Особливості реалізації системи психологічного забезпечення професійної діяльності працівників кінного підрозділу поліції

  • Тетяна МІТЕНКО

    аспірант кафедри юридичної психології Національної академії внутрішніх справ

    м. Київ, Україна

    https://orcid.org/0000-0003-0009-8960

Анотація

Анотація. Метою статті є вивчення сутності та змісту психологічного забезпечення професійної діяльності працівників кінного підрозділу поліції, Департаменту патрульної поліції, Національної поліції України. Методологічну основу статті становлять нормативно-правові акти, закони та накази щодо порядку організації системи психологічного забезпечення поліцейських, працівників Національної поліції. Методологічний інструментарій обрано відповідно до окресленої мети, специфіки об’єкта й предмета дослідження. Розглянуто нормативно-правову базу, відповідно до якої реалізується психологічне забезпечення професійної діяльності поліцейського. Описано завдання, принципи та функції системи психологічного забезпечення. Схарактеризовано сутність психологічної підтримки поліцейського та шляхи її реалізації. Висвітлено особливості професійної діяльності поліцейського кінного підрозділу поліції. Розглянуто й описано особливості психологічної підготовки офіцера кінної поліції, спрямованої на розвиток необхідних навичок, мислення та стійкості для ефективного виконання обов’язків під час роботи з кіньми. Окреслено основні шляхи реалізації психологічної підготовки об’єктів системи психологічного забезпечення шляхом використання ситуативних задач, тренінгів, семінарів-інтенсивів, що містять практичну складову. Проаналізовано психопрофілактичний напрям системи психологічного забезпечення як систему впливів на особистість поліцейського, спрямованих на підтримку функціонального стану особистості на сприятливому рівні. Розглянуто детермінанти формування стресостійкої всебічно розвинутої особистості поліцейського кінного підрозділу поліції. Проаналізовано основні компоненти психологічного супроводу професійної діяльності кавалериста. Визначено важливість урахування специфічності умов виконуваної діяльності поліцейськими кінного підрозділу поліції та, відповідно до цього, особливості реалізації системи психологічного забезпечення. Наукова новизна полягає в систематизації й узагальненні результатів досліджень щодо вивчення особливостей реалізації системи психологічного забезпечення професійної діяльності поліцейського кінного підрозділу поліції з урахуванням специфіки виконуваної діяльності. За результатами дослідження сформульовано сутність, зміст й особливості реалізації напрямів системи психологічного забезпечення поліцейських кінного підрозділу поліції

 

Ключові слова: психологічне забезпечення; кінний підрозділ поліції; психологічна підготовка; психологічний супровід

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Тетяна МІТЕНКО

аспірант кафедри юридичної психології Національної академії внутрішніх справ

м. Київ, Україна

Посилання

Afanaseva N. Psychological Consultation of Specialists of Extreme Kind of Activity during the Adaptation Phase to Professional Activity. Psychological journal. 2017. Vol. 8. No. 4. P. 5–15. doi: 10.31108/1.2017.4.8.1

Алещенко В. І. Морально-психологічне забезпечення сил оборони держави. Наука і оборона. 2019. Т. 6. № 1. С. 25–30. doi: 10.33099/2618-1614-2019-6-1-25-30

Азаренков О. Г. Стресостійкість як складова професіоналізації майбутніх правоохоронців. Психологія свідомості: теорія і практика наукових досліджень. 2022. doi: 10.36059/978-966-397-286-2-13

Барко В. І., Кирієнко Л. А., Барко В. В. Шляхи вдосконалення психологічного забезпечення кадрового менеджменту в національній поліції України. Вісник Національного університету оборони України. 2020. Т. 49. № 1. С. 5–12. doi: 10.33099/2617-6858-2018-49-1-5-12

Берестень Д. Нормативно-правові засади добору на посаду поліцейського в Україні. Юридична наука. 2020. Т. 1. № 5 (107). С. 50–59. doi: 10.32844/2222-5374-2020-107-5-1.06

Беззубець Ю. С. Психологічна служба в організації як чинник ефективності її роботи. Політ. Сучасні проблеми науки. Гуманітарні науки : тези доп. ХІХ Міжнар. наук.-практ. конф. : у 2 т. (Київ, 1–5 квіт. 2019 р.) / [редкол.: В. М. Ісаєнко та ін.]. Київ : НАУ, 2019. Т. 1. С. 272–273. URL: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38809

