Формування навичок медіації в майбутніх правоохоронців

  • О. Романенко

    доктор психологічних наук, професор, професор кафедри юридичної психології Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

    https://orcid.org/0000-0002-0104-0093

Анотація

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю вдосконалення навичок медіації правоохоронців, що пов’язано із  сучасними тенденціями євроінтеграційних процесів в Україні. Мета дослідження полягає у визначенні шляхів формування навичок медіації в майбутніх правоохоронців. Методологію аналізу проблеми становила загальна теорія професійної діяльності та соціально-психологічна теорія спілкування, що ґрунтується як на диференціації, так й інтеграції наявних знань у різних галузях. На цій основі визначено сутність медіації як технології альтернативного врегулювання суперечок за участю третьої неупередженої, не зацікавленої в цьому конфлікті сторони – медіатора. Результати дослідження. Визначено сутність поняття медіації, її види й специфіку застосування в правоохоронній діяльності. Окреслено напрями та методи формування навичок медіації в процесі професійної підготовки правоохоронців. Описано змістову структуру навчальної дисципліни «Медіація в правоохоронній діяльності» з урахуванням специфіки відповідної сфери: у ювенальній превенції, патрулюванні масових заходів, переговорній діяльності. Обґрунтовано необхідність застосування кейс-методу та ділової гри в процесі моделювання ситуацій професійної взаємодії. Визначено, що професіоналізм медіатора слугує важливою, але не єдиною умовою для отримання позитивного результату в цьому процесі. Компетентність і досвід можуть і повинні доповнюватися (залежно від ситуації) такими неформалізованими чинниками, як лідерство, авторитетність, володіння механізмами соціально-психологічного впливу. Наукова новизна статті полягає в систематизації знань про загальну природу медіації, а також висвітленні її специфіки в правоохоронній діяльності. Практична значущість представлена  визначенням практичних методів формування навичок медіації в майбутніх правоохоронців у процесі професійної підготовки.

Ключові слова: правоохоронна діяльність; медіація; спілкування; конфлікт; ювенальна превенція; масовидна поведінка; переговорна діяльність.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

О. Романенко

доктор психологічних наук, професор, професор кафедри юридичної психології Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

Посилання

Bondarenko V., Danylchenko V., Khudiakova N., Krymets, O. Methodological approaches to professional training of future patrol officers. Pedagogical Innovations: Ideas, Realities, Perspectives. 2019. No. 2. P. 80–88. DOI: 10.32405/2413-4139-2019-2-80-88.

Думко Н. В. Врахування особистісних запитів курсантів поліції на побудови власної траєкторії навчання. Наукові записки. 2021. № 145. С. 54–62. DOI: 10.31392/nz-npu-145.2019.06.

Гірняк А., Васильків О. Психологічні бар’єри у взаємодії викладача й студентів та шляхи їх ефективного подолання. Psychological Prospects Journal. 2019. № 33. С. 79–90. DOI: 10.29038/2227-1376-2019-33-79-90.

Никифорова О. Дослідження коригуючого впливу навчання на професійно важливі якості поліцейських. Наукове забезпечення технологічного прогресу XXI сторіччя. 2020. Т. 4. С. 23–25. DOI: 10.36074/01.05.2020.v4.05.

Смеречак Л. Особливості педагогічної діяльності викладача вищої школи. Молодь і ринок. 2018. № 11 (166). С. 125–129. DOI: 10.24919/2308-4634.2018.152275.

Яницька О. Ю. Психолого-педагогічні аспекти формування авторитету викладача. Психологія: Реальність і Перспективи. 2019. № 10. С. 178–182. DOI: 10.35619/prap_rv.vi10.113.

Захарченко О. Роль та значення післядипломної освіти поліцейських у підвищенні їхнього професійного рівня. Entrepreneurship, Economy and Law. 2020. № 6. С. 138–142. DOI: 10.32849/2663-5313/2020.6.24.

Wachs S., Wright M. Associations between bystanders and perpetrators of online hate: The moderating role of toxic online disinhibition. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2018. No. 15 (9). DOI: https://doi: 10.3390/ijerph15092030

Wright M., Wachs S. Adolescents’ Cyber Victimization: The Influence of Technologies, Gender, and Gender Stereotype Traits. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020. No. 17 (4). DOI: https://doi:10.3390/ijerph17041293

Солдатова Г. У., Рассказова Е. И., Чигарькова С. В. Виды киберагрессии: опыт подростков и молодежи. Национальный психологический журнал. 2020. № 2 (38). С. 3–20. DOI: https://doi:10.11621/npj.2020.0201.

Ларченко М. О. Моделі залежної поведінки та пов’язані з ними фактори кримінологічного ризику. Юридичний науковий електронний журнал. № 4. 2020. С. 256–259. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0374/2020-4/62.

Свідовська В. Адиктивна поведінка підлітків як проблема наукового дослідження. Вісник Львівського університету. 2020. Вип. 6. С. 108–114. (Серія «Психологічні науки»). DOI: https://doi.org/10.30970/2522-1876-2020-6-16.

Безпалова О. І. Особливості впровадження практики медіації в діяльність органів поліції щодо профілактики випадків насильства у дитячому середовищі. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2019. № 2. С. 21–25. DOI: 10.31733/2078-3566-2019-2-21-25.

Клачко В. М., Костюк В. Л., Литвин В. В., Федоровська Н. В. Особливості спілкування патрульних поліції з учасниками масових акцій в конфліктних ситуаціях : метод. рек. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2016. 48 с.


Переглядів анотації: 136
Завантажень PDF: 93
Опубліковано
2023-03-19
Розділ
Психологічне забезпечення правоохоронної діяльності