Індивідуально-типологічні властивості як професійні риси поліграфологів

 • Вячеслав АНДРОСЮК

  кандидат психологічних наук, професор, провідний науковий співробітник наукової лабораторії з проблем психологічного забезпечення та психофізіологічних досліджень навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання Національної академії внутрішніх справ

  м. Київ, Україна

  https://orcid.org/0000-0002-9106-2586
 • Людмила ЗАХАРЕНКО

  кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник наукової лабораторії
  з проблем психологічного забезпечення та психофізіологічних досліджень навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання
  Національної академії внутрішніх справ

  м. Київ, Україна

  https://orcid.org/0000-0002-2121-0862

Анотація

Анотація. Професіоналізм є інтегральною властивістю, результатом онтогенезу людини в процесі її фахового становлення. Індивідуально-типологічні властивості людини зумовлюють ефективність її професійної діяльності, а тому різні професії ставлять специфічні вимоги до цих властивостей. Індивідуально-типологічні властивості майже не змінюються протягом професійного шляху й стосуються найстабільніших рис особистості. Метою дослідження є емпіричне вивчення індивідуально-типологічних властивостей, притаманних фахівцям-поліграфологам різних віку й статі. Методологічною основою дослідження слугували сучасні наукові уявлення щодо особливостей професіогенезу особистості. Досягненню мети дослідження сприяло використання структурно-логічного методу, методів емпіричного психологічного дослідження (тестування), порівняльного аналізу. Емпіричну базу наукової розвідки становили результати обстеження поліграфологів (n=18), які проходили курси підвищення кваліфікації на базі Національної академії внутрішніх справ восени 2022 року. Наукова новизна публікації полягає в тому, що в ній досліджено й описано індивідуально-типологічні риси фахівців зі стажем практичної діяльності понад два роки, визначено їхні гендерні та диференційні особливості залежно від віку. Встановлено, що визначальними властивостями поліграфологів є комунікативність, здатність оперативно мислити, самостійно приймати рішення, виявляти емоційну стриманість, відкритість до нових знань. Диференційні відмінності поліграфологів одного віку (34–45 років), проте різної статі виявляються щодо вимогливості до себе, формальності міжособистісних контактів, недовірливості, говірливості в поліграфологів-жінок і щодо стриманості під час спілкування та схильності до ризику в поліграфологів-чоловіків. Поліграфологи-чоловіки віком 34–45 років схильні до довірливого й поступливого спілкування, на відміну від молодших, але вимогливих до себе колег-чоловіків вікової категорії 25–33 роки. Гендерні відмінності виявляються в стриманості, неговірливості, схильності до підпорядкування, деяких порушень соціальних вимог і виявів неуважності до підекспертних осіб поліграфологами-чоловіками й у квапливості, практичності, окремих виявах жорсткості в поведінці поліграфологів-жінок. Загалом визначено, що з віком підвищуються показники товариськості, емоційної стабільності, експресивності, сміливості, практичності, чутливості, дипломатичності, самоконтролю поліграфологів. Натомість показники домінантності, нормативності поведінки, підозріливості, тривожності, радикалізму, нонконформізму й напруженості мають тенденцію до зниження

 

Ключові слова: поліграф; професіогенез; професійний профіль; комунікабельність; самоконтроль; дипломатичність

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Вячеслав АНДРОСЮК

кандидат психологічних наук, професор, провідний науковий співробітник наукової лабораторії з проблем психологічного забезпечення та психофізіологічних досліджень навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання Національної академії внутрішніх справ

м. Київ, Україна

Людмила ЗАХАРЕНКО

кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник наукової лабораторії
з проблем психологічного забезпечення та психофізіологічних досліджень навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання
Національної академії внутрішніх справ

м. Київ, Україна

Посилання

Андросюк В. Г. Методологічне підґрунтя професіографії в Національній поліції України в сучасних умовах. Юридична психологія. 2019. № 2 (25). С. 16–22. doi: 10.33270/03192502.16

Галустян О. А., Захаренко Л. М., Юрченко-Шеховцова Т. І. Особливості емоційного інтелекту спеціалістів із проведення опитування з використанням поліграфа Національної поліції України. Юридична психологія. 2019. Т. 1 (24). С. 74–83. doi: 10.33270/03192401.74

Корчова Г. Л., Гришина А. В. Значення особистості поліграфолога в процесі інтерпретації результатів. Використання поліграфа у правоохоронній діяльності : проблеми та перспективи : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 7–8 листоп. 2015 р.). Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2015. С. 105–107. URL: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/7343

