Зарубіжний досвід і вітчизняна практика використання поліграфологічних досліджень у діяльності правоохоронних органів

  • Р. Яремчук

    начальник відділу поліграфологічних досліджень Служби судової охорони, м. Київ

    https://orcid.org/0000-0002-8866-7947

Анотація

Наукову статтю присвячено аналізу особливостей практики використання поліграфологічних досліджень в зарубіжних державах і на теренах сучасної України. Теоретичний розгляд цієї проблеми обумовив дослідження векторів історичного розвитку зазначеного напряму, особливостей нормативно-правового обґрунтування здійснення поліграфологічних досліджень, основних сфер застосування в міжнародній та вітчизняній практиці діяльності правоохоронних органів. Окреслено ключові проблемні питання ефективної реалізації потенційних можливостей застосування поліграфа. Метою статті є дослідження зарубіжного досвіду та вітчизняної практики використання поліграфологічних досліджень у діяльності правоохоронних органів. Методологія. Під час підготовки статті використано окремі загальнонаукові та спеціально-наукові методи пізнання, а саме: історичний, компаративістський, порівняльний, системний, функціональний, узагальнення. Наукова новизна. За результатами теоретичного розгляду сучасного стану й проблем використання поліграфологічних досліджень у практиці правоохоронних органів було узагальнено наявний досвід щодо застосування зазначеної інструментальної методики, визначено перспективні напрями її подальшої реалізації в діяльності правоохоронних органів. На цій підставі окреслено потенційні можливості вдосконалення нормативно-правового поля, механізмів обґрунтування одержаних результатів і подолання методологічних, інтерпретаційних, дефінітарно-термінологічних та функціонально-бюрократичних перепон для застосування поліграфологічного дослідження. Висновки. Аналіз порушеної проблематики дає підстави стверджувати, що, попри значний світовий і вітчизняний досвід проведення поліграфологічних досліджень, майже відсутні ґрунтовні психологічно детерміновані дослідження їх методології та практики. Зазначене зумовлює необхідність здійснення комплексних інтегрованих пошуків як у теоретичній, так і в прикладній площині заявленої наукової проблеми.

Ключові слова: поліграф; поліграфолог; поліграфне опитування; детекція брехні; експеримент; психофізіологічні дослідження; нервово-психічні процеси.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Р. Яремчук

начальник відділу поліграфологічних досліджень Служби судової охорони, м. Київ

Посилання

Барко В. І. Перспективи застосування поліграфа «Аксітон» в органах внутрішніх справ України. Актуальні проблеми юридичної психології : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Київ : КІВС, 1999. С. 9–11.

Барланд Г. Тестирование на полиграфе в США и других странах. URL: http://www.ld.eposgroup.ru/G1/for4.htm.

Ben-Shkahar G. A further study of the dichotomization theory in detection of information. Psychophysiology. 1977. Vol. 14. P. 408–413.

Ганчевски Б. Г. Методологические подходы при психологическом тестировании полиграфом в институте психологии при МВД Республики Болгарии. Теория и практика применения полиграфа в правоохранительной деятельности : материалы 4-й науч.-практ. конф. / под ред. А. Г. Сапрунова, С. Л. Николаева. Сочи, 2000. С. 63–73.

Hartwig M., Bond C. F. Lie detection from multiple cues: A meta-analysis. Applied Cognitive Psychology. 2014. No. 28 (5). P. 661–676. doi: https://doi.org/10.1002/acp.3052.

Heslegrave R. An examination of the psychological mechanisms underlying deception. Psychophysiology. 1982.

Vol. 19. P. 323.

Honts C. R., Forrest K., Stephanescu A. Polygraph examiners unable to discriminate true and false juvenile confessions. Polygraph & Forensic Credibility Assessment: A Journal of Science and Field Practice. 2019. No. 48 (1). P. 1–9.

Honts C. R., Kassin S. M., Craig R. «I’d know a false confessionif I saw one»: A constructive replication with juveniles. Psychology, Crime & Law. 2014. No. 20 (7). P. 695–704. doi: https://doi.org/10.1080/1068316X.2013.854792.

Honts C. R., Raskin D. C., Kircher J. C. Mental and physical countermeasures reduce the accuracy of polygraph tests. Journal of Applied Psychology. 1994. No. 79 (2). P. 252–259. doi: https://doi.org/10.1037/0021-9010.79.2.252.

Honts C. R., Thurber S., Handler M. A Comprehensive meta-analysis of the comparison question polygraph test. Appl Cognit Psychol. 2021. Р. 1–17. doi: https://doi.org/10.1002/acp.3779.

