Тактика проведення окремих слідчих (розшукових) дій під час розслідування жорстокого поводження з тваринами

  • Т. Синоверська

    ад’юнкт кафедри криміналістики та судової медицини Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

    https://orcid.org/0000-0002-6085-1638

Анотація

Метою статті є висвітлення тактики й основних тактичних прийомів проведення окремих слідчих (розшукових) дій під час розслідування жорстокого поводження з тваринами. Методологічною основою дослідження є діалектико-матеріалістичний метод, що сприяв розумінню об’єкта дослідження в контексті поєднання потреб науки та практики, методи формальної логіки (аналіз, синтез, дедукція, індукція, аналогія, абстрагування), що дали змогу детальніше розглянути тактику проведення окремих слідчих (розшукових) дій під час розслідування жорстокого поводження з тваринами. У дослідженні було застосовано такі спеціально-правові методи: порівняльно-правовий – під час аналізу норм матеріального й процесуального права, наукових категорій, визначень і підходів; історико-правовий – для висвітлення змісту основних понять на підставі наукових поглядів та положень чинного законодавства; метод системного аналізу – для комплексного узагальнення особливостей тактики окремих слідчих (розшукових) дій під час розслідування жорстокого поводження з тваринами. Наукова новизна роботи полягає у висвітленні тактичних прийомів проведення окремих слідчих (розшукових) дій у процесі розслідування жорстокого поводження з тваринами. Сформовано низку рекомендацій стосовно подолання негативних факторів психологічного характеру під час проведення таких слідчих (розшукових) дій, як: обшук, одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб, слідчий експеримент. Обґрунтовано необхідність застосування психологічних прийомів впливу на поведінку особи – учасника слідчої (розшукової) дії. Висновки. Під час розслідування жорстокого поводження з тваринами тактика проведення таких слідчих (розшукових) дій, як обшук, одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб, слідчий експеримент, має низку особливостей. Вибір тактичних прийомів їх проведення має враховувати: по-перше, дотримання законодавства, організаційно-тактичних засад проведення; по-друге, рівень професійних знань слідчого, зокрема в галузі психології.

Ключові слова: слідчі (розшукові) дії; етап; розслідування; криміналістична тактика; жорстоке поводження; тварина; тактичний прийом.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Т. Синоверська

ад’юнкт кафедри криміналістики та судової медицини Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

Посилання

Чаплинський К. О. Тактичне забезпечення розслідування діяльності злочинних угруповань : монографія. Дніпропетровськ : ДДУВС ; Ліра ЛТД, 2010. С. 304 с.

Чорноус Ю. М. Психологічні основи реалізації тактичних прийомів. Юридична психологія. 2020. № 1 (26). С. 13–22. doi: https://doi.org/10.33270/03202601.13.

Денисюк, С. Ф. Система тактичних прийомів обшуку : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. Харків, 1999. 18 с.

Денисюк С. Ф. Співвідношення тактики та організації проведення слідчої дії. Право і безпека.. 2010. № 4. С. 176–179.

Еникеев М. И., Черных Э. А. Психология обыска и выемки. Практикум по юридической психологии : учеб. пособие. М. : ВЮЗИ. 1986. 80 с.

Галаган В. І. Проведення слідчих (розшукових) дій: процесуальні та криміналістичні аспекти. Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). 2017. Вип. 1. С. 73–79.

Калюжна Л. Є. До питання про сутність, завдання та мету перевірки показань на місці. Вісник Академії адвокатури України. 2007. № 3 (10). С. 116–119.

Коновалова В. Е. Психология в расследовании преступлений. Харьков : Вища шк., 1978. 143 с.

Коновалова В. Е. Криминалистическая тактика: теории и тенденции : учеб. пособие. Xарьков : Гриф, 1997. 255 с.

Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13 квіт. 2012 р. № 4651-VI. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-172.

Кубарєв І. В. Сутність психологічного контакту під час проведення допиту. Правовий часопис Донбасу. 2020. № 2 (71) С. 190–195. doi: https://doi.org/10.32366/2523-4269-2020-71-2-190-196.

Негребецький В. В. Криміналістична реконструкція як тактичний прийом слідчого експерименту. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 6. С. 317−321. doi: https://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.6.59.

Криміналістика : підручник / [В. В. Пясковський, Ю. М. Чорноус, А. В. Самодін та ін.] ; за заг. ред. В. В. Пясковського. 2-ге вид., переробл. і доповн. Київ : Право, 2020. 752 с.

Шепітько В. Ю. Система слідчих (розшукових) дій за кримінальним процесуальним кодексом України стан і напрями оптимізації. Наукові праці Одеської національної юридичної академії. 2015. Т. 15. C. 66–73. doi: https://doi.org/10.32837/npnuola.v15i0.359.

Шепітько В. Ю. Криміналістика як система наукових знань в умовах глобальних загроз і трансформації злочинності. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. 2018. Вип. 18. С. 4‒9. doi: https://doi.org/10.32353/khrife.2018.01.

Єфімов М. М. Тактика слідчого експерименту під час розслідування злочинів проти моральності. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 6. С. 197–200. doi: https://doi.org/10.32849/2663-5313/2020.9.39.

Жалдак І. А. Актуальні питання тактики одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб. Науковий вісник публічного та приватного права. 2019. Вип. 1. С. 304–311. doi: https://doi.org/10.32844/2618-1258.2019.1-1.3.


Переглядів анотації: 539
Завантажень PDF: 528
Опубліковано
2021-06-01
Розділ
Психологічне забезпечення правоохоронної діяльності