Сучасний стан і проблеми гендерної рівності в діяльності сектору безпеки України

  • В. Медведєв

    доктор психологічних наук, професор, професор кафедри юридичної психології Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

    http://orcid.org/0000-0003-0737-1560
  • Д. Горбенко

    кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник відділу організації наукової діяльності та захисту прав інтелектуальної власності Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

    https://orcid.org/0000-0002-8403-224X

Анотація

Мета дослідження полягає в тому, щоб на підставі аналізу вітчизняних й іноземних наукових, науково-публіцистичних джерел проаналізувати питання сучасного стану гендерної рівності в секторі безпеки України, з’ясувати особливості проблеми гендерного паритету в секторі безпеки України на прикладі Національної поліції України. Методологія. Методологічний інструментарій обрано відповідно до окресленої мети, специфіки об’єкта й предмета дослідження. Використано загальнонаукові методи формальної логіки (дедукції, індукції, аналогії, аналізу, синтезу, абстрагування та моделювання), за допомогою яких висвітлено проблемні питання гендерної рівності в діяльності сектору безпеки України. Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що автори вдосконалили: розуміння структури інституту гендерної рівності в діяльності сектору безпеки України; на підставі поглядів учених і норм чинного законодавства вдосконалили розуміння сутності забезпечення гендерного паритету в Національній поліції України. Висновки. Забезпечення гендерної рівності в секторі безпеки – це складний процес, який вирізняється своєю багатоаспектністю. Урахування гендерного аспекту й подолання гендерних стереотипів у цій сфері є вкрай важливими, адже основними критеріями в цьому разі мають бути професіоналізм і компетентність. Аналіз нормативних документів дає підстави для висновку про те, що впровадження гендерної рівності в діяльності Національної поліції є важливим напрямом діяльності. Проте сучасний стан забезпечення гендерної рівності потребує вдосконалення для узгодження з вимогами міжнародних стандартів. Одним з перспективних напрямів наукових досліджень у цій сфері має стати розроблення та впровадження ефективних механізмів забезпечення рівних кар’єрних можливостей для жінок і чоловіків у секторі безпеки України, зокрема Національній поліції, з огляду на особливості професійної діяльності.

Ключові слова: гендерна рівність; гендерний паритет; гендерний стереотип; гендерна дискримінація; забезпечення гендерної рівності; сектор безпеки; Національна поліція.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

В. Медведєв

доктор психологічних наук, професор, професор кафедри юридичної психології Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

Д. Горбенко

кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник відділу організації наукової діяльності та захисту прав інтелектуальної власності Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

Посилання

Brown J., Silvestri M. A police service in transformation: implications for women police officers. Police Practice and Research. 2019. No. 21:5. P. 459–475. doi: https://doi.org/10.1080/15614263.2019.1611206.

Brown J. M. Aspects of Discriminatory Treatment of Women Police Officers Serving in Forces in England and Wales. The British Journal of Criminology. 1998. Vol. 38. Issue 2. P. 265–282. doi: https://doi.org/10.1093/ oxfordjournals.bjc.a014235.

Чеманкова Е. Д. Создание гендера женщинами-полицейскими. Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. 2019. № 6. С. 437–451. doi: https://doi.org/10.14515/ monitoring.2019.6.21.

Chitra T., Karunanidhi S. Influence of Occupational Stress, Resilience, and Job Satisfaction on Psychological Well-Being of Policewomen. Indian Journal of Health and Wellbeing. 2013. No. 4. Vol. 4. P. 724–730.

Чувашев О. А. Аналітико-правовий аналіз гендерної рівності у трудовому праві. Вісник Донецького національного університету. 2012. Вип. 2. С. 184–186. (Серія «Економіка і право»).

Дашковська О. Р. Правове становище жінки в аспекті гендерної рівності: загальнотеоретичний аналіз : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.01. Харків, 2008. 35 с.

Дрозд О. Забезпечення гендерної рівності в системі МВС України: питання сьогодення. Науковий вiсник публiчного та приватного права. 2020. № 3. С. 112–116. doi: https://doi.org/10.32844/2618-1258.2020.3.20.

Fedorenko O., Dotsenko V., Okhrimenko I., Radchenko K., Gorbenko D. Coping Behavior of Criminal Police Officers at Different Stages of Professional Activity. Brain. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience. 2020. Vol. 11 (2). P. 124-146. doi: https://doi.org/10.18662/brain/11.2/78.

Garcia V. «Difference» in the Police Department: Women, Policing, and «Doing Gender». Journal of Contemporary Criminal Justice. 2003. No. 3. Vol. 19. P. 330–344. doi: https://doi.org/10.1177/1043986203254530.