Гусаченко Є. О. Деякі історичні аспекти виникнення поліграфа – «детектора брехні». Використання поліграфа в правоохоронній діяльності: проблеми та перспективи : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ,

–8 листоп. 2015 р.). Київ, 2015. С. 209–211.

Казміренко Л. І. Етапи розвитку поліграфного дослідження. Використання поліграфа в правоохоронній діяльності: проблеми та перспективи : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 7–8 листоп. 2015 р.). Київ, 2015. С. 60–62.

Ларин А. М. Применение полиграфа в Польше. Виктимология и профилактика правонарушений. 1979.

С. 144–152.

Морозова Т. Р. Поліграф: міфи та реальність. Проблеми загальної та педагогічної психології. 2004. Т. 4. Вип. 5. С. 197–206.

Морозова Т. Р. Стан і перспективи розвитку поліграфних обстежень і з метою детекції нещирості. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. 2005. Т. 7. Вип. 4. С. 212–217.

Морозова Т. Р., Моцонелідзе І. О., Моцонелідзе Д. З. Використання комп’ютерних поліграфів у кадровій роботі органів і підрозділів внутрішніх справ України : навч.-метод. посіб. / за ред. І. П. Красюка. Київ : Атіка,

120 с.

Мотлях О. І. Правова регламентація діяльності, пов’язаної з використанням поліграфа в Україні. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2016. № 1 (98). С. 110–119.

Мотлях О. І. Проблемні питання, пов’язані з використанням поліграфа в Україні. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2016. № 1 (11). С. 96–110.

Мотлях О. І. Основи поліграфології : курс лекцій. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2019. 46 с.

Про затвердження порядку організації системи психологічного забезпечення поліцейських, працівників Національної поліції України та курсантів (слухачів) закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських : наказ МВС України від 6 лют. 2019 р. № 88. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0348-19#Text.

Оглядова довідка «Історія та сучасний стан використання поліграфа у роботі з кадрами в країнах ближнього та дальнього зарубіжжя». ДНДІ МВС, вн. № 831/2 від 30 жовт. 2006 р.

Полиграфы («детекторы лжи») и безопасностъ. Справочная информация и рекомендации. 1998. Вып. 1. 96 с.

Rosnow R. L., Rosenthal R. Effect sizes for experimenting psychologists. Canadian Journal of Experimental Psychology. 2003. No. 57 (3). P. 221–237. doi: https://doi.org/10.1037/h0087427.

Садченко М. М. Поліграф: історія розвитку та сучасне використання в Україні. Використання поліграфа в правоохоронній діяльності: проблеми та перспективи : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ,

–8 листоп. 2015 р.). Київ, 2015. С. 153–155.

Сальджюнас В., Коваленко А. Актуальное состояние и перспективы развития метода инструментальной детекции лжи в Литовской Республике. Материалы международной научно-практической конференции (2–4 декаб. 2008 г.). М. : Юристь, 2009. С. 197. URL: http://www.berkano.ru/Pix/Arts/conf2k8.pdf.

Salgado J. F. Transforming the area under the normal curve (AUC) into Cohen’s d, Pearson’s rpb, odds-ratio, and natural log odds-ratio: Two conversion tables. The European Journal of Psychology Applied to Legal Contexts. 2018. No. 10 (1). P. 35–47. doi: https://doi.org/10.5093/ ejpalc2018a5.

Senter S., Weatherman D., Krapohl D., Horvath F. Psychological set or differential salience: A proposal for reconciling theory and terminology in polygraph testing. Polygraph. 2010. No. 39 (2). P. 109–117.

Вагіна О. В. Психологічні особливості поліграфних досліджень в системі МВС України. Актуальні проблеми психології. 2017. Вип. 30. С. 13–23.

Вагіна О. В. Психолого-правові аспекти проведення поліграфних опитувань у системі МВС України. Право і безпека. 2017. № 1 (64). С. 124–129.

Використання поліграфа в Україні: протидія злочинності, забезпечення кадрової безпеки, допомога бізнесу : п’ята наук.-практ. конф. поліграфологів. URL: http://kyivinstitute.com/news/pjata_naukovo_praktichna_konferentsija_ poligrafologiv_vikoristannja_poligrafa_v_ukrajini_protidija_zlochinnosti_zabezpechennja_kadrovoji_bezpeki_dopomoga_biznesu.

Зубрилова И. С. Полиграф в Бельгии: история и современность – анализ статьи Ф. Деона. Полиграф. 2007. № 2. Т. 36. С. 108–111.


Переглядів анотації: 147
Завантажень PDF: 352
Опубліковано
2021-06-01
Розділ
Теоретичні та методологічні проблеми юридичної психології