Детермінанти виникнення незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами

  • Л. Величенко

    ад’юнкт кафедри юридичної психології Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

    https://orcid.org/0000-0003-1476-2615

Анотація

Мета дослідження полягає у визначенні актуальних соціально-психологічних детермінант виникнення незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Методологія. Методологічний інструментарій обрано відповідно до поставленої мети, специфіки об’єкта і предмета дослідження. У статті використано комплекс наукових методів, а саме: загальний діалектичний метод наукового пізнання явищ, термінологічний, системно-структурний, формально-логічний, порівняльно-правовий та історико-правовий. Наукова новизна статті полягає у висвітленні соціально-психологічних детермінант незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами з розподілом їх на дві групи: 1) на рівні світового простору; 2) на рівні України. Висновки. Проблема незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами залишається однією з найбільш актуальних у сучасних реаліях. Протистояння російській агресії породжує активізацію обігу незаконної зброї серед населення; контрабандне ввезення незаконної зброї та боєприпасів до неї з окупованих територій на території, підконтрольні Україні; поява «трофейної» зброї, покинутої російськими бойовиками, та інші незаконні дії, пов’язані з незаконною зброєю та бойовими припасами. Аналіз визначених у дослідженні детермінант покликаний спонукати органи державної влади до активних дій щодо протидії такому негативному явищу, як незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами. Зазначене свідчить про актуальність досліджуваного питання, а також необхідність якісно протидіяти незаконному обігу зброї.

Ключові слова: соціально-психологічні детермінанти; трансформація; агресія; урбанізаційні процеси; жорстока поведінка; економічна нестабільність.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Л. Величенко

ад’юнкт кафедри юридичної психології Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

Посилання

Головкін Б. М. Загальна характеристика детермінантів злочинності в Україні. Форум права. 2014. № 1. С. 106–111. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2014_1_21.pdf.

Правосвідомість і правова культура як базові чинники державотворчого процесу в Україні : монографія / [Л. М. Герасіна, О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань та ін.]. Харків : Право, 2009. 352 с.

Давыдов В. В. Психологический словарь / [под ред. В. В. Давыдова, А. В. Запорожца, Б. Ф. Ломова и др.]. М. : Педагогика, 1983. 567 c.

Казміренко Л. І., Тужеляк Н. М. Проблема агресії як соціальний феномен в юридико-психологічному дискурсі. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2011. № 4. С. 444–453.

Юридична психологія : підручник / [Д. О. Александров, В. Г. Андросюк, Л. І. Казміренко та ін.] ; за заг. ред. Л. І. Казміренко, Є. М. Моісеєва. Київ : КНТ, 2007. 360 с.

Волянська О. В. Проблема агресивної поведінки підлітків : фактори та механізми соціалізації. Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 2017. № 3. С. 117–134. (Серія «Філософія, філософія права, політологія, соціологія»). doi: https://doi.org/10.21564/2075-7190.30.90295.

Берковиц Л. Агрессия: причины, последствия и контроль. СПб. : Прайм-Еврознак ; Нева ; М. : Олма-Пресс, 2002. 510 с.

Мойсеєва О. Є. Історико-психологічний аналіз феномену агресії. Психологічні науки. 2013. № 10. С. 211–216.

Поцілив у однокласника: у Мелітополі підліток у школі влаштував стрілянину «заради приколу». ТСН : [сайт]. 2021. URL: https://tsn.ua/ukrayina/pociliv-u-odnoklasnika-u-melitopoli-pidlitok-u-shkoli-vlashtuvav-strilyaninu-zaradi-prikolu-1927927.html.

СБУ запобігла теракту у коледжі на Черкащині: зловмисники погрожували масовим розстрілом студентів. Служба безпеки України : [сайт]. 2021. URL: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-zapobihla-teraktu-u-koledzhi-na-cherkashchyni-zlovmysnyky-pohrozhuvaly-masovym-rozstrilom-studentiv.

Стрілянина у школі в Казані у Росії: загинули мінімум 9 людей. BBC NEWS I Україна : [сайт]. 2021. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/news-57068208.

Ньютаунський вбивця був «одержимий» масовими вбивствами. BBC NEWS I Україна : [сайт]. 2013. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/news/2013/11/131126_newton_gunman_columbine_rl.

Рік – плюс, ФОП – мінус: як малий бізнес пережив перший рік карантину. Українська правда : [сайт]. 2021. URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2021/03/24/672241.

Рівень безробіття в Україні. Мінфін : [сайт]. 2021. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/labour/unemploy/.

Ключник Р. М. Глобальні проблеми сучасності: економічний вимір. Академічний огляд. 2020. № 1. С. 5–12. doi: https://doi.org/10.32342/2074-5354-2020-1-52-1.

«Словник іншомовних слів» Володимир Лук’янюк, 2001-21. URL: https://www.jnsm.com.ua/cgibin/u/book/sis.pl? Qry=%25F3%25F0%25E1%25E0%25ED%25B3%25E7%25E0%25F6%25B3%25FF.

Бірюков Д. С. Сучасні проблеми урбанізації в контексті національної безпеки України. 2013. URL: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/nacionalna-bezpeka/suchasni-problemi-urbanizacii-v-konteksti-nacionalnoi-bezpeki.

Бакуліна Г. Ю. Урбанізація як тенденція розвитку суспільства: міжнародний аспект. Економіка і Суспільство. 2018. № 18. С. 22–27. doi: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2018-18-4.

Безпалова О. І. Адміністративно-правові заходи щодо протидії пропагуванню жорстокості, насильства та розбещеності у засобах масової інформації. 2011. URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/bitstream /handle/123456789/1049/administrativno_pravovi_zahodi_schodo_pr.pdf?sequence=2&isAllowed=y.

