Питання загальних критеріїв відшкодування моральної шкоди, заподіяної працівникові

  • О. Панченко

    кандидат юридичних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник відділу докторантури та ад’юнктури Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

    https://orcid.org/0000-0003-4365-0495
  • О. Дрозд

    доктор юридичних наук, професор, професор кафедри поліцейського права Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

    https://orcid.org/0000-0002-4514-6594

Анотація

Актуальність дослідження полягає в тому, що в сучасних умовах більшість трудових спорів, пов’язаних, серед іншого, з поновленням на роботі, компенсацією завданої здоров’ю шкоди тощо, супроводжуються вимогами щодо відшкодування моральної шкоди, заподіяної працівникові. Зазначене підтверджує потребу в розвитку інституту компенсації моральної шкоди в трудовому праві, зокрема оптимізації системи критеріїв її визначення. Наукова стаття має на меті дослідження загальних критеріїв оцінки моральної шкоди, завданої працівнику. Методологія. У процесі написання роботи було використано загальні та спеціальні методи проведення досліджень, а саме: діалектичний, монографічний, системно-структурний, логічний, нормативно-догматичний методи й метод правового моделювання. Завдяки використанню зазначеного методологічного інструментарію проаналізовано праці науковців, присвячені вивченню питання щодо визначення критеріїв оцінки моральної шкоди загалом і в трудовому праві зокрема. Доведено, що під час встановлення розміру компенсації моральної шкоди слід брати до уваги як загальні, так і спеціальні критерії. Розглянуто загальні критерії, визначені в Цивільному кодексі України. Схарактеризовано ступені глибини страждань як одного з ключових критеріїв оцінки моральної шкоди, згідно з якими вони можуть мати малозначний, значний, сильний, нестерпний, руйнівний вияви. Виокремлено типи страждань залежно від їх характеру, що також мають певну градацію: прості переживання; душевні страждання; страждання, пов’язані із фізичним болем. Особливу увагу приділено особливостям застосування вказаних критеріїв під час розгляду трудових спорів. Наукова новизна дослідження полягає в тому, що автори запропонували критерії для оцінки глибини страждань і класифікації їх різновидів з огляду на трудове законодавство. Доведено, що під час оцінювання моральної шкоди суду необхідно брати до уваги не лише ступінь, а й форму вини роботодавця. Практична значущість полягає у формулюванні авторських доповнень і пропозицій до наявної системи загальних критеріїв.

Ключові слова: роботодавець; трудовий спір; вина; страждання; компенсація; відповідальність; цивільне законодавство України.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

О. Панченко

кандидат юридичних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник відділу докторантури та ад’юнктури Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

О. Дрозд

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри поліцейського права Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

Посилання

Методичні рекомендації «Відшкодування моральної шкоди» : лист Міністерства юстиції України від 13 трав. 2004 р. № 35-13/797. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v_797323-04.

Шимон С. І. Відшкодування моральної (немайнової) шкоди як спосіб захисту суб’єктивних цивільних прав : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. Київ, 1998. 199 с.

Паліюк В. П. Правове регулювання відшкодування моральної (немайнової) шкоди : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. Харків, 2000. 18 с.

Грищук О. В. Право людини на компенсацію моральної шкоди (загальнотеоретичні аспекти) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01. Київ, 2002. 20 с.

Чернадчук В. Д. Відшкодування моральної шкоди при порушенні трудових прав : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05. Київ, 2001. 230 с.

Сорока О. П. Відшкодування моральної шкоди внаслідок нещасних випадків та професійних захворювань на виробництві : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05. Харків, 2021. 210 с.

Стефанчук Р. Методика компенсації моральної шкоди: unus passus ad creationem. Право України. 2019. № 1. С. 237–255. DOI: 10.33498/louu-2019-01-237.

Цивільний кодекс України : Закон України від 16 січ. 2003 р. № 435-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text.

Васильєв В. В. Окремі питання визначення поняття моральної (немайнової) шкоди. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2015. Вип. 32. Т. 2. С. 10–15. (Серія «Право»).

Стефанчук Р. Особисті немайнові права фізичних осіб (поняття, зміст, система, особливості здійснення та захист) : монографія. Київ : КНТ, 2008. 626 с.

Цивільний процес України: академічний курс : підручник / ред. С. Я. Фурси. Київ : Фурса С. Я. ; КНТ, 2009. 848 с.

Стефанчук Р. О. Компенсація моральної шкоди як спосіб захисту особистих немайнових прав: проблеми та шляхи вирішення. Університетські наукові записки. 2007. № 1. С. 67–83.

Правила судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень : наказ Міністерства охорони здоров’я України від 17 січ. 1995 р. № 6. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0255-95#Text.

Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди : постанова Пленуму Верховного Суду України від 31 берез. 1995 р. № 4. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0004700-95.

Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування : Закон України від 23 верес. 1999 р. № 1105-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1105-14#Text.


Переглядів анотації: 29
Завантажень PDF: 43
Опубліковано
2023-03-19
Розділ
Теоретичні та методологічні проблеми юридичної психології