теми дослідження. Ключові слова не можуть дублювати назву статті та складатися із загальних слів.

 

Title of the Paper (Times New Roman, font size 14 pt, bold, centered)

 

Name Surname (Times New Roman, font size 12 pt, bold, centred, single line spacing)

 

Academic degree, ORCID

Full name of the university

Institutional postal address

 (Times New Roman, font size 12 pt, regular, centred, single line spacing)

 

Abstract (Times New Roman, font size 12 pt, bold, justified). Text of the abstract (Times New Roman, font size 12 pt, justified, no paragraph indentation, single line spacing).

 

Keywords (Times New Roman, font size 12 pt, bold, justified): keyword 1, keyword 2, … keyword 7.

 

Вступ (Times New Roman, 12 кегль, напівжирний, вирівнювання по лівому краю)

Текст розділу «Вступ» (Times New Roman, 12 кегль, виключка по ширині).

У розділі висвітлюється сучасний стан розглянутої проблеми на світовому рівні, аналізуються останні дослідження та публікації з посиланнями на релевантні наукові видання
(7–10 публікацій) за останні 3–5 років. Обґрунтовується актуальність, мета, завдання дослідження та наукова новизна роботи. Посилання на літературу необхідно подавати в круглих дужках, наприклад: О. Бондаренко (2022) зазначала…. В одному посиланні не варто цитувати більше трьох джерел.

 

Огляд літератури (Times New Roman, 12 кегль, напівжирний, вирівнювання по лівому краю)

Текст розділу «Огляд літератури» (Times New Roman, 12 кегль, вирівнювання по ширині).

Розділ є факультативним і має містити результати досліджень науковців, які займались аналізом окремих аспектів досліджуваної проблеми. Кожне прізвище вченого має супроводжуватись відповідним посиланням зі списку використаних джерел.

 

Матеріали та методи (Times New Roman, 12 кегль, напівжирний, вирівнювання по лівому краю)

Текст розділу «Матеріали та методи» (Times New Roman, 12 кегль, вирівнювання по ширині).

У розділі описуються основні етапи наукової роботи та обґрунтовується вибір використаних методів, прийомів, підходів чи дій, спрямованих на отримання нових наукових результатів дослідження. Пояснюються стратегії та критерії формування вибірки (якщо стаття містить емпіричну частину), зазначається експериментальна база дослідження. Викладена методологія має надавати повну картину про хід дослідження в такий спосіб, щоб його могли повторити інші вчені, використовуючи ті самі матеріали й методи. Розділ «Матеріали та методи» є обов’язковим у структурі наукової роботи.

 

Результати й обговорення (Times New Roman, 12 кегль, напівжирний, вирівнювання по лівому краю)

Текст розділу «Результати й обговорення» (Times New Roman, 12 кегль, вирівнювання по ширині). У розділі представляється основний матеріал дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Табличний або графічний матеріали обов’язково подаються з результатами статистичної обробки даних. Джерела посилань і примітки розміщуються безпосередньо під таблицями й рисунками. Варто уникати використання особових займенників, оцінних суджень, елементів опису методики та прямого повторення в тексті даних, наведених у таблицях і графічному матеріалі. Цифрові результати необхідно заокруглювати згідно з установленими правилами, ураховуючи середню похибку досліду, довірчий інтервал або розподіл величин. Результати досліджень мають бути достатньо обґрунтованими, методологічно правильно представленими, мати новизну та практичну цінність. Зразково описане автором «Обговорення» провокує дискусію, запрошує інших зацікавлених у тематиці вчених взяти в ній участь, вказуючи своє обґрунтоване бачення викладеної проблеми. Тут розглядаються встановлені найважливіші наукові факти з урахуванням представлених раніше даних та результатів аналізу, а також літературних джерел аналогічного напряму дослідження, у яких представлено сучасний стан проблеми. У розділі «Обговорення» важливо порівняти свої результати з даними інших вчених.

 

Висновки (Times New Roman, 12 кегль, напівжирний, вирівнювання по лівому краю)

Текст розділу «Висновки» (Times New Roman, 12 кегль, вирівнювання по ширині).

Висновки мають повно та конкретно відображати результати досліджень, відповідати меті й назві статті, причому дослівне дублювання тексту в анотації неприпустиме. Слід вказати перспективи подальшого дослідження обраної теми.

 

Подяки (Times New Roman, 12 кегль, напівжирний, вирівнювання по лівому краю)

Текст розділу «Подяки» (Times New Roman, 12 кегль, вирівнювання по ширині).

