Психологія особистості злочинця як суб’єкта незаконного обігу зброї та боєприпасів

  • Л. Величенко

    ад’юнкт кафедри юридичної психології Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

    https://orcid.org/0000-0003-1476-2615

Анотація

Метою статті є дослідження психології особистості злочинця як суб’єкта незаконного обігу зброї та боєприпасів шляхом встановлення його кримінологічних ознак. Методологія. У процесі дослідження використано як загальнонаукові, так і спеціально-правові методи: порівняльно-правовий, системно-структурний та метод системного аналізу. Наукова новизна полягає в тому, що в статті проаналізовано кримінологічні групи ознак, які характеризують особистість злочинця, що вчиняє незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Аналіз наукових підходів до досліджуваного питання, а також вивчення статистичних даних щодо вчинених злочинів за ст. 263 Кримінального Кодексу (КК) України та кримінальних проваджень зумовили виокремлення соціально-демографічних, морально-психологічних і кримінально-правових ознак особистості злочинця й складання його кримінологічного портрета. Висновки. Вивчення особливостей людини, яка вчинила кримінальне правопорушення, має суттєве значення для встановлення об’єктивної істини під час здійснення досудового розслідування. Без якісного аналізу причин злочинної поведінки особистості неможливо повно та всебічно встановити деталі вчинення злочину, а також довести вину особи у вчиненому діянні. Саме тому визначення типології особистості злочинця, який вчиняє незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, дасть змогу швидко, повно й неупереджено здійснювати якісне досудове розслідування в зазначеній категорії злочинів, а також реалізовувати попереджувальні заходи протидії цьому явищу. Отримані дані можна використати для розроблення рекомендацій щодо протидії злочинам проти громадської безпеки.

Ключові слова: незаконне поводження зі зброєю; особа злочинця; громадянство; вік; судимість.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Л. Величенко

ад’юнкт кафедри юридичної психології Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

Посилання

Тимошенко В. І. Психологічна концепція особистості суб’єкта злочину. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2015. № 3 (161). С. 79–85.

Джужа О. М., Горлач С. В. Злочинець або особа, яка вчинила злочин (порівняльний аналіз). Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2014. № 2. С. 15–21.

Денисов С. Ф. Особа злочинця у кримінологічній теорії України. Вісник Кримінологічної асоціації України. 2020. № 1 (22). С. 152–159.

Криштоп С. В. Кримінологічна характеристика особи злочинця, який вчиняє злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. Молодий вчений. 2018. № 12 (64). С. 498–502. DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2018-12-64-114.

Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / [А. А. Васильєв, Є. О. Гладкова, О. О. Житний та ін.] ; за заг. ред. О. М. Литвинова. Харків : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2020. 428 с.

Бойко Л. В. Суб’єкт злочину: порівняльно-правовий аспект. URL: https://dspace.nau.edu.ua/ bitstream/NAU/55360/1/%d0%94%d0%b8%d0%bf%d0%bb%d0%be%d0%bc%20%d0%91%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%be%20%d0%9b.%d0%92..pdf.

Биченко Ю. В. Особа, яка підлягає кримінальній відповідальності (суб’єкт кримінального правопорушення). Проблеми та перспективи розвитку української науки : XСIХ Міжнар. наук.-практ. iнтернет-конф. (Чернівці, 14 жовт. 2022 р.). Чернівці, 2022. С. 7–8. URL: https://el-conf.com.ua/wp-content/uploads/ 2022/10/Chernivtsi_141022.pdf#page=7.

Даньшин И. Н. Общетеоретические проблемы криминологии : монография. Харьков : Прапор, 2005. 224 с.

Закалюк А. П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика : у 3 кн. Київ : Ін Юре, 2007. Кн. 1 : Теоретичні засади та історія української кримінологічної науки. 424 с.

Кримінологія: Загальна та Особлива частини : підручник / [В. В. Голіна, Б. М. Головкін, М. Ю. Валуйська та ін.] ; за ред. В. В. Голіни, Б. М. Головкіна. Харків : Право, 2014. 513 с.

Даньшин И. Н. Преступность: понятие и общая характеристика, причины и условия : учеб. пособие. Киев : УМК ВО при Минвузу УССР, 1988. 88 с.

Кацавець Р. С. Психологічні особливості злочинної поведінки. Психологія особистості злочинця. Dictum Factum. 2019. № 2. С. 85–90. DOІ: https://doi.org/000-0001-8762-7524.

Чорней С. В. Поняття суб’єкта злочину. Науковий вісник Чернівецького університету. 2012. Вип. 618. С. 125–128.

Матієнко Т. В. Лекція до теми «Психіка та свідомість». URL: http://oduvs.edu.ua/wp-content/uploads/2016/09/lek-2.2018-jur-psyhologija.pdf.

Коркос Я. О. Концептуальний зміст категорії «свідомість» у зарубіжній психології. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2022. № 1. С. 11–17. DOI: 10.32999/ksu2312-3206/2022-1-2.

Матишевський П. С. Кримінальне право України. Загальна частина : підручник. Київ : А.С.К., 2001. 352 с.

Ікаєв А. Р. Особа злочинця та особа потерпілого у структурі криміналістичної характеристики втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність. Науковий вісник публічного та приватного права. 2019. № 5. Т. 2. С. 241–246. DOI: https://doi.org/10.32844/2618-1258.2019.5-2.43.

Цивільний кодекс України : Закон України від 16 січ. 2003 р. № 435-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15.

Олійник Х. В. Особливості суб’єкта складів злочинів, які полягають у пропаганді, плануванні, підготовці, розв’язуванні та веденні агресивної війни. Європейські перспективи. 2021. № 3. С. 121–126. DOI: https://doi.org/10.32782/EP.2021.3.18.

Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / за заг. ред. В. Я. Конопельського, В. О. Меркулової. Одеса : ОДУВС, 2021. 452 с.

Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / [А. А. Васильєв, Є. О. Гладкова, О. О. Житний та ін.] ; за заг. ред. О. М. Литвинова. Харків : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2020. 428 с.

Про осіб, які вчинили кримінальні правопорушення (2016–2022 рр.) : статистична інформація офісу Генерального прокурора України. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/1stat.

Гладкий В. В. Морально-психологічні риси злочинця. Особистість, суспільство, закон : тези доп. учасників Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті С. П. Бочарової (Харків, 25 квіт. 2019 р.). Харків : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2019. С. 244–247. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3187699.

Коновалова В. О., Шепітько В. Ю. Юридична психологія : підручник. 2-ге вид., переробл. і доповн. Харків : Право, 2008. 240 с.

Бедь В. В. Юридична психологія : навч. посіб. Львів : Новий світ ; Київ : Каравела, 2002. 376 с.

Кізіменко Є. В. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами: кримінологічна характеристика та запобігання (ст. 263 КК України) : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. Харків, 2019. 229 с.

Про склад засуджених (2016–2021 рр.) : статистична інформація Судової влади України. URL: https://court.gov.ua/inshe/sudova_statystyka/zvitnist_21.

Лимаренко Ю. Кримінологічна характеристика особистості, яка вчинила домашнє насильство. KELM. 2020. № 6 (4). С. 245–252. DOI: https://doi.org/10.51647/kelm.2020.6.1.39.


Переглядів анотації: 47
Завантажень PDF: 54
Опубліковано
2023-03-19
Розділ
Прикладні проблеми юридичної психології