Психологічні основи залучення працівників Експертної служби МВС України до досудового розслідування

  • Є. Шарай

    заступник завідувача відділу забезпечення діяльності Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України

    https://orcid.org/0000-0002-3932-3435

Анотація

Мета дослідження – розглянути психологічні основи залучення працівників Експертної служби МВС до досудового розслідування. Методологія. Методологічний інструментарій становили основні пізнавальні методи психології: спостереження за психологічними особливостями залучення працівників Експертної служби МВС до досудового розслідування, зумовленими специфікою цієї діяльності; вивчення результатів зазначеної діяльності, яка полягає в накопиченні фактів під час аналізування матеріальних результатів психічної діяльності в разі залучення працівників Експертної служби МВС до досудового розслідування, що дає змогу неодноразово до них повертатися, порівнювати результати, отримані в різний час або за різних умов діяльності. Наукова новизна статті полягає у висвітленні теоретичних і практичних психологічних основ залучення працівників Експертної служби  МВС до досудового розслідування. Обґрунтовано необхідність у разі залучення працівників Експертної служби МВС до досудового розслідування враховувати, крім професійних навичок і базових знань, спеціальні  знання в галузі психології. Розглянуто психологічну структуру залучення працівників Експертної служби  МВС до досудового розслідування за схемою: «мета – мотив – спосіб – результат». Наголошено, що ефективність процесу залучення працівників Експертної служби  МВС до досудового розслідування буде значно вищою, якщо ґрунтуватиметься на викладених у статті психологічних засадах. Висновки. Успішна боротьба зі злочинністю неможлива без залучення працівників Експертної служби МВС до досудового розслідування з метою надання працівникам органів досудового розслідування допомоги під час провадження слідчих (розшукових) дій, спрямованих на виявлення, фіксування, вилучення та закріплення доказів, роз’яснення питань, що потребують спеціальних знань. Психологічні особливості залучення працівників Експертної служби  МВС до досудового розслідування характеризують специфічний вид діяльності експертів і працівників органів досудового розслідування та є необхідними передумовами для розгляду інших проблемних питань психології в роботі експертів.

Ключові слова: Експертна служба МВС; психологічні основи; досудове розслідування; взаємодія; залучення працівників.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Є. Шарай

заступник завідувача відділу забезпечення діяльності Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України

Посилання

Пиріг І. В., Бідняк Г. С. Використання спеціальних знань на досудовому розслідуванні : навч. посіб. Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2019. 140 с.

Кузьмічов В. С., Чорноус Ю. М. Слідча діяльність: характеристика та напрями удосконалення : монографія. Київ : ЗАТ НІЧЛАВА, 2005. 448 с.

Семенов В. В. Спеціальні знання в розслідуванні злочинів : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. Київ, 2006. 212 с.

Ковальов В. В., Лук’янчиков Б. Є. Взаємодія слідчого та експерта-криміналіста в процесі розслідування. Актуальні проблеми взаємодії судових та правоохоронних органів у процесі реалізації завдань кримінального судочинства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. : у 2 ч. Запоріжжя : Юрид. ін-т МВС України, 2003. Ч. ІІ. 2003. С. 61–65.

Чорноус Ю. М. Особливості взаємодії при розслідуванні злочинів міжнародного характеру. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. 2012. Вип. 1. С. 231–238. URL: http:// nbuv.gov.ua/UJRN/Vlduvs_2012_1_29.

Юрченко А. М., Гарбовський Л. А., Башта І. І. Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами під час кримінального провадження: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення : монографія. Ірпінь : [б.в.], 204 с. URL: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/doc/3800/1/4006_IR.pdf 2018. doi: https://doi.org/10.32837/pyuv.v0i38.903.

Балан М. І. Взаємодія слідчого та інших суб’єктів кримінального провадження при розслідуванні порушень державного кордону України. Підприємництво, господарство і право. 2020. № 3. С. 290–295. doi: https:10.32849/2663-5313/2020.3.48.

Негребецький В. В. Роль психології підозрюваного під час слідчого експерименту. Підприємництво, господарство і право. 2020. № 3. С. 307–311. doi: https://doi.org/10.32849/2663-5313/2020.3.51.

Кримінально-процесуальний кодекс України : Закон УРСР від 28 груд. 1960 р. № 1001-05. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1001-05.

Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13 квіт. 2012 р. № 4651-VI. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17.

Гевко В. В. Використання непроцесуальної інформації під час доказування у стадії попереднього розслідування : автореф. дис ... канд. юрид. наук : 12.00.09. Київ, 1996. 21 с.

Шепітько В. Ю. Криміналістика. Енциклопедичний словник (українсько-російський і російсько-український) / за ред. В. Я. Тація. Харків : Право, 2001. 560 с.

Бондар Г. Ю. Правове забезпечення взаємодії слідчих правоохоронних відомств у кримінальному судочинстві України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. Харків, 2004. 230 с.

Цимбал Г. П. Взаємодія як умова забезпечення виявлення і розслідування податкових злочинів : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Ірпінь, 2005. 223 с.

Весельський В. К. Організаційні основи розслідування злочинів. Взаємодія слідчого зі спеціалістами експертних підрозділів ОВС у ході дослідчої перевірки: проблемні питання : матеріали наук.-практ. семінару (Київ, 23 груд. 2011 р.). Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2012. С. 40–43.

Азаров Ю. І. Особливості взаємодії слідчого з експертом (спеціалістом) на початковому етапі досудового розслідування. Юридична наука. 2014. № 10. С. 87–96. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jnn_2014_10_11.

Марушев А. Д. Принципи взаємодії слідчого з учасниками досудового слідства. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. 2011. Вип. 11. С. 133–138.


Переглядів анотації: 66
Завантажень PDF: 37
Опубліковано
2022-11-21
Розділ
Психологічне забезпечення правоохоронної діяльності