Психолого-педагогічні умови патріотичного виховання студентів

  • О. Тищенко

    кандидат педагогічних наук, доцент, викладач кафедри юридичної психології Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

    https://orcid.org/0000-0003-4715-7235

Анотація

У статті висвітлено поняття патріотичного виховання студентів, а також співвідношення понять соціалізації, освіти, навчання, виховання. Патріотичне виховання визначено як цілеспрямований психолого-педагогічний вплив, спрямований на розвиток особистісних якостей студентів, який має на меті формування здатності до особистої самореалізації та участі в суспільних процесах. Метою дослідження є теоретичне обґрунтування сутності патріотизму, визначення особливостей патріотизму на сучасному етапі розвитку України, вивчення психолого-педагогічних умов формування в молодого покоління високої патріотичної свідомості, любові до Батьківщини, пошани до видатних українських історичних діячів, готовності до виконання громадянських і конституційних обов’язків. Методологічною основою статті є загальні психолого-педагогічні положення про сутність і розвиток особистості в процесі життєдіяльності, теоретичні положення сутності й закономірності розвитку особистості, її соціалізації, принцип системного підходу, який набув значного поширення в сучасних наукових розробках, шлях дослідження пізнання, застосування принципів світогляду до духовної творчості й практики. Методологія пізнання українського патріотизму нерозривно пов’язана з теоретичним осмисленням історії України як держави, з огляду на зазначене було використано порівняльний та історичний методи дослідження. Патріотичне виховання містить соціальні, організаційні й інші аспекти. Важливою його складовою є формування в молоді любові до рідної країни, яке здійснює насамперед сім’я, невимушене соціальне оточення через збереження та передавання певних культурних традицій. Воно ґрунтується на гуманістичних принципах, що є підставою для виникнення таких нових понять: психолого-педагогічна підтримка, психолого-педагогічний супровід, особистісний образ молодої людини, суб’єктний досвід особистості, виховний простір, життєва виховна ситуація, подія як фактор виховання, інтелектуально-моральне поле колективу. Критеріями патріотичного виховання є соціальний досвід, який складається не лише з практичних навичок участі в суспільному житті,
а також із рівня розвитку патріотичних якостей особистості. До складу соціального досвіду, крім знань про суспільство, належать знання про різні види соціальної діяльності та способи їх здійснення, а також досвід творчості, емоційно-чуттєвих і ціннісних якостей.
Наукова новизна дослідження полягає в переході сучасного виховання від регуляційних функцій спеціальних психолого-педагогічних умов і вимог, системи виховних заходів і стихійного впровадження інноваційних форм діяльності студентів до організації особистого соціального досвіду в процесі створення виховних ситуацій, які потребують від вихованців відповідальної соціальної поведінки, формують особистий соціальний досвід. Висновки. Патріотичне виховання акумулює соціалізацію людини в процесі її міжособистісної взаємодії в освітньому процесі освітнього закладу, здійснення патріотичного підходу в навчанні, а в позаурочний час – організацію патріотичної діяльності студентів
у суспільних організаціях. Патріотичне виховання в закладах вищої освіти має передбачати організацію освітнього процесу з урахуванням закономірностей соціалізації студентів до різних видів діяльності й
умов життя.

Ключові слова: освіта; патріотичне виховання; соціалізація; навчання; громадянське виховання; студент.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

О. Тищенко

кандидат педагогічних наук, доцент, викладач кафедри юридичної психології Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

Посилання

Арутюнян К. С. Факторы формирования общественного сознания в современных условиях. Вести Северного (Арктического) федерального университета. 2019. № 3. C. 89–92. (Серия «Гуманитарные и социальные науки»). doi: 10.17238/issn2227-6564.2019.3.80.

Бех І. Д. Патріотизм: сучасні знаки та орієнтири освіти. Рідна школа. 2015. № 1/2. С. 3–6.

Bever Th. G. The Unity of Consciousness and the Consciousness of Unity. On Concepts, Modules, and Language: Cognitive Science at іts Core. Oxford Scholarship Online, 2017. doi: 10.1093/oso/9780190464783.003.0005.

Черемський М. Толерантність освітнього середовища як умова творчого самовираження особистості. Теорія і практика управління соціальними системами. 2018. № 2. C. 75–82. doi: 10.20998/2078-7782.2018.2.08.

Дем’янчук А. С., Марчук О. О. Висвітлення проблем патріотичного виховання молоді у працях відомих українських педагогів. Збірник наукових праць Міжнародного економіко-гуманітарного університет імені академіка Степана Дем’янчука. 2018. № 1 (19). С. 10–15. doi: 10.5072/zenodo.218443.

Джунь В. І., Корнійчук Я. А., Братасюк Н. О., Мельник С. В. Українські народні свята, їх виховне та етичне значення у педагогічній діяльності. Збірник наукових праць Міжнародного економіко-гуманітарного університет імені академіка Степана Дем’янчука. 2018. № 1 (19). С. 30–38. doi: 10.5072/zenodo.218449.

Федоренко О. I. Діагностика національно-патріотичної вихованості учнів 5–6 класів загальноосвітніх шкіл. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. 2019. № 4. doi: 10.31499/2307-4906.4.2019.200199.

Getman A., Yakoviyk I. National security strategy of Ukraine: history of belated reforms. Проблеми законності. 2019. № 147. doi: 10.21564/2414-990x.147.186338.

Гарнійчук В. М. Досвід провідних країн світу щодо виховання патріотизму підростаючого покоління. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. 2015. Вип. 19. Кн. 1. С. 138–150. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tmpvd_2015_19(1)__15.

