Тактика допиту малолітніх потерпілих від злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості

  • Г. Нікітіна-Дудікова

    кандидат юридичних наук, доцент кафедри криміналістики та судової медицини Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

    https://orcid.org/0000-0002-8865-0061

Анотація

Метою статті є висвітлення тактики допиту малолітніх потерпілих від злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості. Для досягнення цієї мети було передбачено розв’язання таких завдань: сформувати основні засади допиту малолітніх потерпілих від злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості;  висвітлити особливості застосування тактичних прийомів залежно від слідчої ситуації допиту малолітніх потерпілих. Методологія. Методологічний інструментарій обрано з урахуванням поставленої мети, специфіки об’єкта й предмета дослідження. Визначальним є загальний діалектичний метод наукового пізнання. З-поміж спеціальних методів дослідження використано такі: порівняльно-правовий – під час аналізу міжнародного та національного законодавства, наукових категорій; системно-структурний – для формулювання завдань, які можна реалізувати під час проведення допиту малолітніх потерпілих від злочинів проти статевої свободи й статевої недоторканості. Наукова новизна полягає у виокремленні міжнародних стандартів допиту дітей, які випливають зі змісту Конвенції ООН «Про захист прав людини та основних свобод» 1950 року, Конвенції ООН «Про права дитини» 1989 року, Європейської конвенції про здійснення прав дітей 1996 року, Керівних принципів, що стосуються правосуддя з питань, пов’язаних із участю дітей-жертв і свідків злочинів, 2005 року. Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства 2007 року, Керівних принципів Комітету міністрів Ради Європи щодо судочинства, дружнього до дитини, 2010 року тощо. Ці та інші важливі міжнародні документи формують правові засади, визначають основи діяльності органів правозастосування у сфері відправлення правосуддя щодо неповнолітніх. Важливим є забезпечення дотримання високих міжнародних стандартів поводження з малолітніми, які є потерпілими від злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості, зокрема шляхом застосування технології «child-friendlyroom» – «кімнати, дружньої до дитини», «зеленої кімнати» під час проведення допиту. Висновки. Допит як вербальна слідча (розшукова) дія має ключове значення для отримання показань малолітнього потерпілого про злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості, однак потребує врахування тактики його проведення, а саме: тактичних прийомів і криміналістичних рекомендацій.

Ключові слова: кримінальне провадження; криміналістична тактика; криміналістика; тактичний прийом; психологічний контакт; дитина; «зелена кімната».

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Г. Нікітіна-Дудікова

кандидат юридичних наук, доцент кафедри криміналістики та судової медицини Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

Посилання

Розгляд справ стосовно жорстокого поводження з дітьми судами України: аналіз законодавства та практики його застосування : наук.-практ. посіб. / [Н. М. Ахтирська, О. О. Кочемировська, Г. О. Христова та ін.]. Київ : К.І.С., 2010. 124 с.

Зелені кімнати : рек. до обладнання / [Н. П. Бочкор, О. В. Даценко, К. Б. Левченко та ін.]. Київ : Україна, 2012. 28 с.

Баверман С. С. Аналіз сучасних підходів до підвищення ефективності проведення допиту під час досудового розслідування. Юридична психологія. 2019. № 1 (24). С. 62–68. doi: https://doi.org/10.33270/03192401.62.

Будзиньська А. Як опитувати дитину : порадник для фахівців. Варшава : Нічийні діти, 2007. 64 с.

Chornous Yu., Reznik N., Samodin A., Nikitina-Dudikova H. Techniques of procedural actions performance in green room environment: comparative analysis of European and Ukrainian practices. International Journal of Advanced Science and Technology. 2020. No. 29 (6s). P. 1109–1115. URL: http://sersc.org/journals/index.php/ IJAST/article/view/9200.

Чорноус Ю. М., Шикоряк М. М. Особливості початкового етапу розслідування злочинів, вчинених іноземцями. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. 2018. Вип. 18. С. 44–52. doi: https://doi.org/10.32353/khrife.2018.05.

Хижняк Є. С. Особливості розслідування статевих злочинів щодо малолітніх : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. Одеса, 2013. 219 с.

Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13 квіт. 2012 р. № 4651-VI. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-172.

Лісова А. Ю. Основи методики розслідування зґвалтування : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. Київ, 2014. 20 с.

Матюшкова Т. П. Тактика допиту потерпілих-жінок від насильницьких злочинів : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. Харків, 2006. 20 с.

Проценко О. О. Верифікація показань під час допиту неповнолітнього підозрюваного. Юридична психологія. 2019. № 2 (25). С. 86–92. doi: https://doi.org/10.33270/03192502.86.

Що роблять у «зеленій кімнаті»: в Івано-Франківську відкрився один із перших у країні центрів психологічної допомоги дітям. Місто. 2019. № 21. 8 січ. URL: https://mi100.info/2019/01/08/shho-roblyat-u-zelenij-kimnati-v-ivano-frankivsku-vidkryvsya-odyn-iz-pershyh-u-krayini-tsentriv-psyhologichnoyi-dopomogy-dityam.

Жалдак І. А. Актуальні питання тактики одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб. Науковий вісник публічного та приватного права. 2019. Вип. 1. С. 304–311. doi: https://doi.org/10.32844/2618-1258.2019.1-1.3.


Переглядів анотації: 384
Завантажень PDF: 726
Опубліковано
2020-11-26
Розділ
Психологічне забезпечення правоохоронної діяльності