Застосування тренінгових технологій у професійній підготовці слідчих (на прикладі тренінгу «Психологія допиту»)

  • Н. Мілорадова

    доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки та психології факультету № 3 (підрозділів поліції превентивної діяльності) Харківського національного університету внутрішніх справ, м. Харків

    http://orcid.org/0000-0002-0716-9736

Анотація

Наукову статтю присвячено питанням удосконалення процесу підготовки та перепідготовки слідчих органів досудового розслідування Національної поліції України шляхом використання психологічних тренінгових технологій, а саме професійно-психологічних тренінгів. Зазначено, що  посилення ролі комунікативної, творчої та креативної складової в діяльності поліції потребує ефективнішого опрацювання отриманих знань і зміцнення практичної складової підготовки слідчих у межах закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання. Метою статті є визначення ролі тренінгових технологій для розвитку умінь слідчих органів досудового розслідування Національної поліції України використовувати психологічні знання в практичній діяльності на прикладі тренінгу «Психологія допиту». Методологія. Здійснено теоретичний аналіз наукових підходів українських й іноземних дослідників щодо визначення ролі тренінгових технологій у підготовці фахівця. На підставі узагальнення, систематизації наявних напрацювань у сфері застосування професійно спрямованих тренінгів розроблено авторський тренінг «Психологія допиту». Наукова новизна статті полягає в тому що в ній розглянуто структурні, змістовні, динамічні, організаційні та методичні алгоритми проведення авторського тренінгу «Психологія допиту». Висновки. Ми вважаємо, що для розвитку професійної комунікативної компетентності слідчого, формування в нього умінь застосовувати отримані під час навчання психологічних знань на практиці необхідним є впровадження у фахову підготовку та перепідготовку слідчих тренінгових технологій. Саме за допомогою професійно спрямованих тренінгів можливим є напрацювання загальних і спеціальних комунікативних умінь, необхідних слідчому під час проведення такої слідчої (розшукової) дії, як допит. Перспективним є впровадження психологічних тренінгів у підготовку та перепідготовку слідчих за такими темами: особливості застосування психологічного впливу під час проведення слідчих (розшукових) дій, психологічні особливості проведення допиту (опитування) дитини, комунікативна компетентність працівника поліції тощо.

Ключові слова: тренінгові технології; тренінг; слідчі (розшукові) дії; допит; комунікативні уміння; слідчий.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Н. Мілорадова

доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки та психології факультету № 3 (підрозділів поліції превентивної діяльності) Харківського національного університету внутрішніх справ, м. Харків

Посилання

Abbe A., Brandon S. E. Building and maintaining rapport in investigative interviews. Police Practice & Research. 2014. No. 15. P. 207–220. doi: 10.1080/175-1-305-080189-1986.

Бакли Р., Кэйпл Дж. Теория и практика тренинга : эфктив. тренинг. СПб. : Питер, 2002. 352 с.

Balko R. Big changes may be coming to police interrogations. The Washington Post, 2017. March 10. URL: https://www.washingtonpost.com/news/the-watch/wp/2017/03/10/big-changes-may-be-coming-to-police-interrogations.

Барко В. І., Кондратьєв П. Я. Тренінгові технології у підготовці управлінців органів внутрішніх справ. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2000. № 3. С. 175–181.

Бедь В. В. Юридична психологія : навч. посіб. Київ : МАУП, 2004. 436 с.

Carlsmith K. M., Sood A. M. The fine line between interrogation and retribution. Journal of Experimental Social Psychology. 2009. No. 45. Р. 191–196. doi: 10.1016/j.jesp.2008.08.025.

Chappell A. T. Police academy training: comparing across curricula. Policing: An International Journal. 2008. No. 1. Vol. 31. P. 36–56. doi: https:doi.org/10.1108.

Cleary H. M. D., Warner T. C. Police training in interviewing and interrogation methods: A comparison of techniques used with adult and juvenile suspects. Law and Human Behavior. 2016. No. 40 (3). P. 270–284. doi: https://doi.org/10.1037/lhb0000175.

Федорчук В. М. Тренінг – інструмент особистісного зростання особистості. Проблеми сучасної психології. 2010. Вип. 9. С. 690–700.

Hails J., Borum R. Police Training and Specialized Approaches to Respond to People With Mental Illnesses First Published. Crime & Delinquency. 2003 Issue 1. Vol. 49. doi: https://doi.org/10.1177/0011128702239235.

Honess R. Mandatory Police Training: The Epitome of Dissatisfaction and Demotivation? Policing: A Journal of Policy and Practice. 2020. Issue 1. Vol. 14. P. 191–201. doi: https://doi.org/10.1093/police/paz076.

Лефтеров В. О. Теорія прогресивної транспсихічної маніпуляції у тренінгу. Проблеми екстремальної та кризової психології. 2010. Вип. 7. С. 275–285.

Лефтеров В. О. Психотренінгові технології професійної підготовки фахівців екстремальних видів діяльності. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2011. Вип. 26. С. 86–88.

(Серія «Військово-спеціальні науки»). URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_vsn_2011_26_25.

Михеева С. А. Тренинг личностного роста как элемент досугового вечера для молодежи. Казань : Фолиант,

36 с.

Мілютіна К. Л. Теорія та практика психологічного тренінгу : навч. посіб. Київ : МАУП, 2004. 192 с.

Мілорадова Н. Е. Психологічні основи професіогенезу слідчих : монографія. Харків : Бровін, 2018. 496 с.

Мороз Л. І. Професійно-психологічний тренінг у становленні особистості фахівця (на прикладі працівників ОВС) : монографія. Івано-Франківськ : Надвірнянська друк., 2007. 312 с.

Пасько О. М. Дослідження комунікативної готовності до професійної діяльності слідчого. Держава та регіони. 2016. № 3 (53) С. 119–123. (Серія «Право»).

Попова Г. В., Лозова С. М. Технологія побудови тренінгової програми «Професійна комунікація слідчого

(на прикладі очної ставки)» та результати її застосування в учбовому процесі. Право і безпека. 2005. № 2. Т. 4. С. 190–194.

Професіограми за основними видами поліцейської діяльності (слідчого, оперуповноваженого карного розшуку (кримінальної поліції), дільничного офіцера поліції) : наук. довід. Київ : ДНДІ МВС України, 2018. Ч. 1. 108 с.

Robin S. E., Tamara D. H. Does de‐escalation training work? A systematic review and call for evidence in police use‐of‐force reform. Criminology & Publish Policy. 2020. January 31. doi: https://doi.org/10.1111/1745-9133.12467.

Цільмак О. М. Психологічна структура слідчої діяльності. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2012. № 2 (1). С. 330–337.

Зайцева Т. В. Теория психологического тренинга. Психологический тренинг, как инструментальное действие : монография. СПб. : Речь ; М. : Смысл, 2002. 80 с.


Переглядів анотації: 294
Завантажень PDF: 520
Опубліковано
2020-11-26
Розділ
Психологічне забезпечення правоохоронної діяльності