Психологічні особливості поведінки булера та його жертви

  • Ігор БУРАНОВ

    ад’юнкт кафедри юридичної психології Національної академії внутрішніх справ

    м. Київ, Україна 

    https://orcid.org/0000-0002-2455-4214

Анотація

Анотація. Життя без конфліктів неможливе, тому проблема булінгу в підлітковому середовищі щодня стає дедалі актуальнішою. Однією з основних передумов насильства в освітньому просторі є шаблонне ставлення до особистості підлітка. Система відносин у школі є невід’ємною частиною соціальної ситуації розвитку, що визначає зміст і динаміку всіх основних особистісних досягнень дитини. Вона визначає напрям зовнішніх впливів й умов у внутрішній сутності особистості, яка дорослішає, – ці перетворення трансформуються через переживання дитини й емоційний досвід. Модальність переживань безпосередньо залежить від його взаємин як з однолітками, так і з дорослими. У статті висвітлено особливості та причини булінгу в колективах освітніх закладів, роль викладача в разі цькування, можливі наслідки. Метою дослідження є виявлення причин булінгу в дитячому колективі, завданнями – визначити поняття «булінгу» й окреслити особливості запобігання йому, з’ясувати основні фактори, які позначаються на динаміці цькування дітей. Для виконання поставлених завдань було використано такі методи: систематизація та узагальнення філософської, психолого-педагогічної, науково-методичної літератури з проблем розв’язання конфліктних ситуацій, метод наукового пошуку, емпіричні методи дослідження (узагальнення, порівняння). Констатовано, що в умовах сучасної української школи майже не здійснюють систематичну роботу щодо запобігання та припинення цькування. Основними способами роботи з наявними епізодами цькування є індивідуальна робота з тими, хто опинився в ролі агресора та жертви, а також робота зі спільнотою класу. Головними стратегіями діяльності в цьому напрямі визначено підвищення толерантності та розвиток навичок саморегуляції агресорів, соціальної компетентності дітей, які стали суб’єктом цькування, утвердження атмосфери взаємодопомоги та підтримки, взаємної довіри в класі

 

Ключові слова: булінг; освітні заклади; діти; насильство; агресія; кібербулінг

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ігор БУРАНОВ

ад’юнкт кафедри юридичної психології Національної академії внутрішніх справ

м. Київ, Україна 

Посилання

Алексєєнко Т. Ф. Булінг і мобінг: причини розвитку і шляхи профілактики. Особистість у просторі виховних інновацій : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Івано-Франківськ, 19 жовт. 2018 р.). Івано-Франківськ : НАІР, 2018. С. 19–25.

Андреєнкова В. Л., Мельничук В. О., Калашник О. А. Протидія булінгу в закладі освіти: системний підхід : метод. посіб. Київ : Україна, 2019. 132 с.

Андросюк В. Г., Суденко Ю. А. Проблема булінгу в сучасному юридико-психологічному просторі України. Часопис Київського університету права. 2019. № 1. С. 216–220.

Губко А. А. Шкільний булінг як соціально-психологічний феномен. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. 2013. Вип. 114. С. 46–50. (Серія «Психологічні науки»).

Іваній О. М. Соціальна та кримінально-правова характеристика булінгу. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2018. Вип. 3. Т. 2. С. 107–110. (Серія «Юридичні науки»).

Кормило О. Явище булінгу в освітньому просторі. Проблеми гуманітарних наук. 2015. Вип. 35. С. 174–187. (Серія «Психологія»).

Король А. Причини та наслідки явища булінгу. Відновне правосуддя в Україні. 2009. № 1–2 (13). С. 84–93.

Лалак Н. В. Булінг в освітньому середовищі сучасного закладу загальної середньої освіти: теоретичний аспект. Науковий вісник Мукачівського державного університету. 2019. № 1. С. 34–36. (Серія «Педагогіка та психологія»). doi: 10.31339/2413-3329-2019-1(9)-34-36

Лушпай Л. І. Шкільний булінг як різновид суспільної агресії. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». 2013. № 33. С. 85–88. (Серія «Філологічна»).

Мельничук О. Ф. Правові засоби протидії булінгу. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2019. Вип. 55. Т. 2. С. 44–47. (Серія «Право»).

Миронюк Т., Запорожець А. Удосконалення заходів протидії булінгу в Україні. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2019. № 3 (112). С. 21–28. doi: 10.33270/01191123.21

Опанасенко Л. А., Саковська В. В. Формування психологічної готовності педагогів і психологів до роботи з проблемою булінгу: тренінгова програма «Знаю, хочу, вмію, відчуваю, дію!» : метод. рек. Миколаїв : Іліон, 2019. 100 с.

Ожийлова О. Шкільне насильство: сутність, види, профілактика : дис. … канд. соц. наук : 22.00.04. Харків, 2011. 229 с.

Підвальна Ю. В. Соціально-психологічні чинники як основа для формування поведінки жертви та булера. Збірник наукових праць Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. 2020. Вип. 185. С. 143–146. (Серія «Педагогічні науки»). doi: 10.36550/2415-7988-2019-1-185-143-146

Погорільська Н. І., Головіна А. О., Столяр А. О. Особливості особистісних рис часників шкільного булінгу в підлітковому віці. Теорія і практика сучасної психології. 2019. Вип. 1 (1). С. 90–94.

Поляничко А. Насильство в загальноосвітніх навчальних закладах: сутність, причини поширення, наслідки. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. 2013. № 35. С. 48–53.

Поляруш С. І. Поняття та проблема правового захисту від шкільного булінгу. Актуальні проблеми правової науки і державотворення в 30 Україні в контексті правової інтеграції : матеріали Х Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю підготовки охоронців правопорядку в Харкові (Суми, 20–21 трав. 2017 р.). Суми, 2017. С. 211–213.

Прібиткова Н. Булінг у закладах освіти: поняття, структура, причини та шляхи подолання. Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави: тези доп. VI Міжнар. наук. -практ. конф. (Харків, 1 груд. 2017 р.). Харків : ХНУВС, 2017. С. 58–61.

Проць О. Є., Романків Р. В. Протидія булінгу: правові аспекти захисту дітей від насильства. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2020. Вип. 60. С. 127–130. (Серія «Право»). doi: 10.32782/2307-3322/2020.60.27

Стельмах С. С. Вікові аспекти виникнення булінгу серед дітей. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. 2016. Вип. 133. С. 204–207. (Серія «Педагогічні науки»).


Переглядів анотації: 2
Завантажень PDF: 4
Опубліковано
2023-09-05
Розділ
Статті