Сучасний стан психолого-правового розуміння незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами

  • Л. Величенко

    ад’юнкт кафедри юридичної психології Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

    https://orcid.org/0000-0003-1476-2615

Анотація

Метою статті є висвітлення стану сучасного психолого-правового розуміння незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами в умовах операції Об’єднаних сил у Донецькій і Луганській областях. Досягнення цієї мети передбачає виконання таких завдань: висвітлити та проаналізувати сучасний психолого-правовий стан незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами; виявити шляхи протидії незаконному розповсюдженню зброї; окреслити проблему незаконного обігу зброї та боротьби із зазначеним суспільно небезпечним явищем. Методологія. Методологічний інструментарій обрано відповідно до поставленої мети, специфіки об’єкта та предмета дослідження. У статті використано комплекс наукових методів, а саме: загальний діалектичний метод наукового пізнання явищ, термінологічний, системно-структурний, формально-логічний, порівняльно-правовий та історико-правовий. Наукова новизна. Тенденція зростання рівня злочинності залежить від економічного, політичного та соціального рівня життя кожного громадянина нашої держави. В умовах війни на Сході України та через поширення коронавірусної хвороби COVID-19 соціальна спроможність людей забезпечити собі стабільне життя стає дедалі недосяжнішою. Саме тому зростає рівень злочинності та зменшується соціальна рівність людей. Злочинці дедалі частіше виявляють свої можливості й застосовують зброю під час вчинення злочинів. В умовах війни обіг зброї стає менш контрольованим, що спричиняє потрапляння її та бойових припасів до цивільних громадян, які використовують їх не за призначенням, без відповідних навичок і дозволів. Висновки. Боротьба з незаконним обігом зброї, бойових припасів і вибухових речовин є однією з найважливіших проблем суспільства та нашої держави загалом. Тому слід правильно розуміти сучасний стан обігу зброї в державі та знаходити дієві методи боротьби із зазначеним протиправним явищем.

Ключові слова: закон; дозвіл; відповідальність; злочин; обіг зброї; детермінанти; агресія; страх.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Л. Величенко

ад’юнкт кафедри юридичної психології Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

Посилання

Кримінальна відповідальність за незаконний обіг зброї : монографія / [Ю. М. Береза, М. М. Єфімов, В. П. Кононець, та ін.] / за заг. ред. С. А. Шалгунової. Дніпро : Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ, 2020. 364 с. URL: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/5160.

Голубош В. В. Кримінальна відповідальність за злочини проти громадської безпеки, предметом яких є зброя, бойові припаси, вибухові речовини та вибухові пристрої (статті 262, 263, 263-1, 264 КК України) : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. Київ, 2019. 272 с.

Калюга К. В., Лукашевич В. Г. Холодна зброя. Наукові Праці Національного Університету «Одеська Юридична Академія». 2019. № 15. С. 99–10. doi: https://doi.org/10.32837/npnuola.v15i0.363.

Кіріленко Ф. Незаконний обіг зброї і стан боротьби зі злочинами, вчиненими з її використанням. Національний юридичний журнал: теорія і практика. 2017. № 6. С. 119–123. URL: http://www.jurnaluljuridic.in.ua/ archive/2017/6/part_2/26.pdf.

Кізіменко Є. В. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами: кримінологічна характеристика та запобігання (ст. 263 КК України) : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. Харків, 2019. 229 с.

Кофанов А. В., Кобилянський О. Л. Особливості криміналістичного дослідження вогнепальної зброї, її частин та механізмів : метод. рек. Київ : УкрДГРІ, 2013. 56 с. URL: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/1707.

Конституція України : Закон України від 28 черв. 1996 р.№ 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text.

Кримінальний кодекс України : Закон України від 5 квіт. 2001 р. № 2341-III. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/ laws/show/2341-14.

Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів : наказ МВС України від 21 серп. 1998 р. № 622. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0760-04#Text.

Про судову практику в справах про викрадення та інше незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, вибуховими пристроями чи радіоактивними матеріалами : постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 квіт. 2002 р. № 3. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0003700-02#Text.

Про зареєстровані кримінальні правопорушення та результати їх досудового розслідування (2016–2020 рр.). Генеральна прокурора України : [сайт]. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/1stat.

Протокол № 995_792 проти незаконного виготовлення та обігу вогнепальної зброї, її складових частин і компонентів, а також боєприпасів до неї, який доповнює Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої злочинності : міжнар. док. від 31 трав. 2001 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_792#Text.

Саблин Д. А. Оружие как особый феномен материальной культуры. Ученые записки Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета. 2018. № 2 (33). С. 14–17. doi: http://dx.doi.org/10.17084/ii-2(33).4.

Савчук Т. І., Безсонна Т. Ф. Криміналістична характеристика злочинів проти громадської безпеки, учинених на території проведення операції Об’єднаних сил. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка.2019. № 1 (85). С. 266–274. doi: https://doi.org/10.33766/2524-0323.85.266-274.

Собко М. Г. Різновиди психічного насильства у злочинах проти громадської безпеки. Прикарпатський юридичний вісник. 2019. № 2 (27). С. 183–186. doi: https://doi.org/10.32837/pyuv.v0i2(27).216.

Волинець П., Загривий О. Проблемні питання оперативно-розшукової протидії злочинам проти громадської безпеки силами та засобами оперативних підрозділів ДПСУ. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. 2019. № 4. doi: https://doi.org/10.32453/2.vi4.303.

Про державну підтримку підприємств, науково-дослідних інститутів і організацій, які розробляють та виготовляють боєприпаси, їх елементи та вироби спец хімії : Закон України від 21 верес. 2000 р. № 1991-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1991-14#Text.


Переглядів анотації: 260
Завантажень PDF: 473
Опубліковано
2021-06-02
Розділ
Психологічне забезпечення правоохоронної діяльності