Подолання протидії розслідуванню втечі з місць позбавлення волі або з-під варти

  • В. Щербанюк

    ад’юнкт кафедри криміналістики та судової медицини Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

    https://orcid.org/0000-0002-7160-0375
  • В. Пясковський

    кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри криміналістики та судової медицини Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

    https://orcid.org/0000-0001-7954-1018

Анотація

Мета статті полягає у висвітленні організаційних і тактичних заходів та прийомів подолання протидії розслідуванню втечі з місць позбавлення волі або з-під варти. Методологія. Методологічний інструментарій обрано відповідно до поставленої мети, специфіки об’єкта та предмета дослідження. Використано систему методів наукового пізнання. Зокрема, це методи: формальної логіки (аналіз, синтез, дедукція, індукція, аналогія, абстрагування) – з метою детального з’ясування змісту розглядуваних питань; теоретичний – для вивчення наукової літератури; емпіричний – під час проведення експериментального дослідження та інтерв’ювання слідчих Національної поліції України; метод системного аналізу – у контексті визначення заходів подолання протидії розслідуванню втечі з місць позбавлення волі або з-під варти. Наукова новизна обумовлена визначенням найефективніших заходів подолання протидії розслідуванню втечі з місць позбавлення волі або з-під варти. Висновки. Під час розслідування втечі з місць позбавлення волі або з-під варти слідчий повинен бути готовим до протидії з боку інших учасників кримінального провадження та своєчасно застосовувати заходи, спрямовані на її виявлення та подолання. Здебільшого слідчі натрапляють на протидію розслідуванню цієї категорії злочинів з боку особи, яка вчинила втечу; її захисника; інших засуджених, зокрема тих, які були свідками чи очевидцями втечі; родичів втікача й інших близьких йому осіб (знайомих, товаришів); не знайомих втікачу осіб, які з різних на те причин надавали йому допомогу після втечі або в інший спосіб перешкоджали його розшуку; керівництва та працівників установи виконання покарань чи попереднього ув’язнення, працівників, які здійснюють конвоювання засуджених чи взятих під варту осіб. Найнебезпечнішим виявом протидії розслідуванню втечі з місць позбавлення волі або з-під варти є протидія з боку керівництва та працівників установи виконання покарань чи попереднього ув’язнення, а також працівників, які здійснюють конвоювання засуджених чи взятих під варту осіб.

Ключові слова: протидія розслідуванню; подолання протидії; криміналістика; розслідування; Національна поліція; позбавлення волі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

В. Щербанюк

ад’юнкт кафедри криміналістики та судової медицини Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

В. Пясковський

кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри криміналістики та судової медицини Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

Посилання

Александренко О. В. Криміналістичні проблеми подолання протидії розслідуванню : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. Київ, 2004. 20 с.

Аленін Ю. П., Волошина В. К. Поняття та система принципів кримінального провадження. Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». 2020. Т. 26. С. 78–89. doi: https://doi.org/ 10.32837/npnuola.v14i0.315.

Арипов Т. Э. Тактико-криминалистические приемы преодоления противодействия расследованию : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. Ташкент, 2000. 22 с.

Баев М. О. Противодействие как реализация принципа состязательности в уголовно-процессуальном исследовании преступлений. Воронежские криминалистические чтения. 2005. № 6. С. 5–10.

Федоренко М. С. Протидія з боку зацікавлених осіб та засоби її подолання при розслідуванні перевищення влади або службових повноважень співробітниками правоохоронних органів. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. 2019. Вип. 1 (85). С. 275–286. doi: https://doi.org/10.33766/2524-0323.85.

Гутнік К. В. Розслідування злочинів в умовах протидії, яка чиниться з використанням соціальної напруженості : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. Харків, 2010. 21 с.

Ищенко В. А. Противодействие предварительному расследованию в местах лишения свободы и основные направления его нейтрализации : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. М., 2007 29 с.

Карагодин В. Н. Основы криминалистического учения о преодолении противодействия расследованию : дис. ...

д-ра юрид. наук : 12.00.09. Екатеринбург, 1992. 388 с.

Климаш С. М. До сутності поняття протидії розслідуванню злочинів. Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». 2017. Т. 19. С. 174–181. doi: https://doi.org/10.32837/npnuola.v19i0.518.

Кримінальний кодекс України : Закон України від 5 квіт. 2001 р. № 2341-ІІІ. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/2341-14/page12.

Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13 квіт. 2012 р. № 4651-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17.

Ортинський В. Питання протидії досудовому розслідуванню злочинів у сфері службової діяльності на етапі відкриття кримінального провадження. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2018. № 902. С. 4–10. doi: https://doi.org/10.23939/law2018.902.004.

Пасечник М. Л. Заходи забезпечення безпеки учасників кримінального провадження як елемент слідчої таємниці. Прикарпатський юридичний вісник. 2019. Вип. 2 (27). С. 179–182. doi: https://doi.org/10.32837/ pyuv.v0i2(27).215.

Плетенець В. М. Особливості використання невербальної інформації у подоланні протидії досудовому розслідуванню. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2018. № 1. С. 160–163. doi: https://doi.org/10.31733/2078-3566-2018-1-160-163.

Плетенець В. М. Можливості використання фактору раптовості в умовах протидії розслідуванню. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка. 2020. Вип. 2 (90).

С. 239–247. doi: https://doi.org/10.33766/2524-0323.90.239-247.

Поликарпов Б. А. Противодействие уголовному преследованию в следственных изоляторах и криминалистические средства его преодоления : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12. Улан-Удэ, 2016. 292 с.

Про зареєстровані кримінальні правопорушення та результати їх досудового розслідування за 2017–2020 роки. Генеральна прокуратура України : веб-сайт. URL: http://www.gp.gov.ua/ua/stat.html.

Шехавцов Р. М. Форми та способи протидії розслідуванню злочинів і засоби їх подолання (за матеріалами кримінальних справ про вимагання, вчинені організованими групами, злочинними організаціями) : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. Луганськ, 2003. 238 с.

Сокиран Ф. М. Застосування психологічного впливу в кримінальному судочинстві. Криміналістичний вісник. 2019. № 2 (32). С. 15–21. doi: https://doi.org/10.37025/1992-4437/2019-32-2-15.

Цимбал П. В., Влад В. Ф. Особливості проведення допиту в пенітенціарних установах під час розслідування втечі з місць позбавлення волі. Знання європейського права. 2020. № 2. С. 84–89. doi: https://doi.org/10.32837/chern.v0i2.80.

Влад В. Ф. Проблеми розслідування та боротьби із втечами з місць позбавлення волі. Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». 2020. № 1. С. 102–106. doi: https://doi.org/10.32837/chern.v0i1.58.

Завидняк І. О. Тактичні операції, спрямовані на подолання протидії розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених з використанням сучасних інформаційних технологій. Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). 2019. Вип. 15. С. 159–166. doi: https://doi.org/10.33244/2521-1196.15.2019.159-166.


Переглядів анотації: 139
Завантажень PDF: 124
Опубліковано
2021-06-01
Розділ
Психологічне забезпечення правоохоронної діяльності