Головко Т. М. Правове забезпечення гендерної рівності в законодавстві України (кримінально-правовий контекст). Часопис Київського університету права. 2009. № 3. С. 219–224.

Исупова О .Г. Баланс жизни и работы у женщин-полицейских в Вологодской области. Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. 2019. № 3. С. 103–121. doi: https://doi.org/10.14515/monitoring.2019.3.07.

Камінська Н. В., Чернявський С. С., Перунова О. С. Забезпечення гендерної рівності в системі МВС та інших центральних органів виконавчої влади : лекція. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2020. 31 с.

Кількість жінок у підрозділах МВС зросла. 2019. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2833038-kilkist-zinok-u-pidrozdilah-mvs-zrosla-zastupnikministra.html.

Куравська Н. Гендерні стереотипи як джерело гендерної дискримінації та сексизму. Збірник наукових праць: психологія. 2018. № 22. С. 55–62.

Куравська Н. Психологічні технології подолання гендерних стереотипів в організаціях. Вісник Прикарпатського університету. 2019. № 1 (22). С. 32–38. doi: https://doi.org/10.15330/vpufpn.22.32-38.

Ляшенко Н. О., Гузьман О. А. Соціологічні аспекти дослідження гендерного паритету в органах внутрішніх справ. Вісник Харківського Національного університету внутрішніх справ. 2010. № 48. С. 318–325.

Martin S. E. Doing Gender, Doing Police Work: An Examination of the Barriers to the Integration of Women Officers. Paper presented at the Australian Institute of Criminology Conference. First Australasian Women

Police Conference. 1996. URL: https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.520.4955& rep=rep1&type=pdf.

McCarthy D. J. Gendering «Soft» Policing: Multi-Agency Working, Female Cops, and the Fluidities of Police Culture’s. Policing and Society. 2013. No. 2. Vol. 23. P. 261–278. doi:https://doi.org/10.1080/10439463.2012.703199.

Moore D. Gender Traits and Identities in a «Masculine» Organization: The Israeli Police Force. The Journal of Social Psychology. 1999. No. 1. Vol. 139. P. 49–68. doi: https://doi.org/10.1080/00224549909598361.

Morash M., Haarr R. N. Gender, Workplace Problems, and Stress in Policing. Justice Quarterly. 1995. No. 1. Vol. 12. P. 113–140. doi: https://doi.org/10.1080/07418829500092591.

Політова А. Права жінок-поліцейських та політика ґендерної рівності: досвід інших країн у вітчизняному контексті. Національна поліція Донеччини: проблеми становлення та стратегія розвитку : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (Маріуполь, 21 жовт. 2016 р.). Маріуполь, 2016. С. 132–134.

Rabe-Hemp C. E. POLICEwomen or PoliceWOMEN?: Doing Gender and Police Work. Feminist Criminology. 2009. Vol. 4 (2). P. 114–129. doi: https://doi.org/10.1177/1557085108327659.

Смірнова О. В. Організаційно-правове та психологічне забезпечення гендерної рівності в діяльності органів внутрішніх справ України та правоохоронних органів зарубіжних країн. Вісник Одеського національного університету ім. І .І. Мечникова. 2014. Т. 19. Вип. 2 (32). С. 298–306. (Серія «Психологія»).

Thompson B. M., Kirk A., Brown D. Sources of Stress in Policewomen: A Three-Factor Model. International Journal of Stress Management. 2006. No. 3. Vol. 13. P. 309–328. doi: https://doi.org/10.1037/1072-5245.13.3.309.

В Нацполіції сьогодні працюють майже 22 % жінок. 2017. URL: https://www.unian.ua/society/2240561-v-natspolitsiji-na-sogodni-pratsyuyut-mayje-22-jinok-mvs.html.

Violanti J. M., Fekedulegn D., Hartley T. A., Charles L. E., Andrew M. E., Ma C. C., Burchfiel C. M. Highly Rated and Most Frequent Stressors among Police Officers: Gender Differences. American Journal of Criminal Justice. 2016. No. 4. Vol. 41. P. 645–662. doi: https://doi.org/10.1007/s12103-016-9342-x.

Wexler J. G. Role styles of women police officers. Sex Roles. 1985. Vol. 12. P. 749–755. doi: https://doi.org/ 10.1007/BF00287868.

Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків : Закон України від 7 січ. 2018 р. № 2866-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/2866-15.


Переглядів анотації: 615
Завантажень PDF: 533
Опубліковано
2021-06-01
Розділ
Теоретичні та методологічні проблеми юридичної психології