Поняття спеціальних медичних знань, які використовують під час розслідування вбивств

  • І. Гудков

    здобувач кафедри криміналістики та судової медицини Національної академії внутрішніх справ, м. Київ 

    https://orcid.org/0000-0001-8296-4193

Анотація

Пізнання події кримінального правопорушення, особливо такого суспільно небезпечного різновиду як вбивство, потребує від слідчого всебічного, об’єктивного та повного дослідження всіх його обставин. Досягнення вказаного завдання передбачає використання знань з різних галузей науки, техніки та мистецтва, які в кримінальному провадженні вважають спеціальними. Метою статті є надання характеристики спеціальних медичних знань, які залучають до кримінального провадження під час розслідування вбивств, формування теоретичного підґрунтя їх використання. Методологія. Для досягнення поставленої мети в роботі використано загальнонаукові та спеціальні методи, зокрема формальної логіки (аналіз, синтез), порівняльно-правовий та історико-правовий. Наукова новизна. Встановлено, що спеціальними медичними знаннями, які використовують у кримінальному провадженні, доцільно вважати знання, притаманні  професійній медичній діяльності, які застосовують компетентні суб’єкти з метою досягнення завдань кримінального провадження. Спеціальні медичні знання передбачають, що суб’єкт, який їх застосовує, має ґрунтовні та професійні знання в галузі медицини, про що свідчить наявність відповідної освіти й досвіду роботи за спеціальністю. Найпоширенішими різновидами залучення спеціальних знань під час розслідування вбивств є участь спеціаліста-медика під час проведення огляду місця події та огляду трупа. Також спеціаліст у галузі медицини надає допомогу слідчому під час складання плану слідчої (розшукової) дії, під час проведення якої буде використано спеціальні медичні знання (огляд, освідування, ексгумація трупа, пред’явлення для впізнання трупа), консультує слідчого щодо оптимальних шляхів перевірки висунутих версій, одержання та закріплення нової доказової інформації; спеціаліст долучається до спільного визначення застосовуваних засобів, методів, прийомів діяльності. Висновки. Виокремлено форми використання спеціальних  медичних знань в кримінальному провадженні під час розслідування вбивств: залучення спеціаліста у галузі медицини до проведення слідчих (розшукових) дій; проведення судово-медичної та інших видів експертиз; консультації зі спеціалістами-медиками з питань медичної науки та практики; одержання письмових довідок від спеціалістів-медиків з питань, що стосуються розслідування; використання відомчих матеріалів бюро судово-медичної експертизи (актів огляду, біологічних, хімічних й інших досліджень), а також різної медичної документації поліклінік, лікарень з метою доказування; виконання спеціалістами-медиками на вимогу органів розслідування, прокурора й суду досліджень, перевірок і надання інформації тощо. 

Ключові слова: кримінальне провадження; спеціальні знання; спеціаліст; судова експертиза; консультація.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

І. Гудков

здобувач кафедри криміналістики та судової медицини Національної академії внутрішніх справ, м. Київ 

Посилання

Бідняк Г. С. Теорія і практика використання спеціальних знань при розслідуванні шахрайств : монографія. Дніпро : ДДУВС, 2019. 152 с.

Даніч Є. О. Використання спеціальних знань під час проведення слідчого експерименту : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. Київ, 2019. 238 с.

Дуфенюк О. М. Розслідування воєнних злочинів: логістичні, криміналістичні та судово-медичні питання. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 4. С. 369–374. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0374/2022-4/88.

Когутич І. І. Окремі питання сутності та форм використання спеціальних знань у кримінальному провадженні. Вісник Академії адвокатури України. 2015. Т. 12. № 2 (33). С. 121–123.

Галдецька І. Г. Правові та наукові основи використання спеціальних медичних знань при розслідуванні злочинів : дис. … канд. юрид. наук : 12.00. 09. Київ, 2011. 231 с.

Ковалевська Є. В. Використання спеціальних медичних знань під час розслідування злочинів : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. Київ, 2018. 20 с.

Ковальов К. М. Спеціальні знання в судовій експертизі визначення давності документа. Правовий часопис Донбасу. 2021. № 2 (75). С. 140–152. DOI: https://doi.org/10.32366/2523-4269-2021-75-2-140-152.

Матусовський Г. А. Криминалистика в системе научных знаний. Харьков : Вища шк., 1976. 113 с.

Пілюков Ю. Використання спеціальних знань у кримінальних провадженнях. Актуальні проблеми правознавства. 2019. № 4 (20). С. 240–245. DOI: 10.35774/app2019.04.240.

Кримінальний кодекс України : Закон України від 5 квіт. 2001 р. № 2341-III. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14.

Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13 квіт. 2012 р. № 4651-VI. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17.

Чорноус Ю. М. Надання першої допомоги потерпілим під час розслідування втечі з місця позбавлення волі. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2021 № 52. С. 81–84. (Серія «Юриспруденція»). DOI: https://doi.org/10.32841/2307-1745.2021.52.18.


Переглядів анотації: 62
Завантажень PDF: 37
Опубліковано
2023-03-19
Розділ
Психологічне забезпечення правоохоронної діяльності