Психологічні засади влаштування дитини, батьки якої позбавлені батьківських прав

  • С. Бичкова

    аспірант кафедри юридичної психології Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

    https://orcid.org/0000-0002-8227-2127

Анотація

Метою статті є визначення психологічних засад влаштування дитини, батьки якої позбавлені батьківських прав. Методологічний інструментарій представлено сукупністю загальнонаукових і психологічних принципів, а також теоретичних (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення) методів. Теоретичним підґрунтям дослідження є роботи провідних вітчизняних й іноземних учених – психологів, юристів, політологів, соціологів. Наукова новизна статті полягає в тому, що в межах цієї наукової розвідки вперше у психологічній науці визначено психологічні засади влаштування дитини, батьки якої позбавлені батьківських прав. Встановлено, що під час вирішення питання про місце проживання дітей у разі позбавлення одного з них батьківських прав вирішальне значення повинен мати висновок судово-психологічної експертизи. Обґрунтовано, що, визначаючи можливість передання дитини тому з батьків, хто не позбавлений батьківських прав, суд має з’ясувати моральні якості цього з батьків, прихильність дитини до нього, матеріально-побутові й сімейні умови другого з батьків, а якщо він має іншу сім’ю, то потрібно з’ясувати моральні якості дружини (чоловіка) і з огляду на це вирішити питання про передання дитини на виховання того з батьків, хто не позбавлений батьківських прав. Висновки. На підставі здійсненого дослідження визначено, що психологічні засади влаштування дитини, батьки якої позбавлені батьківських прав, – це основні чинники, які мають впливати на діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування, що спрямовані на сприяння адаптації дитини в новій сім’ї, створення позитивного психологічного клімату й умов розвитку відповідно до індивідуальних потреб дитини, позбавленої батьківського піклування.

Ключові слова: дитина; мати; батько; батьки; батьківство; материнство; соціальний супровід; психологічні засади; влаштування дитини.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

С. Бичкова

аспірант кафедри юридичної психології Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

Посилання

Гражданский процесс : учебник / [Е. А. Борисова, С. А. Иванова, Е. В. Кудрявцева и др.] ; под ред. М. К. Треушникова. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Городец, 2006. 784 с.

Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України ; за заг. ред. Ю. С. Червоного. Київ : Юрінком Інтер, 2008. 504 с.

Еникеев М. И. Юридическая психология : учебник. СПб. : Питер, 2004. 223 с.

Губерт Ю. Г. Формування державної політики щодо захисту прав дітей-сиріт в період незалежності України. Scientific Journal «ScienceRise». 2015. № 6/1 (11). С. 89–93. doi: https://doi.org/10.15587/2313-8416.2015.44453.

Клименко Н. І. Судова експертологія : курс лекцій. Київ : Ін Юре, 2007. 528 с.

Коченов М. М. Судебно-психологическая экспертиза. М. : Моск. ун-т, 1977. 57 с.

Конвенція про права дитини : міжнар. док. від 20 листоп. 1989 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод : міжнар. док. від 4 листоп. 1950 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004.

Лис В. В. Управління сферою запобігання соціальному сирітству в Україні у контексті впровадження принципів деінституалізації. Ефективність державного управління. 2019. Вип. 4 (61). Ч. 1. С. 123–136. doi: https://doi.org/10.33990/2070-4011.61.2019.198506.

Нор В. Т. Вибрані праці. Харків : Право, 2015. 784 с.

Про затвердження порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом

прав дитини : постанова Кабінету Міністрів України від 24 верес. 2008 р. № 866 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/866-2008-%D0%BF.

Рішення Європейського Суду з прав людини у справі «М. С. проти України» від 11 лип. 2017 р. URL: https://jurliga.ligazakon.net/analitycs/162658_znachennya-rshennya-spl-u-sprav-ms-proti-ukrani-dlya-pravozastosovcho-praktiki.

Сегеда О. О. Психологічна експертиза сімейних проблем. Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. 2011. Вип. 41. С. 196–204. (Серія «Психологія»).

Шнейдер Л. Б. Семейная психология : учеб. пособие. М. : Акад. проект ; Екатеринбург : Деловая кн., 2006. 768 с.

Сімейний кодекс України : Закон України від 10 січ. 2002 р. № 2947-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua /laws/show/2947-14/print.

Столярчук О. А. Психологія сучасної сім’ї : навч. посіб. Кременчук : Щербатих О. В., 2015. 136 с.

Цивільний кодекс України : Закон України від 16 січ. 2003 р. № 435-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/435-15.

Удовенко Ю. М. Розвиток наставництва для дітей-сиріт в Україні: концептуальні та методологічні засади. Психологічний журнал. 2019. № 5. Вип. 12. С. 263–279. doi: https://doi.org/10.31108/1.2019.5.12.

Ярмолинська І. В. Сучасні тенденції розвитку наукового знання щодо механізмів державного управління у сфері інституційного догляду та виховання дітей в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 3.

С. 138–142. doi: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2019.3.138.

Про охорону дитинства : Закон України від 26 квіт. 2001 р. № 2402-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2402-14/print.

Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування : Закон України від 13 січ. 2005 р. № 2342-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2342-15/print.


Переглядів анотації: 200
Завантажень PDF: 333
Опубліковано
2020-11-26
Розділ
Прикладні проблеми юридичної психології