Куценко Д. В. «Поліграфологічна таємниця» – невід’ємна складова діяльності поліграфолога. Використання поліграфа у правоохоронній діяльності : проблеми та перспективи : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 7–8 листоп. 2015 р.). Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2015. С. 178–181. URL: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/7366

Куценко Д. В. Роль емпатії в професійній діяльності поліграфолога. Актуальні питання психологічного забезпечення діяльності Національної поліції та закладів вищої освіти МВС України : матеріали ІІІ Міжвідом. наук.-практ. круглого столу (Київ, 29 квіт. 2021 р.). Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2021. С. 87–90. URL: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/20634

Морозова Т. Р. Поліграфологія : підручник / за ред. О. М. Морозова. Харків : Естет Принт, 2019. 476 с.

Морозова Т. Р., Морозов О. М. Суб’єктність як передумова якісного розвитку української поліграфології. Інформаційна безпека людини, суспільства, держави. 2020. № 1–3 (28–30). С. 90–99. URL: http://journals.uran.ua/ispss/article/view/260104/256494

Мотлях О. І. Основи поліграфології : лекція. Київ : Нац. акад. внутр. справ ; Освіта України, 2019. 46 с. URL: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/16108

Мотлях О. І. Морально-етичні засади в діяльності спеціаліста-поліграфолога. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2021. Т. 11. № 1. С. 7–14. doi: 10.33270/04212101.7

Мотлях О. І. Поліграфологія : підручник (перевид. із змін. та доповн.). Київ : Освіта України, 2022. 550 с.

Мотлях О І., Куценко Д. В. Професійна компетентність поліграфолога : метод. посіб. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2023. 71 с.

Мул С. А. Проблеми застосування поліграфологічних досліджень. Психологічний часопис. 2017. № 4 (8). С. 87–97. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psch_2017_4_10

Назаров О. А. Проблеми стандартизації в галузі інструментальної психофізіологічної детекції брехні в Україні. Оцінка достовірності: наукові дослідження та практика : зб. ст. / за заг. ред. В. Шаповалова. Київ : Освіта України, 2017. С. 47–55.

Сафін О. Д. Фахова поведінка поліграфолога як індикатор його професійного здоров’я. Координати розвитку психології здоров’я: реалії та перспективи : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Вінниця, 22–23 листоп. 2018 р.). Вінниця : Дон. нац. ун-т ім. В. Стуса, 2018.

C. 284–286. URL: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/12516

Сафін О. Д. Особистісна відкоригованість сучасного поліграфолога. Сучасні тренінгові технології для розвитку особистості: еко-тренінги : зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. (Умань, 30 трав. 2019 р.) / за ред. Т. Д. Перепелюк. Умань : Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини, 2019. С. 63–66.

Сєров І. Ексклюзив «Сьогодні»: чи складно пройти перевірку на поліграфі. Сьогодні: новини України. 27 жовт. 2019 р. URL: https://ukraine.segodnya.ua/ua/ukraine/detektor-lzhi-uslugoy-polzuyutsya-sotni-ukraincev-proveryaya-podchinennyh-i-vernost-zhen-1350794.html

Вагіна О. В. Психологічні аспекти запобігання професійної деформації поліграфолога. Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: психотехнології особистісних змін : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. С. 141–143.

Вагіна О. В. Психологічні чинники використання поліграфних опитувань осіб правоохоронними органами України : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.06. Харків, 2018. 24 с. URL: https://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/94/browse?type=subject&value=polygraph+examiner&locale-attribute=uk

Вагіна О. В. Психологічні особливості професійного підбору кандидатів на професію поліграфологів. Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні та прикладні проблеми : тези XV Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 20 берез. 2020 р.). Київ : Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, 2020. С. 34–37. URL: http://psychology-naes-ua.institute/files/pdf/zbirnik_tez_15_konf.__socializaciya_osobistosti...-20-04-2020_1586892193.pdf

Ведмідь В. А. Професійна компетентність поліграфолога як предмет психологічного дискурсу. Актуальні проблеми психології. 2020. Вип. 56. С. 3–9. URL: https://cutt.ly/wh3xc0j

Widacki J. What Do Polygraphers–Practitioners Expect from Science? European Polygraph. 2022. Vol. 16. No. 1 (55). P. 65–75. doi: 10.2478/EP-2022-0005.

Захаренко Л. М. «Поліграфолог» чи «спеціаліст з проведення опитування з використанням поліграфа»? Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи : матеріали XІV Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 29 листоп. 2018 р.). Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2018. Ч. 1. С. 124–127. URL: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/12230


Переглядів анотації: 14
Завантажень PDF: 14
Опубліковано
2023-09-05
Розділ
Статті