Механізм адміністративно-правового регулювання прав і свобод неповнолітніх: психологічні аспекти

  • Т. Корж-Ікаєва

    кандидат юридичних наук, доцент, т.в.о. начальника відділу аналітичної роботи
    та організації управління Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

    https://orcid.org/0000-0002-8908-9923

Анотація

Стаття присвячена висвітленню механізму адміністративно-правового регулювання прав і свобод неповнолітніх крізь призму їх психологічних особливостей. На підставі аналізу законодавства України й теоретичних праць сформульовано вимоги до елементів механізму адміністративно-правового регулювання прав і свобод неповнолітніх. Метою статті є аналіз проблем ефективності адміністративно-правового регулювання прав і свобод неповнолітніх з погляду юриспруденції та психології. Методологічний інструментарій обрано відповідно до поставленої мети, специфіки об’єкта й предмета дослідження. Фундаментальним є загальний діалектичний метод наукового пізнання правової дійсності. Визначальними методами наукового дослідження є група логічних методів (індукція та дедукція, аналогія), порівняльно-правовий, системно-структурний. Наукова новизна полягає в обґрунтуванні потреби застосувати під час законодавчих ініціатив і в освітньо-пізнавальному середовищі підходи, орієнтовані на вікові й індивідуальні особливості неповнолітніх. Висновки. Встановлено, що правове регулювання прав і свобод неповнолітніх – це цілеспрямоване впорядкування поведінки неповнолітніх у сфері виконавчої влади завдяки всій сукупності адміністративно-правових засобів з метою забезпечення та гарантування їхніх прав і свобод. У межах механізму адміністративно-правового регулювання прав і свобод неповнолітніх, з огляду на вікову психологію, виокремлено певні категорії: неповнолітні, безпритульні неповнолітні, неповнолітні з особливими потребами. У контексті зазначеної характеристики правового регулювання запропоновано систему адміністративно-правових актів щодо забезпечення прав і свобод неповнолітніх у сфері виконавчої влади, відповідно до таких груп, залежно від регулювання питань: 1) участі неповнолітніх у державному управлінні (отримання необхідної інформації та документів у встановленій формі, створення дитячих і молодіжних громадських організацій); 2) одержання допомоги від відповідних компетентних органів й організацій (право на медичну допомогу, право на освіту, право на отримання паспорта, безкоштовне користування соціальними благами, користування транспортом); 3) захисту й відновлення їхніх прав і свобод (в адміністративному та судовому порядку). Зауважено, що правосвідомість – вагомий чинник, що позначається на механізмі адміністративно-правового регулювання прав і свобод неповнолітніх. Вона відображає внутрішні характеристики, які залежать і від зовнішніх умов (сімейні традиції, безпритульність, наявність особливих потреб), реалізується в механізмі нормативно-правового регулювання.

Ключові слова: адміністративно-правове регулювання; механізм; права і свободи; неповнолітні; психологічні аспекти; правосвідомість.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Т. Корж-Ікаєва

кандидат юридичних наук, доцент, т.в.о. начальника відділу аналітичної роботи
та організації управління Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

Посилання

Шульга А. М. Теория государства и права : пособие. Харьков : Ун-т внутр. дел, 2000. 132 с.

Скакун О. Ф. Теорія держави і права : підручник. Харків : Консул, 2001. 656 с.

Дергунова О. І. Психологічні аспекти правового регулювання. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2017 № 28. С.12–15. (Серія «Юриспруденція»). URL: http://www.vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc28/5.pdf.

Адміністративне право. Загальна частина : навч. посіб. / [О. В. Кузьменко, І.Д. Пастух, М. В. Плугатирта ін.]. Київ : НАВС, 2017. URL: https://arm.naiau.kiev.ua/books/adm_pravo_zch/nm/lec2.html.

Сімейний кодекс України : Закон України від 10 січ. 2002 р. № 2947-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2947-14#Text.

Юридична психологія. Альбом схем з коментарями : навч. посіб. / [кол. авт. : Д. О. Александров, В. Г. Андросюк, Л. І. Казміренко та ін.]. Київ : КНТ, 2008. 152 с.

Бояринцева М. А. Зміст адміністративно-правового статусу громадян України. Виконавча влада і адміністративне право / за заг. ред. В. Б. Авер’янова. Київ : Ін Юре, 2002. С. 155–163.

Баштанник В. В., Шумляєва І. Д. Адміністративне право : навч. посіб. 2-ге вид., переробл. і доповн. Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2018. 200 с.

Кодекс України про адміністративні правопорушення : Закон УРСР від 7 груд. 1984 р. № 8073-Х. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text.

Кодекс адміністративного судочинства України : Закон України від 6 лип. 2005 р. № 2747-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text.

