Психологічна й організаційно-тактична характеристика діяльності спільних слідчих груп під час розслідування кримінальних правопорушень

  • Ю. Васюта

    ад’юнкт кафедри криміналістики та судової медицини Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

    https://orcid.org/0000-0003-2954-0230
  • Ю. Чорноус

    доктор юридичних наук, професор, професор кафедри криміналістики та судової медицини Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

    https://orcid.org/0000-0001-9710-4858

Анотація

Наукову статтю присвячено висвітленню актуальних питань, пов’язаних із діяльністю спільних слідчих груп під час розслідування кримінальних правопорушень. Виконуючи завдання міжнародного співробітництва, компетентні органи держав взаємодіють у різних формах, а кожна з них має свої особливості та спрямована на досягнення завдань кримінального провадження. Розглянуто вищу форму організації взаємодії компетентних органів держав під час розслідування кримінальних правопорушень, адже спільна слідча група проводить не лише окремі процесуальні дії, а й спеціальні тактичні операції для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінальних правопорушень, які мають міжнародний характер. Метою статті є формування організаційно-тактичних і психологічних основ як взаємодоповнюючих елементів у діяльності спільних слідчих груп під час розслідування кримінальних правопорушень. Методологічний інструментарій обрано відповідно до поставленої мети, специфіки об’єкта й предмета дослідження. Фундаментальним рівнем методології в юрисдикційному процесі є загальний діалектичний метод наукового пізнання правової дійсності. Визначальними методами наукового дослідження є група логічних методів (індукція та дедукція), термінологічний аналіз (визначення понятійного апарату проблематики), порівняльно-правовий (вивчення діяльності спільних слідчих груп відповідно до міжнародного та національного законодавства), системно-структурний (задля визначення організаційно-тактичних і психологічних особливостей діяльності спільних слідчих груп). Наукова новизна полягає у висвітленні організаційно-тактичних і психологічних засад діяльності спільних слідчих груп у процесі розслідування кримінальних правопорушень як форми міжнародного співробітництва в кримінальному провадженні. Акцентовано на встановленні психологічного контакту між учасниками всередині групи (внутрішньоособистісний підхід), а також організації зовнішньої взаємодії з компетентними органами іноземних держав, міжнародними організаціями та широким колом суб’єктів, залучених  до кримінального провадження безпосередньо під час проведення слідчих (розшукових) й інших процесуальних дій, розв’язанні інших завдань розслідування. Схарактеризовано організаційно-тактичну діяльність спільних слідчих груп і встановлено, що застосування тактичних прийомів і їх комплексів під час розслідування кримінальних правопорушень у поєднанні зі знаннями, навичками та вміннями науки психології є взаємодоповнюючими чинниками досягнення поставлених завдань. Висновки. Діяльність особливої форми міжнародного співробітництва – спільних слідчих груп – має важливе значення для ефективного розслідування кримінальних правопорушень міжнародного характеру. Важливо забезпечити ефективну взаємодію всередині спільної слідчої групи, а також зовнішню – під час виконання спільних завдань з правоохоронними, державними та іншими компетентними органами на державному й міжнародному рівнях. Застосування спільною слідчою групою тактичних прийомів і їх комплексів під час проведення процесуальних дій пов’язано з реалізацією психологічного впливу, а отже, сприятиме результативності проведеного розслідування на всіх рівнях взаємодії.

Ключові слова: міжнародне співробітництво; тактичний прийом; психологічний вплив; взаємодія; учасники; кримінальне провадження.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Ю. Васюта

ад’юнкт кафедри криміналістики та судової медицини Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

Ю. Чорноус

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри криміналістики та судової медицини Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

Посилання

Взаємодія слідчого з іншими органами і підрозділами при розкритті та розслідуванні кримінальних правопорушень : навч. посіб. / [С. Є. Абламський, О. О. Юхно, Т. Г. Фоміна та ін.]. 2-ге вид., доповн. і переробл. Харків : Панов А. М., 2019. 209 с.

Другий додатковий протокол до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах : міжнар. док. від 8 листоп. 2001 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_518#Text.

Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13 квіт. 2012 р. № 4651-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text.

Про затвердження Інструкції з організації діяльності слідчих підрозділів Національної поліції України : наказ МВС України від 6 лип. 2017 р. № 570. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0919-17#Text.

Joint investigation teams practical guide. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2021. 100 р. URL: https://www.eurojust.europa.eu/sites/default/files/assets/joint_investigation_teams_practical_guide_2021_en.pdf.

Кощинець В. В. Спеціальне психологічне пізнання в юрисдикційному процесі : монографія / наук. ред. М. В. Костицький. Київ : Маслаков, 2018. 282 с.

Шарай Є. В. Психологічні основи залучення працівників Експертної служби МВС України до досудового розслідування. Юридична психологія. 2022. № 1 (30). С. 103–108. DOI: https://doi.org/10.33270/03223001.103.

Чорноус Ю. М. Криміналістичне забезпечення розслідування злочинів : монографія. Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. 492 с.

Беседа Д. В. Міжнародне співробітництво правоохоронних органів країн-членів Європейського Союзу та компетентних міжурядових організацій. Проведення спільних операцій з протидії організованій злочинності. Інтернаука. 2019. № 2 (16). С. 20–27. (Cерія «Юридичні науки»). DOI: 10.25313/2520-2308-2019-2-4890.

Андрій Костін у Гаазі: Працюємо разом заради справедливості та нашої спільної перемоги. Грудень 2022 р. URL: https://gp.gov.ua/ua/posts/andrii-kostin-u-gaazi--razom-zaradi-spravedlivosti-ta-nasoyi-spilnoyi-peremogi.

Мельнікова О. О., Форос Г. В. Методика аналізу інформації та взаємодія суб’єктів під час виявлення та розслідування злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми. Правова держава. 2020. № 37. С. 145–153. DOI: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2020.37.201506.

Коновалова В. О. Інновації в криміналістиці і їх використання при вирішенні розумових завдань у розслідуванні злочинів. Інноваційні методи та цифрові технології в криміналістиці, судовій експертизі та юридичній практиці : матеріали Міжнар. круглого столу (Харків, 12 груд. 2019 р.) / редкол.: В. Ю. Шепітько (голов. ред.), В. А. Журавель, В. М. Шевчук, Г. К. Авдєєва. Харків : Право, 2019. С. 68–72.

Коваль Д. О., Авраменко Р. А. Воєнні злочини. Особливості розслідування міжнародних злочинів, скоєних в контексті збройного конфлікту на Донбасі. Київ : Truth Hounds ; Одеса : Фенікс, 2019. 36 с.

Сокиран Ф. М., Сокиран М. Ф. Характеристика тактичних прийомів психологічного впливу у криміналістичній діяльності слідчого. Криміналістичний вісник. 2014. № 1 (21). С. 49–52.

Чорноус Ю. М. Криміналістичне забезпечення кримінального провадження: рівні, напрями та форми реалізації. Криміналістика і судова експертиза. 2020. Вип. 65. С. 40–51. DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.04.

Чорноус Ю. М. Психологічні основи реалізації тактичних прийомів. Юридична психологія. 2020. № 1 (26). С. 13–21. DOI: https://doi.org/10.33270/03202601.13.

Справа МН17: трьох обвинувачених засудили до довічного ув’язнення. Листопад 2022 р. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/features-63651930.


Переглядів анотації: 92
Завантажень PDF: 112
Опубліковано
2023-03-19
Розділ
Психологічне забезпечення правоохоронної діяльності