Бойко-Бузиль Ю. Професійно-психологічна компетентність як індикатор професіогенезу фахівця системи МВС. Теоретичні і прикладні проблеми психології. 2021. № 3(56). Т. 2. С. 89–100. doi: 10.33216/2219-2654-2021-56-3-2-89-100

Черних О., Волков Д. Критерії та норми психічного здоров’я. Theoretical and practical aspects of modern scientific research. 2021. Т. 2. С. 111–113. doi: 10.36074/logos-30.04.2021.v2.36

Дячкова О. Психологічна підготовка фахівців до професійної діяльності в особливих умовах. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. 2020. Т. 15. № 4. С. 91–106. (Серія «Психологічні науки»). doi: 10.32453/5.vi4.379

Ганжа О. О. Первинна підготовка працівників національної поліції україни як чинник їх службової кар’єри. Юридична наука. 2020. № 10 (112). С. 70–77. doi: 10.32844/2222-5374-2020-112-10.09

Кретчак О. М. Психологічне забезпечення оперативно-розшукової діяльності як фактор підвищення її ефективності в сучасних умовах. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ. 2007. № 1. Ч. 1. С. 132–136.

Кучеренко С. М. Психологічне забезпечення професійної діяльності : курс лекцій. Харків : Нац. ун-т цивільн. захисту, 2016. 83 с.

Курова А.В. Психологія особистості : навч.-метод. посіб. Одеса : Фенікс, 2019. 42 с. doi: 10.32837/11300.14362

Лефтеров В., Мул С. Психологічна підготовка керівників правоохоронних органів до управління в кризових умовах. Disaster and crisis psychology problems. 2021. № 2. С. 37–46. doi: 10.52363/dcpp-2021.2.4

Лісаченко В. О., Ващенко С. М. Інформаційна система проведення психологічного тестування. Інформатика, математика, автоматика : матеріали та програма наук.-техн. конф. (Суми,

–21 квіт. 2017 р.) / відп. за вип. С. І. Проценко. Суми : СумДУ, 2017. С. 81. URL: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64528

Литвин В. В. Зарубіжний досвід професійно-психологічного відбору поліцейських кадрів. Юридична психологія. 2017. № 1 (20). С. 139–149.

Максименко С. Д., Карамушка Л. М., Креденцер О. В., Бендерець Н. М., Шевченко А. М. Психологічне здоров’я персоналу організацій: проблеми та технології забезпечення. Вісник Національної академії педагогічних наук України. 2020. № 2 (1). С. 1–9. doi: 10.37472/2707-305x-2020-2-1-7-10

Остапович В. П. Правові підстави діяльності поліцейських патрульної поліції НПУ. Європейські перспективи. 2020. № 1. С. 108–117. doi: 10.32782/ep.2020.1.17

Павлушенко С. Аналіз підходів до психологічного забезпечення професійної діяльності. Вісник Національного університету оборони України. 2020. Т. 55. № 2. С. 75–83. doi: 10.33099/2617-6858-2020-55-2-75-83

Proops L., McComb K. Attributing attention: The use of human-given cues by domestic horses (Equus caballus) Anim. Cogn. 2010. No. 13. P. 197–205. doi: 10.1007/s10071-009-0257-5

Розгон О. Г. Імідж поліцейського як складник його професійної діяльності. Прикарпатський юридичний вісник. 2021. № 6 (35). С. 149–152. doi: 10.32837/pyuv.v0i6(35).708

Швець Д., Расторгуєва Н. Права людини та підготовка поліцейського в аспекті формування особистості. Теоретичні і прикладні проблеми психології. 2021. № 3 (56). Т. 2. С. 326–342. doi: 10.33216/2219-2654-2021-56-3-2-326-342

Твердохлєбова Н. Є. Закономірності професійної самореалізації поліцейського. Особистість, суспільство, закон: психологічні проблеми та шляхи їх розв’язання : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (Харків, 30 берез. 2017 р.). Харків : ХНУВС, 2017. С. 212–213. URL: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/38890


Переглядів анотації: 81
Завантажень PDF: 58
Опубліковано
2023-09-05
Розділ
Статті