Дисциплінованість як інтегральна професійно-психологічна якість поліцейського

  • О. Цільмак

    доктор юридичних наук, професор, професор кафедри соціології та психології Національного університету «Одеська юридична академія, м. Одеса

    https://orcid.org/0000-0001-7348-4876
  • В. Лефтеров

    доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри соціології та психології Національного університету «Одеська юридична академія», м. Одеса

    https://orcid.org/0000-0002-9163-0555

Анотація

Реформування органів і підрозділів Національної поліції неможливе без якісного професійно-психологічного добору та відбору кандидатів на службу й зайняття вакантної посади. Одним із критеріїв професійно-психологічного добору є така професійно важлива якість поліцейського, як дисциплінованість. Метою дослідження є висвітлення основних положень дисциплінованості як інтегральної професійно-психологічної якості поліцейського. Методологія. У науковому дослідженні використано комплекс загальнологічних (аналізу, синтезу, індукції, дедукції, наукової абстракції, узагальнення, аналогії, моделювання, класифікації) і загальнотеоретичних (формалізації, аксіоматизації, гіпотетично-дедуктивного) методів. Наукова новизна: уточнено зміст дефініції «дисциплінованість поліцейського», що є інтегральною професійно-психологічною якістю, яка визначає здатність особи неухильно дотримуватися вимог нормативно-правових актів і підпорядковуватися загальнодержавним й особистісним, соціальним та діяльнісним нормам і правилам поведінки. Обґрунтовано інтегральність дисциплінованості особистості, яка детермінована та взаємообумовлена її світоглядом, установками, мотивацією, волею, вольовими якостями й психологічною готовністю. Доведено необхідність експертного оцінювання дисциплінованості поліцейського за + (–) десятибальною шкалою, де позитивна дисциплінованість є корисною, а негативна – може бути корисною для особи, однак не для соціуму й держави. Висновки. Дисциплінованість є важливою багатоаспектною та багатофакторною інтегральною професійно-психологічною якістю особистості поліцейського. Тому під час професійно-психологічного відбору кандидатів на службу в поліцію та зайняття вакантної посади, крім тестових методик, необхідно використовувати ще й експертне оцінювання за + (–) десятибальною шкалою. Перспективним напрямом дослідження є встановлення ступеня впливу на дисциплінованість світогляду особистості, установок, мотивації, волі, вольових якостей, індивідуальних і професійних стилів діяльності та психологічної готовності.

Ключові слова: дисциплінованість; поліцейський; професійно-психологічна якість; професійно-психологічний відбір; Національна поліція.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

О. Цільмак

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри соціології та психології Національного університету «Одеська юридична академія, м. Одеса

В. Лефтеров

доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри соціології та психології Національного університету «Одеська юридична академія», м. Одеса

Посилання

Философский энциклопедический словарь / [редкол.: С. С. Аверинцев, Э. А. Араб-Оглы, Л. Ф. Ильичев и др.].

-е изд. М. : Сов. энцикл., 1989. 815 с.

Бахарев Б. П. Психология и педагогика профессиональной деятельности офицера : учебник. М. : Воен. ун-т РФ, 1998. 281 с.

Дорфман Л. Я., Гридюшко А. Е. Структура дисциплинированности курсантов военного вуза внутренних войск МВД РФ. Педагогическое образование и наука. 2011. № 3. С. 87–90.

Дубнякова А. И. Образ сотрудника полиции в сознании граждан. Психопедагогика в правоохранительных органах. 2013. № 4 (55). С. 19–21. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/obraz-sotrudnika-politsii-v-soznanii-grazhdan.

Duckworth A. L., Seligman M. E. P. Self-discipline gives girls the edge: Gender in self-discipline, grades, and achievement test scores. Journal of Educational Psychology. 2006. No. 98 (1). P. 198–208. doi: https://doi.org/10.1037/0022-0663.98.1.198.

Фіцула М. М. Педагогіка : навч. посіб. Київ : Академія, 2002. 528 с.

Fyfe J., Greene J., Walsh W., Wilson O., Clinton McLaren Roy. Police Administration. Fifth Edition. Princeton Road. Highstown, NJ 08520. United States of America, 1997.

Girvan E. J., Gion C., Mcintosh K., Smolkowski K. The relative contribution of subjective office referrals to racial disproportionality in school discipline. School Psychology Quarterly. 2017. No. 32 (3). Р. 392–404. doi: http://dx.doi.org/10.1037/spq0000178.

Крупнов А. И. Системно-диспозиционный подход к изучению личности и ее свойств. Вестник Российского университета дружбы народов. 2006. № 1 (3). С. 63–74.

Крысько В. Г. Словарь-справочник по социальной психологи : слов. СПб. : Питер, 2003. 416 с.

Кузнєцов М. А. Вольова регуляція діяльності: основні закономірності, етапи і механізми. Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. 2012. № 43 (1). С. 110–128. (Серія «Психологія»).

Левенець І. В. Судова психіатрія : навч. посіб. Тернопіль : Економ. думка, 2005. С. 328.

Медведицкова Л. В. Дисциплинированность сотрудника органов внутренних дел: содержание и пути формирования в процессе профессиональной подготовки. Мир науки, культуры, образования. 2019. № 5 (78). С. 218–220. doi: 10.24411/1991-5497-2019-00091.

П’янківська Л. В. Чинники синдрому «емоційного вигорання» у курсантів спеціалізованих вищих навчальних закладів МВС України. Технології розвитку інтелекту. 2017. Вип. 17. URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/tri_2017_2_6_14.

Riddle T, Sinclair S. Racial disparities in school-based disciplinary actions are associated with county-level rates of racial bias. PNAS USA. 2019. No. 116 (17). doi: 10.1073/pnas.1808307116.

Рогожникова Р. А., Хусаинов А. Я. Воспитание у курсантов военного вуза дисциплинированности как нравственного качества личности – актуальная проблема современности. Ученые записки университета имени П. Ф. Лес-гафта. 2016. № 12 (142). С. 107–111.

Рогожникова Р. А. Теоретические основы воспитания дисциплинированности как ценностного отношения к человеку у курсантов военных вузов внутренних войск МВД РФ. Педагогическое образование и наука. 2011. № 3. С. 72–74.

Селютина Е. Н., Холодов В. А. Охрана общественного порядка сотрудниками полиции во время массовых мероприятий как профилактика совершения террористических актов. Вестник государственного и муниципального управления. 2019. № 3. Т. 8. С. 125–133. doi: 10.22394/2225-8272-2019-8-3-125-133.

Сластенин В. А., Каширин В. П. Психология и педагогика : учеб. пособие. М. : Академия, 2001. 480 с.

Цільмак О. М. Еталонний психологічний профіль вольових якостей слідчого. Соціально-правові студії. 2019. Вип. 2 (4). С. 22–26. doi: 10.32518/2617-4162-2019-2-22-26.

Violanti J. M. Police organizational stress: the impact of negative discipline. Int J Emerg Ment Health. 2011. No. 13 (1). P. 31–36. doi: 10.1093/shm/hky016.

Володарская Е. А., Мещерякова Ю. С. Имидж воинской дисциплины у современных военнослужащих. Человеческий капитал. 2016. № 3. С. 82–84.

Про Національну поліцію : Закон України від 2 лип. 2015 р. № 580-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/580-19.


Переглядів анотації: 280
Завантажень PDF: 203
Опубліковано
2020-11-26
Розділ
Психологічне забезпечення правоохоронної діяльності