Розділ є обов’язковим, у ньому висловлюється подяка окремим особам чи організаціям за надану технічну допомогу; ідеї; фінансову (матеріальну) підтримку, завдяки якому дослідження стало можливим.

Якщо подяк у статті немає, то зазначається «Немає».

 

Конфлікт інтересів (Times New Roman, 12 кегль, напівжирний, вирівнювання за лівим краєм) Текст розділу «Конфлікт інтересів» (Times New Roman, 12 кегль, вирівнювання по ширині). У журналі необхідно розкривати всі потенційні джерела конфлікту інтересів. Конфліктом інтересів вважається будь-який інтерес або відносини, які можуть бути сприйняті як такі, що впливають на об’єктивність автора. Вони повинні бути розкриті, якщо мають пряме відношення або безпосередньо пов’язані з роботою, яку автори описують у своєму рукописі. Наявність конфлікту інтересів не перешкоджає публікації. Якщо автори не мають конфлікту інтересів, вони повинні заявити про це під час подання статті та включити відповідну заяву до розділу «Конфлікт інтересів». Автор-кореспондент несе відповідальність за ознайомлення з цією політикою разом з усіма авторами і колективне розкриття всіх відповідних комерційних та інших зв’язків під час подання статті. Виявлення неналежного розкриття конфлікту інтересів під час подання статті або в процесі рецензування може призвести до відхилення рукопису.

Якщо конфлікту інтересів у статті немає, то зазначається «Немає».

 

Список використаних джерел (Times New Roman, 12 кегль, напівжирний, вирівнювання по лівому краю)

Список використаних джерел подається українською та англійською мовами, має складатись щонайменще з 25 джерел. Список використаних джерел має містити нові джерела (за останні 3–5 років) та на 30 % складатися з наукових праць, які індексуються в базах даних Scopus і Web of Science. Небажано використовувати інтернет-публікації, окрім наукових (джерела мають бути доступними), тези доповідей, звіти, автореферати й дисертації, варто уникати вживання російських джерел і посилань на власні наукові праці (допускається не більше 10 % самоцитування).

Посилання в тексті на джерела необхідно вказувати в круглих дужках "()", наприклад: (Іваненко, 2022). Якщо потрібно зазначити посилання всередині рядка, слід вказувати рік у "()", наприклад: "М. Тимошик (2022) пропонує …". У такому разі прізвища та роки джерел у тексті мають чітко збігатися з даними в списку використаних джерел, а в списку літератури розташовуватись за алфавітом. В одному цитуванні не дозволяється згадувати більше трьох джерел.

 

References (Times New Roman, font size 12 pt, bold, flush left)

Технічні вимоги до оформлення списку використаних джерел: Times New Roman, розмір шрифту 12 пт, вирівнювання по ширині, порядковий номер у квадратних дужках, абзацний відступ відсутній, міжрядковий інтервал одинарний, інтервал до і після абзацу – 0 пт.

 

Графічні матеріали. Ілюстрації, схеми, фігури та діаграми подаються з послідовною нумерацією в тексті і розміщуються відразу ж після абзацу, у якому вперше згадуються. Назва графічного матеріалу подається безпосередньо під зображенням, а джерела та примітки – під вказаною назвою. Ілюстрації необхідно надати в хорошій якості (300 dpi, кольоровий режим CMYK).

Рисунок 1. Назва рисунка (Times New Roman, 12 кегль, вирівнювання по центру)

Примітки: (Times New Roman, 10 кегль, вирівнювання по ширині, без абзацного відступу).

Джерело: розроблено автором на основі досліджень І.І. Іваненко (2022) (Times New Roman, 10 кегль, вирівнювання по ширині, без абзацного відступу).

 

Таблиці. Усі таблиці подаються з послідовною нумерацією в тексті і розміщуються відразу ж після абзацу, у якому вперше згадуються. Назва розміщується безпосередньо під таблицею, а джерела та примітки – під вказаною назвою. Представлені в таблиці дані необхідно подавати 10 кеглем з використанням шрифту Times New Roman.

 

Таблиця 1. Назва таблиці (Times New Roman, 12 кегль, вирівнювання по ширині, без абзацного відступу)

Примітки: (Times New Roman, 10 кегль, вирівнювання по ширині, без абзацного відступу).

Джерело: розроблено автором на основі досліджень І.І. Іваненко (2022) (Times New Roman, 10 кегль, вирівнювання по ширині, без абзацного відступу).

