Правовий статус дитини, потерпілої від злочину проти статевої свободи та статевої недоторканості

  • Г. Нікітіна-Дудікова

    кандидат юридичних наук, доцент кафедри криміналістики та судової медицини Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

    https://orcid.org/0000-0002-8865-0061

Анотація

Метою статті є з’ясування змісту правового статусу дитини, яка  є потерпілою від злочину проти статевої свободи та статевої недоторканості. За результатами дослідження виконано такі завдання: розглянуто положення національного та міжнародного законодавства, які становлять основу правового статусу дитини в кримінальному провадженні; виявлено проблемні питання та сформульовано пропозиції щодо їх вирішення; сформовано основи правового статусу дитини – потерпілої від злочину проти статевої свободи та статевої недоторканості. Методологія. Визначальним є загальний діалектичний метод наукового пізнання реальних явищ. З-поміж спеціальних методів дослідження використано такі: порівняльно-правовий – під час аналізу законодавства та наукових категорій; історико-правовий – з метою висвітлення змісту понять «дитина», «правовий статус», розвитку наукових поглядів на деякі проблемні питання; системно-структурний – задля формування основ правового статусу дитини, яка є потерпілою від злочину проти статевої свободи та статевої недоторканості. Наукова новизна полягає в тлумаченні терміна дитини, потерпілої від злочину проти статевої свободи та статевої недоторканості, як малолітньої чи неповнолітньої особи, що не досягла повноліття, стала жертвою злочину проти статевої свободи та статевої недоторканості й набула відповідного процесуального статусу потерпілого в кримінальному провадженні. Висновки. Правовий статус дитини, потерпілої в кримінальному провадженні від злочину проти статевої свободи та статевої недоторканості, вирізняється низкою особливостей, пов’язаних із: необхідністю забезпечення дотримання права дитини на таємницю особистого й сімейного життя, недоторканність житла, таємницю кореспонденції, повагу до честі та гідності; забезпечення дотримання права дитини на захист від усіх форм фізичного та психологічного насильства. Аргументовано, що слід урегулювати проблемні питання, пов’язані з необхідністю забезпечення реалізації прав, свобод й обов’язків дитини в кримінальному провадженні відповідно до міжнародних стандартів.

Ключові слова: дитина; правовий статус; кримінальне провадження; злочин проти статевої свободи та недоторканості; міжнародний стандарт.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Г. Нікітіна-Дудікова

кандидат юридичних наук, доцент кафедри криміналістики та судової медицини Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

Посилання

Андріяшевська М. С. Кримінально-правова охорона дитинства: аналіз стану законодавчого забезпечення ювенальної віктимології. Правовий часопис Донбасу. 2018. № 3 (64). С. 126–135. doi: 10.32366/2523-4269-2018-64-3-126-135.

Чорноус Ю. М. Криміналістичне забезпечення розслідування кримінальне правопорушенняів : монографія. Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. 492 с.

Делія Ю. В. Джерела (форми) права у сфері захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні (загальнотеоретичний аспект). Правовий часопис Донбасу. 2018. № 3 (64). С. 12–18. doi: 10.32366/2523-4269-2018-64-3-12-18.

План заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року : додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 листоп. 2015 р. № 1393-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua /laws/show/1393-2015-%D1%80#Text.

Ігнатов О. М. Насильство як спосіб вчинення кримінальне правопорушенняу: поняття та сутність. Форум права. 2010. № 3. С. 144–151. doi: https://doi.org/10.18411/b-2016-027.

INSPIRE: cім стратегій з ліквідації насильства щодо дітей. Всесвітня організація охорони здоров’я, 2016. Одеський Благодійний Фонд «Шлях до дому». Україна, 2019. 109 с. URL: https://apps.who.int/iris/bitstream/ handle/10665/207717/9789241565356-ukr.pdf?ua=1.

Кофман Б. Я. Правовий статус людини і громадянина та правові стани особистості в умовах розвитку громадянського суспільства: до питання трансформації. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2019. № 1. С. 36–43. doi: https://doi.org/10.32886/instzak.2019.01.04.

Конституція України : Закон України від 28 черв. 1996 р. № 254к/96ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/card/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

Конвенція про права дитини : міжнар. док. від 20 листоп. 1989 р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_021.

Конвенція Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства : міжнар. док. від 25 жовт. 2007 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_927#Text.

Крукевич О. Неповнолітні потерпілі як учасники кримінального процесу. Історико-правовий часопис. 2015. № 2 (6). С. 177–181.

Кримінальний кодекс України : Закон України від 5 квіт. 2001 р. № 2341-III. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/2341-14.

Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13 квіт. 2012 р. № 4651-VI. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-172.

Кулеба. Кожна п’ята дитина в Україні потерпає від сексуального насильства. 2019. УНІАН : [сайт]. URL: https://www.unian.ua/society/10758972-kozhna-p-yata-ditina-v-ukrajini-poterpaye-vid-seksualnogo-nasilstva-kuleba.html.

Марисюк К. Б., Канцір В. С., Канцір І. А. Насильство як деструктивний вектор розвитку суспільства. Сексуальне насильство. Наше право. 2020. № 1. С. 70–76. doi: https://doi.org/10.32782/np.2020.1.11.

Мискова Г. М. Віктимологічні заходи запобігання сексуальній експлуатації дитини. Право.ua. 2019. № 3. С. 100–108. doi: https://doi.org/10.32782/law.2019.3.15.

Ортинська Н. В. Правовий статус неповнолітніх: теоретико-правове дослідження : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.01. Львів, 2017. 524 с.

Про затвердження Державної соціальної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року : постанова Кабінету Міністрів України від 30 трав. 2018 р. № 453. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/453-2018-%D0%BF#Text.

Саклуб С. А. Окремі аспекти правового статусу дитини. Університетські наукові записки. 2020. № 3 (15). С. 143–147. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2005_3_28.

Сімейний кодекс України : Закон України від 10 січ. 2002 р. № 2947-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2947-14#Text.

Соловйова О. Є. Участь неповнолітнього потерпілого у кримінальному провадженні. 2020. С. 300–301. URL: http://elar.naiau.kiev.ua/bitstream/123456789/17265/1/%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%A3%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%86%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%95%D0%9C%D0%98%20%D0%94%D0%9E%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%93%D0%9E_p300-303.pdf.


Переглядів анотації: 146
Завантажень PDF: 693
Опубліковано
2021-06-02
Розділ
Психологічне забезпечення правоохоронної діяльності