Гура О. І., Гура Т. Є. Теоретико-методичні основи оцінювання управлінської компетентності керівників закладів загальної середньої освіти. Проблеми педагогіки вищої школи. 2019. № 2 (33). С. 36–41. doi: 10.26661/2522-4360-2019-2-33-07.

Івченков С. Г., Сайганова Е. В. Патріотизм як компонент загального стану: патріотизм як компонент суспільної свідомості: вимірювання ракурсу в поколінні. Вісник Інституту соціології. 2019. № 1 (10). С. 96–109. dоі: 10.19181/2019.28.1.58.

Канарова О. В. Роль вихователя у формуванні толерантності дітей дошкільного віку. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. 2015. № 1. С. 106–110. doi: 10.7905/нвмдпу.v0i14.1051.

Казміренко Л. І. Особистість та суспільство в умовах локального військового конфлікту. Психологічна допомога особам, які беруть участь в Антитерористичній операції : матеріали міжвідом. наук.-практ. конф. (Київ, 30 берез. 2016 р.) : у 2 ч. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2016. 248 с.

Костицький М. В. Методологія пізнання української історико-правової дійсності. Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. 2015. № 12. С. 12–17. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nivif_2015_12_3.

Костицький М. В. Проблема свідомості у філософії та психології. Юридична психологія. 2017. № 1 (20). С. 9–19.

Кривонос О. Б. Організація соціально-педагогічної адаптації студентів. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2017. № 7 (71). С. 69–799. doi: 10.24139/2312-5993/2017.07/069-079.

Кудерміна О. І., Лісун С. Л. Психологічні особливості нормативної регуляції поведінки працівників Національної поліції України. Вісник Національного авіаційного університету. 2015. № 7. (Серія «Педагогіка, Психологія»). doi: https://doi.org/10.18372/2411-264x.7.10231.

Lorenz H. Plato on the Soul. The Oxford Handbook of Plato / Edited by Gail Fine. 2ed. Oxford University Press, 2019. Р. 505–529. doi: https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190639730.013.22.

Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах : наказ МОН України від 16 черв. 2015 р. № 641. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0641729-15/sp:max20#Text.

Patterson G. T., Chung I. W., Swan P. W. Stress management interventions for police officers and recruits: а metaanalysis. Journal of Experimental Criminology. 2014. No. 10. P. 487–513. doi: http://dx.doi.org/10.1007/s11292-014-9214-7.

Сазонова А. А. Средства массовой информации как инструмент воздействия гуманитарных технологий на общественное сознание. Вопросы теории и практики. 2018. № 1. С. 78–81. (Серия «Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение»). doi: https://DOI.org/10.30853/manuscript.2018-1.17.

Семенів Н. М. Дослідження етнічної толерантності в студентському середовищі. Молодий вчений. 2019. № 3. С. 275–280. doi: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-3-67-58.

Шемчук В. В. Інформаційна безпека та інформаційна оборона в контексті розвитку вітчизняної доктрини й законодавчої основи. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. 2019. № 4. С. 31–37. (Серія «Юридичні науки»). doi: https://doi.org/10.32838/1606-3716/2019.4/06.

Стариковська О. О. Закономірний характер формування громадської думки. Схід. 2017. № 3 (149). С. 93–98. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/29693704.html. doi: 10.1177/106591290305600103.15.

Сироїд Т. Л. Правова основа політики Європейського Союзу в галузі безпеки: від витоків до сучасності. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2019. № 3. С. 547–60. doi: 10.31733/2078-3566-2019-3-47-54.

Тарнавський М. Т. Невербальні засоби ділового спілкування та управління персоналом. Економіка харчової промисловості. 2015. № 26. URL: http://journals.uran.ua/fie/article/view/44036. doi: https://doi.org/10.15673/2312 847x.26/2015.44036.

Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей і молоді на 2016–2020 роки : Указ Президента України від 13 жовт. 2015 р. № 580. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580/2015#Text.

Яланська С. П. Психологічні аспекти розвитку толерантності особистості в освітньому середовищі. Психологія особистості. 2016. № 1. С. 100–108. doi: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-3-67-58.

Ямко Н. М. Цивілізація. Дослідження історичного досвіду. (Філософія історії) : монографія. Тернопіль : Стерео Арт, 2017. 683 с.

Євтушенко В. І. Поняття індивідуального стилю професійної діяльності поліцейських: сутність і зміст. Психологічний часопис. 2018. № 10. Вип. 20. С. 129–142. doi: https://doi.org/10.31108/1.2018.10.20.8.

Юрченко-Шеховцова Т. І. Правосвідомість особистості: теоретичний аналіз. Psychological journal. 2017. № 8 (4). С. 134–144. doi: https://doi.org/10.31108/1.2017.4.8.11.

Закон про мову в Україні набрав чинності. Радіо Свобода : [сайт]. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/news-derzhavna-mova-zakon-chynnist/30057675.html.

Залановська Л. І. Психолого-педагогічні аспекти формування толерантності до роботи в умовах інклюзивної освіти. Psychological journal. 2019. № 3. С. 180–193. doi: https://doi.org/10.31108/1.2019.3.23.12.

Зозуля І. В. Чи є європейською Національна поліція України? Форум права. 2018. № 3. С. 30–39. URL: http://nbuv.gоv.иа/j-рdf/FР_іndех.htт_2018_3_6.рdf. doi: http://doi.оrg/10.5281/zеnodo.1336836.


Переглядів анотації: 1048
Завантажень PDF: 719
Опубліковано
2020-11-26
Розділ
Прикладні проблеми юридичної психології