Психологічні особливості порушення обмежень щодо одержання подарунків

  • О. Загорська

    старший викладач відділу підвищення кваліфікації прокурорів з питань запобігання корупції інституту підвищення кваліфікації прокурорів Національної академії прокуратури України, м. Київ

    https://orcid.org/0000-0002-6841-7115

Анотація

Порушення обмежень щодо одержання подарунків у вітчизняному законодавстві розглядають як адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, що не прямо, а опосередковано належить до корупційних діянь. Порушення обмежень щодо одержання подарунків тягне за собою дисциплінарну, адміністративну та цивільно-правову відповідальність. Метою цієї статті визначено дослідження особливостей суб’єктивної сторони складу правопорушення, передбаченого ст. 172-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Методологія. Використано загальнонаукові методи формальної логіки (дедукції, індукції, аналогії, аналізу, синтезу, абстрагування та моделювання), за допомогою яких висвітлено психологічні особливості порушення особою обмежень щодо одержання подарунків. Наукова новизна. Порушення обмежень щодо одержання подарунків учиняє особа виключно умисно, тобто особа усвідомлює протиправний характер своєї дії чи бездіяльності, передбачає її шкідливі наслідки й бажає їх або свідомо допускає настання цих наслідків. Висновки. За результатами здійсненого дослідження доходимо висновків, що встановлення в національному законодавстві збалансованої системи обмежень щодо одержання подарунків відповідає міжнародному досвіду та сприяє побудові належного механізму запобігання корупційним виявам. Під час розгляду справ зазначеної категорії суди приділяють увагу: встановленню психологічних аспектів цих видів правопорушень, зокрема внутрішнього ставлення особи до порушення обмежень щодо одержання подарунків, усвідомлення нею суспільної шкідливості вчиненого; з’ясуванню, чи було відомо особі про вартість подарунка та чи вживала вона заходів для встановлення такої вартості. Висвітлено проблематику встановлення порушення обмежень щодо одержання подарунків у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, прирівняних до них осіб. Проаналізовано нормативно-правову базу, що регулює предмет дослідження, а також судову практику, що сформувалася в процесі правозастосування, унаслідок чого окреслено прогалини в законодавстві щодо цієї сфери.

Ключові слова: порушення обмежень; подарунок; правове регулювання; гостинність; корупція.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

О. Загорська

старший викладач відділу підвищення кваліфікації прокурорів з питань запобігання корупції інституту підвищення кваліфікації прокурорів Національної академії прокуратури України, м. Київ

Посилання

Abraham J., Suleeman J., Takwin B. Psychological mechanism of corruption: A comprehensive review. Asian Journal

of Scientific Research. 2018. No. 11 (4). Р. 587–604. doi: https://doi.org/10.3923/ajsr.2018.587.604.

Barsky A. Investigating the Effects of Moral Disengagement and Participation on Unethical Work Behavior. Journal

of Business Ethics. 2011. No. 104 (1). Р. 59–75. doi: 10.1007/s10551-011-0889-7.

Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / [М. І. Бажанов, Ю. В. Баулін, В. І. Борисов та ін.] ;

за ред. М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. Київ : Юрінком Інтер ; Харків : Право, 2001. 416 с.

Gottschalk P. Theory of Convenience: Determinants of White-Collar Crime Intention. Deviant Behavior. 2019. Р. 1–9. doi: 10.1080/01639625.2019.1624101.

Казміренко Л. І., Кудерміна О. І. Теоретико-методологічні підходи до дослідження корупції як психологічного феномену. Юридична психологія. 2018. № 2 (23). С. 9–19. URL: https://psychped.naiau.kiev.ua /index.php/psychped/article/view/885/976.

Контрольний список питань для оцінки дотримання верховенства права, схвалений Комітетом Міністрів Ради Європи та Конгресом місцевих і регіональних властей Ради Європи 11–12 берез. 2016 р. URL: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2016)007-rus.

Судовий розгляд справ про правопорушення, пов’язані з корупцією : практ. посіб. / кол. авт. ; за ред. О. М. Костенка. Київ : Нац. акад. прокуратури України, 2018. 346 с.

Кудрявцев В. Н. Объективная сторона преступления : монография. М. : Госюриздат, 1960. 244 с.

Ленська Л. В. Психолого-правова характеристика грабежу : дис. … канд. юрид. наук : 19.00.06. Київ, 2019. URL: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/bitstream/123456789/14102/1/avtoreferat_lenska_lv.pdf.

Постанова Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 29 січ. 2019 р. Справа № 175/228/19. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/79491860.

Постанова Галицького районного суду м. Львова від 30 жовт. 2019 р. Справа № 461/6031/19. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/85339939.

Рубинштейн С. Л. Основы общей психологи. СПб. : Питер, 2002. 720 с.

Цивільний кодекс України : Закон України від 16 січ. 2003 р. № 435-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua /laws/show/435-15/stru#Stru.

Вознюк А. А. Психологічні теорії пояснення корупції. Юридична психологія. 2019. № 2 (25). С. 7–15. URL: https://psychped.naiau.kiev.ua/index.php/psychped/article/view/1115/1120. doi: https://doi.org/10.33270/03192502.

Про державний бюджет на 2020 рік : Закон України від 14 листоп. 2019 р. № 294-ІХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/294-20.

Про запобігання корупції : Закон України від 14 жовт. 2014 р. № 1700-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/1700-18/print.

Zaloznaya M. The social psychology of corruption: Why it does not exist and why it should. Sociology Compass. 2014. No. 8 (2). P. 187–202. doi: https://doi.org/10.1111/soc4.12120.

Звіт за результатами Четвертого раунду оцінювання стану виконання Україною рекомендацій GRECO, ухвалений на 76-му пленарному засіданні GRECO (Страсбург, 19–23 черв. 2017 р.). URL: https://rm.coe.int/grecoeval 4rep-2016-9-p3-76-greco-19-23-2017-/1680737206.


Переглядів анотації: 198
Завантажень PDF: 205
Опубліковано
2020-11-26
Розділ
Прикладні проблеми юридичної психології