Про зареєстровані кримінальні правопорушення та результати їх досудового розслідування (2016–2022 рр.): статистична інформація офісу Генерального прокурора України. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/1stat.

Насильство. Юридична енциклопедія : у 6 т. / [редкол.: Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та ін.]. Київ : Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, 2002. Т. 4 : Н–П. 720 с. URL: http://http://leksika.com.ua/13761106/legal/nasilstvo.

Спільний акт узгодження № 4 Висвітлення засобами масової інформації випадків насильства і жорстокості. Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення. 2020. URL: https://www.nrada.gov.ua/ spilnyj-akt-uzgodzhennya-4-vysvitlennya-zasobamy-masovoyi-informatsiyi-vypadkiv-nasylstva-zhorstokosti/#_ftn6.

У Запоріжжі підлітки півтори години гамселили ногами школярок: батькам потерпілих рекомендують забрати заяви. ТСН : [сайт]. 2021. URL: https://tsn.ua/exclusive/u-zaporizhzhi-pidlitki-pivtori-godini-gamselili-nogami-shkolyarok-batkam-poterpilih-napoleglivo-rekomenduyut-zabrati-zayavi-1927186.html.

Дундич Л. В. Проблема злочинності серед неповнолітніх в Україні та заходи запобігання їй. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2019. № 42. С. 96–99. (Серія «Юриспруденція»). doi: https://doi.org/10.32841/2307-1745.2019.42-2.24.

Бідний кожен другий: наскільки потоншали гаманці українців за 2020 рік. Українська правда : [сайт]. 2021. URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2021/01/5/669749/.

Прогнозна оцінка рівня бідності в Україні у 2022 році за трьома сценаріями розвитку соціально-економічних процесів внаслідок російсько-української війни. Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи Національної академії наук України. 2022. URL: https://idss.org.ua/index.

Солодько Ю. В. Український середній клас у контексті замкненого кола соціальної нерівності і корупції. Наукові записки НаУКМА. 2020. T. 3. С. 15–26. (Серія «Соціологія»). doi: https://doi.org/10.18523/2617-9067.2020.3.15-26.

Прес-релізи та звіти суспільно-політичні настрої населення України: результати телефонного опитування, проведеного 27 травня – 1 червня 2021 року. Київський міжнародний інститут соціології. 2021. URL: http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1044&page=1&fbclid=IwAR3sy5OtRNMeqnjW5qpP5JQCPVxY7MYVPsGED3EN9ftUeUvtzg_CP2X2Ync.

Контрабанда зброї – серйозний виклик для безпеки країни, особливо в умовах війни. ДПСУ : [сайт]. 2020. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/kontrabanda-zbroi-seryozniy-viklik-dlya-bezpeki-kraini-osoblivo-v-umovah-viyni.

Міжнародні експерти оприлюднили докази збройної агресії РФ в Україні – СБУ. Interfax-Україна Інформаційне агентство. URL: https://ua.interfax.com.ua/news/general/777873.html.

Одинадцяте загальнонаціональне опитування: Особиста свобода, безпека та питання зброї. Соціологічна група «Рейтинг». 2022. URL: https://ratinggroup.ua/research/ukraine/odinnadcatyy_obschenacionalnyy_ opros_lichnaya_svoboda_bezopasnost_i_voprosy_oruzhiya.html.

Проект Закону про право на цивільну вогнепальну зброю № 5708. Верховна Рада України. 2022. URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/27190.

Парламент зробив помилку взявши за основу не той законопроект. Українська асоціація власників зброї. 2022. URL: https://uavz.org/parlament-zrobyv-pomylku-vzyavshy-za-osnovu-ne-toj-zakonoproekt/.

Риб᾽янець С., Соболь О. Кримінально-правова політика України у сфері незаконного обігу зброї в особливий період. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2020. № 3. С. 137–144. doi: https://doi.org/10.31733/2078-3566-2020-3-137-144.

Корнієнко М. В., Сокол Д. О. Деякі питання нормативно-правової регламентації права на вільний доступ до вогнепальної зброї. Право і Суспільство. 2019. № 6. С. 35–39. doi: https://doi.org/10.32842/2078-3736-2019-6-1-6.

Ярощук О. Інформаційний простір України за останні два роки пройшов перевірку на цілісність. URL: http://iac.org.ua/oleksandr-yaroshhuk-informatsiyniy-prostir-ukrayini-za-ostannidva-roki-proyshov-perevirku-na-tsilisnist/.

Кост І. Російська пропаганда в Україні як інформаційна складова конфлікту. International Relations, Part «Political Sciences». 2017. № 17. URL: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/view/3332.

Юськів Х. Наративи російської пропаганди в Україні. Вісник Львівського університету. 2020. № 30. С. 226–232. doi: https://doi.org/10.30970/PPS.2020.30.3.

Атака негативом: як телевізійні новини деморалізують українців. Мультимедійна платформа іномовлення України. 2018. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2463297-ataka-negativom-ak-televizijni-novini-demoralizuut-ukrainciv.html.

Головата Д. В., Гамова І. В. Квазіреальність як інструмент воєнно-інформаційної війни. Журналістика та реклама: вектори взаємодії : тези доп. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 19 берез. 2020 р.) / голова орг. комітету А. А. Мазаракі. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2020. С. 85–87. doi: http://doi.org/10.31617/k.knute.2020-03-19


Переглядів анотації: 138
Завантажень PDF: 152
Опубліковано
2022-11-21
Розділ
Психологічне забезпечення правоохоронної діяльності