Специфіка ворожості й агресивності осіб, схильних до переживання заздрощів за різним типом

  • А. Лісовенко

    кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри соціології та психології Національного університету «Одеська юридична академія», м. Одеса

    https://orcid.org/0000-0003-1794-270X
  • Л. Долінська

    кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри соціології та психології Національного університету «Одеська юридична академія», викладач вищої категорії Одеського коледжу комп’ютерних технологій Одеського державного екологічного університету, м. Одеса

    https://orcid.org/0000-0002-8763-1977

Анотація

Агресивна поведінка людини, протиправна зокрема, характеризується складним психологічним процесом, у якому задіяні всі компоненти особистості. Дослідницький інтерес зумовлений необхідністю повнішого розуміння заздрощів як гіпотетично можливого мотиву злочинів агресивної спрямованості. Метою дослідження є аналіз взаємозв’язку показників заздрісності з показниками агресивності й ворожості особистості, а також виявлення типових видів агресії в осіб, схильних до переживання заздрощів за різним типом. Методологія. У науковому дослідженні використано комплекс методів, що охоплює: теоретичні (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення та інтерпретація літературних джерел і теоретичних підходів з обраної проблематики); емпіричні методи (спостереження, опитування, тестування); математико-статистичні методи. Для обробки емпіричних даних застосовували метод кількісного (кореляційний аналіз, порівняння середніх значень за t-критерієм Стьюдента, з використанням комп’ютерної програми статистичної обробки даних SPSS 17.0 for Windows) та якісного аналізу (метод «асів» і «профілів»). Методичне забезпечення психодіагностичного дослідження здійснювали за допомогою таких методик: 1. Оригінальний тест-опитувальник «Диференціальна діагностика схильності особистості до заздрощів» (ДІЗА) й опитувальник «Соціальні настанови особистості відносно заздрощів» О. П. Саннікової, А. Ф. Лісовенко; 2. «Методика діагностики ворожості» (за шкалою Кука–Медлей); 3. «Опитувальник агресивності» Басcа–Дарки. Наукова новизна. У науковому дослідженні: 1) уточнено зміст понять «заздрість», «агресивність», «ворожість» і запропоновано авторське визначення поняття «заздрісність»; 2) теоретично обґрунтовано й емпірично підтверджено взаємозв’язок показників заздрісності з показниками агресивності й ворожості особистості; 3) емпірично виявлено типові види агресії в осіб, схильних до переживання заздрощів за різним типом. Висновки. Заздрісність (схильність до переживання почуття заздрощів) відповідно до авторської позиції визначено як складну багаторівневу властивість особи, що виявляється в постійному порівнянні себе з іншими людьми (чи уявним «еталоном») не на свою користь, у суб’єктивному відчутті зниження самоцінності, пристрасному бажанні заволодіти перевагами об’єкта порівняння за неможливості отримати чи набути бажане, що супроводжується специфічними виявами (емоційними, когнітивними, поведінковими, контрольно-регулятивними, мотиваційними, установчими тощо). Отримані значущі кореляційні взаємозв’язки додатного знака між показниками заздрісності та майже всіма показниками ворожості й агресивності. Проаналізовано профілі ворожості й агресивності в групах досліджуваних із різним типом переживання заздрощів, на підставі чого надано «психологічні портрети» особистостей зі схильністю до переживання заздрощів за різним типом (емоційним, когнітивним, поведінковим і контрольно-регулятивним). Доведено, що заздрощі можуть по-різному впливати на специфіку ворожості й агресивності особистості. Перспективним напрямом дослідження є вивчення рівня та специфіки заздрощів у засуджених за злочини з агресивною спрямованістю.

Ключові слова: заздрість; заздрісність; ворожість; агресивність; цинізм; негативізм; особистість; індивідуально-психологічні особливості.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

А. Лісовенко

кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри соціології та психології Національного університету «Одеська юридична академія», м. Одеса

Л. Долінська

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри соціології та психології Національного університету «Одеська юридична академія», викладач вищої категорії Одеського коледжу комп’ютерних технологій Одеського державного екологічного університету, м. Одеса

Посилання

Бескова Т. В. Методика исследования завистливости личности. Вопросы психологии. 2012. № 2. С. 127–139.

Buss A. H. The psychology of aggression. N.Y. : Willey, 1961.

Чеверикина Е. А., Фатина М. Л. Агрессивность как составляющая феноменов психологического насилия и психотерроризма. Тенденции развития науки и образования : материалы XXVIII Междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 31 июля 2017 г.). Минск : Журнал, 2017. Ч. 1 С. 30–34. doi: https://doi.org/10.18411/lj-31-07-2017-11.

Чвякин В. А. Анализ агрессивных свойств личности подростка и их использование в профилактической деятельности полиции. Полицейская и следственная деятельность. 2014. № 2. С. 30–51. URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=13954. doi: https://doi.org/10.7256/2409-7810.2014.2.13954.

Ениколопов С. Н. Враждебность и проблема здоровья человека. Журнал неврологии и психиатрии им. Корсакова. 2000. № 7. С. 59–64.

Фетискин Н. П., Козлов В. В., Мануйлов Г. М. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп : учеб. пособие. М. : Ин-т Психотерапии, 2002. C. 57–59.

Iganski P. Hate Crime: Taking Stock. Programmes for Offenders of Hate. Challenge Hate Crime. 2012. No. 7. 27 p. URL: http://eprints.lancs.ac.uk/65875/1/07_Programmes_for_Offenders_of_Hate.pdf.

doi: https://doi.org/10.4135/9781526420114.

Куттер П. Любовь, ненависть, зависть, ревность. Психоанализ страстей. СПб. : Б.С.К., 1998. С. 74.

Лабунская В. А. Зависть, безнадежность и надежда как способы преобразования бытия субъекта. Личность и бытие: субъектный подход. Личность как субъект бытия: теоретико-методологические основания анализа. Краснодар : Просвещение – Юг, 2005. С. 120–137. doi: https://doi.org/10.7256/2306-0174.2012.1.88.

Муздыбаев К. К. Психология зависти. Психологический журнал. 1997. № 6. Т. 18. С. 3–12.

Муздыбаев К. К. Завистливость личности. Психологический журнал. 2002. № 6. Т. 23. С. 38–50.

Санникова О. П. Эмоциональность в структуре личности : монография. Одесса : Хорс, 1995. 364 с.

Саннікова О. П., Лісовенко А. Ф. Авторське свідоцтво. Науково-методичний твір «Комплекс психодіагностичних методик дослідження заздрощів особистості: «Методика «Соціальні настанови особистості відносно заздрощів»; «Процедура «Шкала самооцінки показників заздрісності»; «Тест-опитувальник «Диференціальна діагностика схильності особистості до заздрощів (ДІЗА)» № 67445 ; заяв. 29.06.2016 ; реєстрац. 26.08.2016. 96 с.

Семенюк Л. М. Психологические особенности агрессивного поведения подростков и условия его коррекции : учеб. пособие. М. : Флинта, 2003. С. 26–32.

Жмуров В. А. Большой толковый словарь по психиатрии : словарь. М. : Джангар, 2010. 864 с.


Переглядів анотації: 859
Завантажень PDF: 2048
Опубліковано
2020-11-26
Розділ
Прикладні проблеми юридичної психології