 

Формули. Мають бути створені за допомогою редактора Microsoft Equation, перемінні математичні величини в тексті набираються курсивом. Усі математичні рівняння необхідно розмістити по центру, водночас біля правого поля в круглих дужках обов’язково вказується порядковий номер розглянутої формули.

Нормативно-законодавчі документи. Розміщуються у виносках наприкінці кожної сторінки, водночас у списку використаних джерел вказані правові акти не мають відображатись. Джерела у виносках оформлюються відповідно до вимог журналу, стиль цитування APA 6th reference style. Відповідно до Закону України «Про освіту»[1], …

 

Додаток 2

Поради щодо оформлення References

та списку використаних джерел

 

У References, який складається з описів оригінальних англомовних та/або транслітерованих латиницею джерел, та списку використаних джерел (кирилицею) порядок і кількість джерел мають збігатися та залишатися незмінними.

Оформити бібліографічний опис відповідно до стилю APA можна на сайті онлайнового автоматичного формування посилань: Citation Machine (http://www.citationmachine.net/apa/cite-a-book); http://www.bibme.org/apa/book-citation/manual або іншому.

Офіційну транслітерацію українського алфавіту латиницею затверджено в постанові Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею». Онлайн-транслітератор – http://ukrlit.org/transliteratsiia.

Якщо український журнал видається в перекладі англійською мовою, слід використовувати англійські варіанти назви журналу та статті.

DOI видань можна знайти на сайті http://www.crossref.org.

 

Підготовлені відповідно до загальноприйнятих вимог References і список використаних джерел матимуть такий вигляд:

 

References

Akimov, M.O. (2018). Criminal defense of individual freedom: problems and solutions. Scientific herald of Sivershchyna, 1(3), 141-151. doi: 10.32755/sjlaw.2018.01.141.

Gundy A.V., & Baumann-Grau, A. (2016). Women, Incarceration, and Human Rights Violations: Feminist Criminology and Corrections by Ashgate. London: Routledge. doi: 10.4324/9781315546605.

Kozeratska, O.A. (2018). Analysis of the statistical validity of the justification of the criteria of "limited sanity" for persons who committed sexual offenses. International Academy Journal, 2, 10-14. doi: 10.31435/rsglobal_wos/12072018/5982.

Schukking, J. (2018). Protection of human rights and the Rule of Law in Europe: A shared responsibility. Netherlands Quarterly of Human Rights, 36(2), 152-158. doi: 10.1177/0924051918767967.

 Vdovenko, N.M. (2013). State regulation of aquaculture in Ukraine monohrafiya. Kyiv: Kondor. doi: 10.25313/2520-2057-2013-5-465.

Walklate, S., McCulloch, J., Fitz-Gibbon, K., & Maher, J. (2019). Criminology, gender and security in the Australian context: Making women’s lives matter. Theoretical Criminology, 23(1), 60-77. doi: 10.1177/1362480617719449.

 

Список використаних джерел

Акімов М. О. Кримінально-правова охорона свободи особи: проблеми та шляхи вирішення. Науковий вісник Сіверщини. 2018. № 1 (3). С. 141–151. doi: 10.32755/sjlaw.2018.01.141.

Gundy A. V., Baumann-Grau A. Women, Incarceration, and Human Rights Violations: Feminist Criminology and Corrections by Ashgate. London : Routledge, 2016. 156 р. doi: 10.4324/9781315546605.

Козерацька О. А. Аналіз статистичної достовірності обґрунтування критеріїв «обмеженої осудності» у осіб, які скоїли сексуальні злочини. International Academy Journal. Web of Scholar. 2018. № 2. С. 10–14. doi: 10.31435/rsglobal_wos/12072018/5982.

Schukking J. Protection of human rights and the Rule of Law in Europe: A shared responsibility. Netherlands Quarterly of Human Rights. 2018. Vol. 36 (2). Р. 152–158. doi: 10.1177/0924051918767967.

Вдовенко Н. М. Державне регулювання аквакультури в Україні : монографія. Київ : Кондор, 2013. 464 с. doi: 10.25313/2520-2057-2013-5-465.

Walklate S., McCulloch J., Fitz-Gibbon K., Maher J. Criminology, gender and security in the Australian context: Making women’s lives matter. Theoretical Criminology. 2019. № 23 (1). Р. 60–77. doi: 10.1177/1362480617719449.

 

 

[1] Law of Ukraine № 2145-VІІІ «On Education». (2017, September). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/ed20170905#Text.