Психологічні засади планування та розвитку професійної кар’єри юриста

  • І. Охріменко

    доктор юридичних наук, професор, професор кафедри юридичної психології Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

    https://orcid.org/0000-0002-8813-5107

Анотація

Метою дослідження є визначення психологічних засад планування та розвитку професійної кар’єри юриста, виокремлення напрямів удосконалення в системі діяльності фахівців юридичних професій. Методологічною основою роботи є теоретико-прикладний аналіз психологічних складових планування професійної кар’єри юриста; використано можливості порівняльного, формально-логічного та структурно-функціонального методів (під час узагальнення специфіки професійної діяльності юриста, встановлення причиново-наслідкового зв’язку мотивації з вибором професії юриста). Зауважено, що серед факторів успішної професійної кар’єри передусім є реалістичний підхід до вибору напряму діяльності, а також чітке планування професії. Процес планування та розвитку професійної кар’єри забезпечує взаємозв’язок цілей організації та фахівців, урахування їхніх потреб й інтересів, вивчення та оцінку потенціалу розвитку персоналу, ознайомлення фахівців з реальними перспективами їхнього службового зростання тощо. Наукова новизна одержаних результатів полягає в узагальненні психологічних особливостей планування та розвитку професійної кар’єри фахівців юридичної сфери, що здійснюється шляхом порівняння особистих потреб, бажань та уявлень у сфері юриспруденції з можливостями їх задоволення доступними організаційними заходами; сприяє напрацюванню практичних рекомендацій щодо вдосконалення діяльності фахівців-юристів. Висновки. Планування та контроль ділової кар’єри полягає в тому, що з моменту працевлаштування в організації та до можливого звільнення працівника слід організовувати планомірне горизонтальне та вертикальне переміщення фахівця за системою посад і  робочих місць. Найвагомішими особистісними чинниками, що впливають на професійну самовизначеність фахівця-юриста, є: ціннісні регулятори поведінки й мотиваційна сфера, які дають розуміння самоефективності, що виявляється в здатності організовувати власну діяльність і досягати успіху; ставлення до професійної активності (задоволеність або незадоволеність юридичною діяльністю), що стимулює розвиток мотивів обрання професії та подальшого розвитку; гнучкість поведінки, що сприяє ефективній міжособистісній взаємодії. Програма розвитку кар’єри має забезпечувати процес підвищення рівня зацікавленості працівників, визначення осіб з високим професійно-психологічним потенціалом.

Ключові слова: планування та розвиток професійної кар’єри; юрист; професійна самовизначеність; мотивація; управління кар’єрою.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

І. Охріменко

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри юридичної психології Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

Посилання

Юридична психологія : підручник / [кол. авт. : Д. О. Александров, В. Г. Андросюк, Л. І. Казміренко та ін.] ; за заг. ред. Л. І. Казміренко, Є. М. Моісеєва. Київ : КНТ, 2007. 360 с.

Bondarenko V., Okhrimenko I., Tverdokhvalova I., Mannapova K., Prontenko K. Formation of the Professionally Significant Skills and Competencies of Future Police Officers during Studying at Higher Educational Institutions. Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională. 2020. No. 12 (3). P. 246–267. doi: https://doi.org/10.18662/rrem/12.3/320.

Ponomarenko Y., Okhrimenko I., Klymenko I., Shvets D., Yevdokimova O., Okhrimenko S. Peculiarities of decision making by police officers with different levels of professional self-fulfilment. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience. 2022. No. 13 (2). P. 328–346. doi: https://doi.org/10.18662/brain/13.2/346.

Shvets D., Yevdokimova O., Okhrimenko I., Ponomarenko Y., Aleksandrov Y., Okhrimenko S., Prontenko K. The New Police Training System: Psychological Aspects. Postmodern Openings. 2020. No. 11 (1Supl1). P. 200–217. doi: https://doi.org/10.18662/po/11.1sup1/130.

Бандурка А. М., Бочарова С. П., Землянская Е. В. Юридическая психология : учебник. Харков : Нац. ун-т внутр. дел, 2001. 640 с.

Miloradova N., Okhrimenko I., Dotsenko V., Matiienko T., Rivchachenko O. Training technologies as a means of communicative competences development of prejudicial inquiry agencies’ investigators. Postmodern Openings. 2022. No. 13 (2). P. 1–22. doi: https://doi.org/10.18662/po/13.2/441.

Лозовецька В. Т. Професійна кар’єра особистості в сучасних умовах : монографія. Київ : Ін-т проф.-тех. освіти НАПН України, 2015. 279 с.

Tsilmak O., Okhrimenko I., Okhrimenko S., Yusupov V., Hryshchenko M. Characteristics of Volitional Qualities of Successful Students. International Journal of Applied Exercise Physiology. 2020. No. 9 (12). P. 119–128. URL: http://ijaep.com/index.php/IJAE/article/view/1244.

Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. М. : Педагогика, 1986. Т. 1. 408 с.

Твердохлєбова Н. Є. Мотиватори організаційної поведінки правоохоронців на етапі професійної підготовки. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2019. № 1. С. 316-321. (Серія «Психологічні науки»).

Bratel O., Kostiuk M., Bratel S., Okhrimenko I., Rudenko L. Student Motivation Improvement in a Foreign Language Acquisition via the Use of Distance Learning Technologies. Applied Linguistics Research Journalю 2021. No. 5 (6). P. 121–134. doi: 10.14744/alrj.2021.69335.

Галян І. М. Психодіагностика : навч. посіб. Київ : Академвидав, 2011. 464 с.

Barko V., Okhrimenko I., Medvediev V., Vagina O., Okhrimenko S. Professional Psychological Profile of a Modern Patrol Officer as the Basis of Efficient Official Activities. Postmodern Openings. 2020. No. 11 (3). P. 1–19. doi: https://doi.org/10.18662/po/11.3/197.

Barko V., Okhrimenko I., Ostapovich V., Medvediev V., Sprynchuk S. Professional psychological potential of a modern police manager as the basis for the formation of an effective managerial system. International Journal of Applied Exercise Physiology. 2020. No. 9 (11). P. 203–214. URL: http://www.ijaep.com/index.php/ IJAE/article/view/1196.

Акмеологія з основами психології кар’єри : навч.-метод. посіб. / уклад. : О. М. Гавалешко. Чернівці : Рута, 2004. 84 с.

Boiko-Buzyl Y., Okhrimenko I., Sprynchuk S., Okhrimenko S., Bloshchynskyi I., Piankivska L. Characteristics of Indicators of Professional and Personal Development of Modern Leaders of Law Enforcement Agencies. Journal of Contemporary Issues in Business and Government. 2021. Vol. 27. No. 3. P. 244–249. doi: 10.47750/cibg.2021.27.03.035.

Hays K., Regoli R., Hewitt J. Police chiefs, anomia and leadership. Police Quarterly. 2007. No. 10 (1). P. 3–22. (2020). doi: http://dx.doi.org/10.1177/1098611106288916.


Переглядів анотації: 92
Завантажень PDF: 65
Опубліковано
2022-11-21
Розділ
Теоретичні та методологічні проблеми юридичної психології