Про запобігання та протидію домашньому насильству : Закон України від 7 груд. 2017 р. № 2229-VІІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19#Text.

Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус : Закон України від 20 листоп. 2012 р. № 5492-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5492-17#Text.

Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21 трав. 1997 р. № 280/97-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text.

Про місцеві державні адміністрації : Закон України від 9 квіт. 1999 р. № 586-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-14#Text.

Про основні засади молодіжної політики : Закон України від 27 квіт. 2021 р. № 1414-ІХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1414-20#Text.

Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей : Закон України від 24 січ. 1995 р. № 20/95-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/20/95-вр#Text.

Про охорону дитинства : Закон України від 26 квіт. 2001 р. № 2402-ІІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2402-14#Text.

Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей : Закон України від 2 черв. 2005 р. № 2623-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2623-15#Text.

Про соціальні послуги : Закон України від 17 січн. 2019 р. № 2671-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2671-19#Text.

Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування : Закон України від 13 січ. 2005 р. № 2342-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2342-15#Text.

Юридична психологія. Альбом схем з коментарями : навч. посіб. / [кол. авт. : Д. О. Александров, В. Г. Андросюк, Л. І. Казміренко та ін.]. Київ : КНТ, 2008. 152 с.

Підлітковий вік. URL: http://knowledge.org.ua/wp-content/uploads/2020/01/Підлітковий_вік_teenagers_UA.pdf.

Бедь В. В. Юридична психологія : навч. посіб. 2-ге вид., доп. і переробл. Київ : МАУП, 2004. 436 с.

Середа В. В., Назар Ю. С., Костовська К. М. Адміністративне право України (у схемах та коментарях) : навч. посіб. Львів : ЛьвДУВС, 2016. 300 с.

Адміністративно-правові відносини: їхні особливості та структура. URL: https://goo.gl/zLszUA.

Навроцький О. О. Права дитини як об’єкт адміністративно-правових відносин. Справедливість у юриспруденції: теорія та практика. Київ : АртЕк, 2017. С. 49–51. URL: https://legalactivity.com.ua/ index.php?option=com_content&view=article&id=1441%3A250117-10&catid=173%3A2-0217&Itemid=216&lang=en.

Про Засади державної політики України в галузі прав людини : постанова Верховної Ради України від 17 черв. 1999 р. № 757-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/757-14#Text

Про Національну стратегію у сфері прав людини : Указ Президента України від 24 берез. 2021 р. № 119/2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/119/2021.

Щодо трансформації інституту уповноважених Президента України. URL: https://www.president.gov.ua/ news/shodo-transformaciyi-institutu-upovnovazhenih-prezidenta-ukr-69045.

Конституція України : Закон України від 28 черв. 1996 р. № 254к/96ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/card/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини : Закон України від 23 груд. 1997 р. № 776/97-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/776/97-вр#Text.

Про звернення громадян : Закон України від 2 жовт. 1996 р. № 393/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/393/96-вр#Text.

Голосніченко І. П. Попередження корисливих проступків засобами адміністративного права : монографія. Київ : Вища шк., 1991. 207 с.

Бровко Н. І. Правосвідомість людської особистості: історичні пам’ятки та наукова думка. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2018. № 3. С. 3–6.

Бевз С. Правосвідомість у правовому регулюванні державного управління у сфері господарської діяльності. Підприємство, господарство і право. 2019. № 8. С. 64–68. DOI: https://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.8.12.

Мартинюк Т. М. Правова психологія та правова ідеологія: особливості формування в Україні. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. 2019. Вип. 8. С. 38–45. DOI: https://doi.org/10.36477/2616-7611-2019-08-04.

Веркалець І. Д. Правова психологія в механізмі реалізації права. Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. 2018. № 5 (17). С. 66–71. URL: https://visnyk.iful.edu.ua/wp-content/uploads/2019/02/17-13-18.pdf.

Психологічні аспекти правової поведінки. URL: https://konspekta.net/lek-10775.html.

Оніщенко Н. М. Правова психологія в контексті сприйняття права. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2018. № 8. С. 32–36. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bmju_2018_8_16.

Демичева А. В. Особливості правової культури неповнолітніх (за матеріалами емпіричного дослідження). Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». 2013. № 3. С. 230–232. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnyua_2013_3_46.

Корольова В. В., Кочутенко Є. О. Шляхи формування правосвідомості дитини. Правничий вісник Університету «КРОК». 2018. № 33. С. 10–16. URL: https://lbku.krok.edu.ua/index.php/krok-university-law-journal/article/view/154.


Переглядів анотації: 78
Завантажень PDF: 61
Опубліковано
2023-03-19
Розділ
Прикладні проблеми юридичної психології